21
Yù Inilimù nayù Bálu
Markus 12:41-44
Á ta keggá ra paga ta mangilin nga kapilliá, nallipay si Apu Kesu, á nasingan na yù ira maríku nga mangipay ta kuártu sù ággipayyán ta melimù. Á nasingan na gapay yù babay nga nabálu nga pobare nga minay nangipay ta duá lâ nga sintábu. Á kinagi ni Apu Kesu sù ira makituddu kuna, “Kuruk yawe nga kagiak ku nikayu, ta masingan naw yane babay nga bálu, á ta ánningan ni Namarò, aru yù inilimù na ánnè sù ira ngámin. Á yù ira maríku, inilimù da yù baddì lâ nga naggapu sù sobará ra nga arád da igátáng. Ngam yù babay nga nabálu, inilimù na yù ngámin nga kuártu na, nga ipangâ na nakuan ta máwák na,” kun na.
Kagian ni Apu Kesu yù Kabuge na noka nayù Mangilin nga Kapilliá ta Jerusalem
Mattiu 24:1-2; Markus 13:1-2
Á ajjan yù ira makkaká-ubobuk ta meyannung sù kapiá nayù mangilin nga kapilliá, gapu ta nakástá yù jijjing na nga batu ánna yù aru nga makkakerumá nga aruátan na nga neyawâ kâ Namarò. Á pakaginná ni Apu Kesu sù kinagi ra, á kinagi na nira, “Á danniaw ira nga masingan naw, duttál sangaw yù ággaw nga kabugubuge na, á awán ta batu nga ari mabugay,” kun na.
Yù Karigirigâ na Tolay ta Dattál nayù Pagáddekán na Ággaw
Mattiu 24:3-14; Markus 13:3-13
Á iniyabbû da kuna, “Mesturu, sangaw nu anni yù kesimmu nayù kinagim? Á anni yù panákkilalám mi ta dattál na?” Á kinagi na nira, “Mappalán kayu, tapè ari kayu melogò, ta aru yù umay nga makkagi ta aggira si Apu Kesu Kiristu. Á kagiad da gapay ta duttálin yù pagáddekán na ággaw. Mappalán kayu laguk, á arán naw ira tuttulan. Á mássiki nu marámak naw sangaw ta ajjan yù ira makigerrá ánna yù ira makiramá sù ira mammaguray nira, ngam ari kayu mabbagal, gapu ta kunniúrin yù mapolu nga mesimmu, ngam ari paga yù pagáddekán na ággaw,” kun na.
10 Á kinagi na laguk ni Apu Kesu nira, “Á yù tádday nga ili, makigerrá ira sù ira tanakuán nga ili. Á yù ira makkakerumá nga páppatulán ta dabbuno, makigerrá ira. 11 Á aru yù lunik nga masikan. Á duttál yù bisin ánna makkakerumá nga tulágan ta káruán nga lugár. Á aru yù mesimmu ta lángì nga makapállâ ánna makánnanássing.
12 “Ngam lage na kesimmu na, mapolu nga gaputad da kayu nayù ira malussaw nikayu, á jigirigátad da kayu. Á ikeká ra kayu sù ira makáwayyá ta kapilliá na Kudio, tapè ikarsel da kayu. Á iyánge ra kayu gapay ta arubáng nayù ira patul ánna yù ira gubinador megapu sù ángnguruk naw nikán. 13 Á yáyù sangaw yù awayyá naw nga ipakánnámmu nira yù napiá nga dámak nga meyannung nikán.
14 “Á lage na kesimmu na, ipe naw yù urà naw laguk ta arán naw ikaburung yù itabbák naw nira. 15 Ta nu bestigarád da kayu, sikán yù mangipakánnámmu nikayu sù kagian naw nira. Á arád da matabbák yù kagian naw, gapu ta ipakánnámmù nikayu yù napiá nga itabbák naw sù ira malussaw nikayu. Á ari ira makatubáng nikayu. 16 Á mássiki yù ira kanakanáyun naw, yù ira darakal naw ánna wáwwagi naw, á yù ira kákkopun naw gapay, aggira yù mangikeká nikayu, á papatáyad da yù ira káruán nikayu. 17 Á yù ira ngámin nga tatolay, malussaw ira nikayu megapu sù ángnguruk naw nikán.
18 “Ngam si Namarò, arán na kayu bulubugá tájjián. Ari kayu mabburung! 19 Magattam kayu laguk. Ta mepattolay kayu kâ Namarò ta áddè ta áddè megapu sù napasigaggà nga ángngikatalà naw nikán.”
