23
Yù Keyarubáng ni Apu Kesu kâ Gubinador Pilatto
Mattiu 27:1-2, 11-14; Markus 15:1-5; Kuan 18:28-38
Á yù ira ngámin nga minámmanunnù, ed da laguk inituluk si Apu Kesu kâ Gubinador Pilatto. Á nassirisiri ira nga nangikeká kuna, á kinagi ra kâ Gubinador, “Ginápù mi yawe laláki, ta buruburionan na yù ira tatolay, ta ipakontará na nira si Patul Sisar ta Roma, á ipugik na yù pappagá ra ta buwì kâ Patul Sisar. Á kagian na gapay ta aggina yù patul nga sinullà ni Namarò ta mammaguray,” kud da.
Á iniyabbû na laguk ni Pilatto kâ Apu Kesu, “Á kuruk nga sikaw yù patul nayù ira Kudio?” kun na. Á kinagi ni Apu Kesu, “Ammán, kuruk yù kagiam mu,” kun na. Á kinagi ni Pilatto sù ira kátannangán nga pári ánna yù ira tatolay, “Awán ta ammù nga liwâ na yawe tolay,” kun na. Á inipappanà da nga kinagi kâ Pilatto, “Á buruburionan na yù ira ngámin nga tatolay ta Judiya megapu sù ituddu na, ta pinegapuanán nen nga binuruburion ira túrin ta Galilia, áddè saw,” kud da.
Keyarubáng ni Apu Kesu kâ Gubinador Erodo
Á pakaginná ni Gubinador Pilatto ta yù purubinsia na Galilia yù namegapuanán na, iniyabbû na nira, “Taga Galilia lagugam?” kun na. “Wan,” kud da. Á pakánnámmu ni Pilatto ta taga Galilia si Apu Kesu, inipeyánge na kâ Gubinador Erodo, nga mammaguray ta Galilia, ta ajjanin ta Jerusalem sù kesimmu na yaw.
Á nagayáyâ si Erodo ta pakasingan na kâ Apu Kesu, gapu ta nabayágin nga narámak na, ánna yù kingngi-kingnguá na, á gustu na masingan yù pamagaddátu na. Á yáyù nga aru yù iniyabbû na kâ Apu Kesu. Ngam ari bulubugá simibbák si Apu Kesu. 10 Á aru yù ipamaliwâ da kuna nayù ira kátannangán nga pári ánna yù ira mangituddu sù tunung ni Moyses.
11 Á di Erodo gapay ánna yù ira suddálu na, iniluddè da ánna inuyu-uyo ra, á binarawasiád da ta barawási na patul lage ra initoli kâ Pilatto. 12 Á yáyù namegapuanád da nga makkákopun di Erodo kâ Pilatto, mássiki nu dán nga makkálussaw ira.
Yù Pamagikáru ni Pilatto kâ Apu Kesu
Mattiu 27:15-26; Markus 15:6-15; Kuan 18:39–19:16
13 Á pangitoli ra kâ Apu Kesu kâ Pilatto, inipágál ni Pilatto yù ira kátannangán nga pári, yù ira giriámán, ánna yù ira káruán nga tatolay. 14 Á kinagi na nira, “Iniyánge naw yawe tolay ta arubáng ku nga kagian naw ta aggina yù minámmuruburion sù ira tatolay, á binestigá kin ta arubáng naw, á ammu naw ta awán ta nánnámmuák ku nga liwâ na nga kunnay sù kinagi naw nga akkuán na. 15 Á si Erodo gapay, awán ta nánnámmuán na nga liwâ na, ta initoli na gemma nittam. Á ammu nawin laguk ta awán bulubugá ta kingnguá na nga ipamapáte tam kuna. 16 Á yáyù nga ipabaddû ku lâ, á palubbángak ku sangaw,” kun ni Pilatto. 17 Á yáyù kinagi na gapu ta ajjan yù kustombare na nga mamalubbáng ta tádday nga nabáluk nu mappiestá yù ira Kudio ta kádaragun.
18 Ngam nagaragiák yù ira tatolay nga nakkagi, “Papatáyam mu, ta si Barabas yù palubbángam mu,” kud da. 19 Á nabáluk si Barabas negapu sù pakikontará na ta gubermente ánna yù pamapáte na.
20 Á gapu ta gustu ni Pilatto nga palubbángan si Apu Kesu, pinidduá na nga kinagi nira. 21 Ngam nagaragiák ira lállaguk nga nakkagi, “Ipepátà mu ta kurù tapè matay!” kud da.
22 Á gapu ta manakì yù ira tatolay nga matabarangán, pinillu na laguk ni Pilatto nga kinagi nira, “Anni má? Anni yù liwâ na? Awán gemma ta ammù nga liwâ na nga ipamapátè kuna. Ipabaddû ku lâ, á palubbángak ku!” kun na. 23 Ngam nerallà yù káragiák da. Á inikalli ra, “Ipepátà mu ta kurù tapè matay,” kud da. Á napuersá si Pilatto sù ikáyâ da. 24 Á kinagi na yù anugù na sù gustu ra, nga matay si Apu Kesu. 25 Á pinalubbáng na laguk yù piníli ra nga tolay nga nabáluk negapu sù pakikontará na ta gubermente ánna pamapáte na. Ngam si Apu Kesu, initulù na nira tapè matuppál yù ure ra kuna.
Yù Pangipátà da kâ Apu Kesu ta Kurù
Mattiu 27:32-44; Markus 15:21-32; Kuan 19:17-27
26 Á ta pangipáno ra kâ Apu Kesu, nerapunád da si Simon nga taga Sirine nga lubbè ta ili, á pinuersá ra nga inipakáttu kuna yù kurù nga ituttul na kâ Apu Kesu. 27 Á aru yù ira tatolay gapay nga siminuttul kuna. Á ajjan gapay yù ira bábbay nga gikuletán megapu kuna. 28 Ngam nilipe ni Apu Kesu ira, á kinagi na nira, “Sikayu nga bábbay nga taga Jerusalem, arán nawà kuletán, ngam kuletán naw lâ nakuan yù baggi naw ánna yù ira ánâ naw! 29 Ta nu duttál sangaw yù ággaw na jigâ, á kagian nayù ira tatolay, nga kud da, ‘Magayáyâ yù ira bábbay nga awán ta anâ da, nga ari nakaparubá nga maganâ, nga ari nappasusu,’ kud da. 30 Á pegapuanád da gapay nga kagian, ‘Maddaggay ngillâ nakuan yù puddul, tapè matábbunán kami,’ kud da. 31 Á gapu ta kunniaw yù akkuád da nikán nga awán gemma ta liwâ ku, á pappanganâ lâ sangaw nikayu nga minálliwâ!” kun na.
32 Á ajjan gapay yù duá nga tulisán nga iniyánge ra, tapè megiddán ira nga matay kâ Apu Kesu. 33 Á pakáddè da sù gián nga mangngágan ta Balakábâ, inipátà da si Apu Kesu ta kurù tán. Á inipátà da yù ira duá nga tulisán, yù tádday sù jiwanán na, á yù tádday sù jimigi na. 34 Á nakimállà si Apu Kesu, á kinagi na, “Ammò, pakomám mu ira, ta arád da garè ammu yù akkuád da,” kun na.
Á kabalid da nga nangipátà nira nayù ira suddálu, á nabbubúnù ira, tapè pabbaballáyád da yù barawási ni Apu Kesu. 35 Á aru yù ira tatolay nga naggíraw. Á yù ira kamotungán nga Kudio, inuyoyungád da, á kinagi ra, “Ye! Niyígù na yù ira tatolay! Ngam yù baggi na, arán na meyígù! Á nu aggina yù kuruk nga Mangiyígù nga sinullà ni Namarò, iyígù na gapay nakuan yù baggi na!” kud da. 36 Á yù ira suddálu, inuyoyungád da gapay. Á jimikkì ira kuna ta iyalawâ da kuna yù silam. 37 Á kinagi ra kuna, “Nu kuruk nga sikaw yù patul nayù ira Kudio, iyígù mu laguk yù baggim!” kud da. 38 Á ajjan gapay yù netúrâ nga inipátà da ta utun na kurù, nga kunniaw, “Yawe yù Patul nayù ira Kudio.”