Yù Katalamán nayù Ili na Jerusalem
Mattiu 24:15-21; Markus 13:14-19
20 Á kinagi na gapay ni Apu Kesu nira, “Á nu masingan naw yù aru nga suddálu nga lepuanád da yù ili na Jerusalem, yáyù nga kánnámmuán naw ta maddaggunin yù katalamán na. 21 Á yù ira tatolay nga maggián ta purubinsia na Judiya, mattálaw ira nga umay ta puddul. Á nepatalugáring sù ira nga maggián ta ili na Jerusalem, mabbakkuì ira. Á yù ira nga ajjan ta ákkomanád da ta lawán na ili, ari iren mattoli sù ili. 22 Ta yáyù pamagikáru ni Namarò sù ira tatolay nga nangipuerá kuna, tapè mapalurò yù ngámin nga inipetúrâ na sù ira ngaw ábbilinán na. 23 Á kábbi yù ira mabussì ánna yù ira mappasusu, ta mepallà yù karigirigâ nayù ira ngámin nga tatolay megapu sù ámmagikáru ni Namarò nira. 24 Á mapapátay ta bayunetá yù ira káruán. Á yù káruán nga ari matay, gaputad da ira nayù ira ari Kudio, á iyánge ra ira nga mebáluk ta arayyu ta makkakerumá nga páppatulán. Á ta ili na Jerusalem, mammaguray yù ira ari Kudio, á maguray lâ yù akkuád da áddè ta pamatukkâ ni Namarò nira.”
Yù Mesimmu Lage nayù Pattoli nayù Kaká na Ngámin na Tatolay
Mattiu 24:29-31; Markus 13:24-27
25 Á kinagi na gapay ni Apu Kesu, “Á ta lage na pagáddekán na ággaw, ajjan gapay yù mesimmu sù bilák, bulán ánna bituan. Á kunnay gapay sù bebay, nga makánnanássing yù gurù na ánna palung na. Á yù ira tatolay ta ngámin nga lugár, merallà yù assing da, á mabagabagal ira megapu sù mesimmu. 26 Á maganássing yù ira tatolay ánna malupulupuk ira nga magiddak sù mesimmu ta ngámin nga dabbuno, nepatalugáring nu masingad da yù panguli nayù ággián nayù bilák, bulán, ánna bituan ta lángì, ta mapagalì yù ngámin nga ajjan ta lángì. 27 Á umayà laguk nga mappasingan sù kunam ta lángì, nga mattoli sawe dabbuno, sikán nga Kaká na ngámin na tatolay, nga makáwayyá ánna maddalingáráng. 28 Á nu mamegapu dannian nga ikássing, patattaman naw yù nonò naw ánna magiddi-iddak kayu, ta duttálin yù kapalubbáng naw sù jigâ naw.”
Yù Keyarigán nayù Pattoli ni Apu Kesu ta Dabbuno
Mattiu 24:32-35; Markus 13:28-31
29 Á nagángngarigán si Apu Kesu ta meyannung sù panoli na ta dabbuno, á kinagi na nira, “Inni-innan naw yù káyu nga igò ánna yù ira ngámin nga káruán nga káyu gapay. 30 Nu masingan naw ta massungngì yù don na, á ammu naw ta maddaggunin yù dagun. 31 Á ta kunnian gapay, nu masingan naw danniaw nga mamegapu nga mesimmu ta kunnay sù kinagì, yáyù pakánnámmuán naw ta duttálin yù pammagure ni Namarò ta dabbuno. 32 Á kuruk yù kagiak ku nikayu, ajjan yù ira tatolay nga ari paga natay lage na kesimmu na ngámin. 33 Á mássiki nu mappasá noka yù ngámin nga ajjan ta lángì ánna yawe dabbuno, ngam ari bulubugá mapatalián yù kinagì nikayu, gapu ta mapalurò ngámin.”
Mapparán kayu tapè Dán nga Naparán kayin
34 Á kinagi na nira paga ni Apu Kesu, “Magimuguk kayu, marakè melingúnán naw sangaw yù kinagì nikayu, nu yá lâ tángngagan naw yù pabbúyá naw, pappissán naw, ánna pajjigirigâ naw sawe dabbuno. Ta nu máttamán naw, makaráring kayu sangaw nga kunnay ta masikuatán, nu duttál yù pagáddekán na ággaw. 35 Ta ikáddagâ lâ duttál yù ággaw nga pamanunnù ni Namarò sù ira ngámin nga tatolay ta ngámin nga dabbuno, á makaráring ira. 36 Á yáyù nga napiá nu mapparán kayu, á makimállà kayu kâ Namarò ta abbágán na kayu, tapè mapasigaggà yù ángnguruk naw kuna. Ta nu dán nga naparán kayu, á ajjan yù awayyá naw nga magattam ta jigâ nga kinagì nikayu nga mesimmu sangaw, ánna mappelò kayu nu umay kayu ta arubáng ku, sikán nga Kaká na ngámin na tatolay,” kun ni Apu Kesu.
37 Á naggián si Apu Kesu sù mangilin nga kapilliá ta kággággaw, nga mangituddu sù ira tatolay. Á ta kádagabi minay nagammâ sù puddul na Olibo. 38 Á yáyù nga minay yù ira ngámin nga tatolay ta káda alippánnawák sù mangilin nga kapilliá nga magginná sù ituddu na.