39 Á yù tádday nga tulisán nga nepátà tán, inuyo na gapay si Apu Kesu, á kinagi na, “Sikaw panò yù kuruk nga Mangiyígù nga sinullà ni Namarò? Arà! Iyígù mu ittam laguk!” kun na. 40 Á gimmá nayù kabbulun na nga tulisán, á kinagi na, “Ngattá, ta ari ka maganássing kâ Namarò, nepatalugáring ta naggigittá ittam nga matay? 41 Á sitta, magikáru itta ta liwâ ta. Á yawe tolay, awán ta liwâ na!” kun na. 42 Á kinagi na laguk kâ Apu Kesu, “Apu, nonopam mà lággapay nu duttál yù ággaw nga pattolim nga umay mammaguray!” kun na. 43 Á kinagi ni Apu Kesu kuna, “Kuruk yù kagiak ku nikaw, ta mepulù ka nikán ta ággawo ta lángì,” kun na.
Yù Pate ni Apu Kesu
Mattiu 27:45-56; Markus 15:33-41; Kuan 19:28-30
44 Á ta tangngá na ággaw, iddâ na lâ nakkallà yù ngámin nga dabbun áddè ta alas tares ta púgák. 45 Á pakkallà na bilák, iddâ na lâ naggadduá yù nakannak nga kortíná nga nelippak sù kangilinán nga lágum sù mangilin nga kapilliá ta Jerusalem. 46 Á nakkatol si Apu Kesu ta nasikan, á kinagi na, “Ammò, ikatalà ku yù ikararuâ nikaw!” kun na. Á kabalin na nakkagi ta kunnian, á nagattâ yù inángà na.
47 Á ta pakasingan nayù kapitán nayù ira suddálu sù nesimmu, jináyo na si Namarò, á kinagi na, “Kuruk nga napiá lâ yawe tolay nga awán ta liwâ na!” kun na.
48 Á yù ira tatolay nga naggíraw tán, pakasingad da sù nesimmu, á limibbè ira ta bale ra, nga nepallà yù daddam da. 49 Á yù ira ngámin nga kákkopun na ánna yù ira bábbay nga nepulupulù kuna sù paggapu ra ta Galilia, naggián ira ta arayyu ta baddì nga maningan sù ngámin nga nesimmu kuna.
Yù Ketanam ni Apu Kesu
Mattiu 27:57-61; Markus 15:42-47; Kuan 19:38-42
50 Á ajjan si Kusè nga taga Arimatia, nga tádday nga ili sù purubinsia na Judiya. Á napiá nga tolay si Kusè, nga matunung yù ngámin nga akkuán na. 51 Á aggina gapay yù tádday sù ira kamotungán nga Kudio, ngam ari netádday yù nonò na ta nonò da, ta arán na inikáyâ yù kingnguá ra kâ Apu Kesu, á iddanamán na gapay yù dattál nayù pammagure ni Namarò.
52 Á minay si Kusè kâ Gubinador Pilatto, ta en na kiddawan yù baggi ni Apu Kesu, tapè en na itanam. 53 Á iniyanugù ni Pilatto kuna. Á minay si Kusè sù gián nayù baggi ni Apu Kesu. Á iniyutták na, á binungun na ta puraw nga gámì. Á initanam na sù nakokkobán nga batu nga awán paga ta netanam kuna. 54 Á púgák na Biernes yù pate ni Apu Kesu, á inikukkuttù ni Kusè nga initanam, gapu ta lammak na bilák yù pamegapu nayù ággaw na ággibannák.
55 Á yù ira bábbay nga nepulupulù kâ Apu Kesu sù paggapu na ta Galilia, sinuttul da si Kusè, á nasingad da yù pangitanamán na ta baggi ni Apu Kesu ánna kunnasi yù ángngitanam na kuna. 56 Á limibbè ira laguk, tapè paránad da yù makkakerumá nga bábbanguk nga ipe ra sù baggi nayù natay. Á sù tádday ággaw, nga ággaw na Sabadu, naggián ira ta bale ra nga magibannák, ta kunnay sù ituddu nayù tunung ni Moyses.