11
Lubbè di Apu Kesu ta Ili na Jerusalem
Mattiu 21:1-11; Lukas 19:28-40; Kuan 12:12-19
Pakáddè di Apu Kesu ta puddul nga namulán ta káyu nga olibo, nerípâ da yù ira babálay na Bepagi ánna Bitania, nga aranni ta ili na Jerusalem. Á pinapolu ni Apu Kesu yù duá ira nga tudduán na. Á kinagi na nira, “E kayu lábbì tukewà babálay, ta masingan naw sangaw tán yù kígaw na dongki nga negálù, nga ari bulubugá paga nga nattakayán. Ubbarán naw laguk, tapè iyánge naw saw. Á nu ajjan yù mangiyabbû nikayu ta ‘Ngattá ta apan naw?’ á kagian naw, ‘Wan, ta máwák ni Apu, á ipetoli na galâ sangaw,’ kun naw kuna.”
Á gapu ta paddok ni Apu Kesu nira, nánaw ira, á nálek da yù kígaw sù kalsáda, nga negálù ta puertá na balay, á inubbarád da. Á ajjan yù ira tatolay nga nanáddak ta kalsáda, á nasingad da yù kingnguá ra. Á iniyabbû da nira, “Ngattá ta ubbarán naw yù kígaw?” Á initabbák da yù nipakagi ni Apu Kesu nira, á nipálâ da laguk nira.
Á nánaw ira, á ed da iniyángay yù kígaw kâ Apu Kesu. Á ininánnâ da yù gagámì da sù barâ na ayám, á nattakayán na laguk ni Apu Kesu. Á aru yù ira tatolay nga ajjan tán, á ininánnâ da yù gagámì da ta dálan. Á yù ira káruán, ininánnâ da yù pangapangá na káyu nga naddon, nga sippisippáng da ta aggik na dálan. Á ngámin yù ira nga mapolu kári Apu Kesu ta dálan ánna yù ira maporián ta likuk da, magayáyâ ira nga nagaragiák, á kinagi ra, “Dayáwat tam si Namarò. Dayáwat tam yù Patul nga jinok ni Namarò ta umay mammaguray nittam,* 10 ta aggina yù táli nayù ngaw mammaguray nga naggaká nittam, si Patul Dabid, á napiá yù pammagure na. Maráyaw si Namarò ta lángì.”
11 Á labbè da ta Jerusalem, simillung si Apu Kesu sù mangilin nga kapilliá, nga bale ni Namarò, ta en na sinullúnán ngámin yù ajjan ta lágum na. Á gapu ta púgágin, kabalin na maningan, nánaw, á minay ira ta Bitania, di Apu Kesu ánna yù ira mapulu duá nga tudduán na.
Makatáng yù Káyu nga Igò
Mattiu 21:18-19
12 Á sù tádday nga ággaw, panoli ra ta Jerusalem nga naggapu ta Bitania, nabisin si Apu Kesu. 13 Á nerípâ na yù káyu nga igò, nga naddon ta napiá. Á en na iningan nu egga bungá na, ta nasingngà gemma yù bungá na igò. Labbè na kuna, nasingan na ta dipúru don na, nga awán bulubugá ta bungá na, gapu ta ari paga yù ággaw na pabbungá na. 14 Á kinagi ni Apu Kesu, “Aringin bulubugá mabbungá yawe káyu áddè kunangan ta áddè ta áddè.” Á naginná nayù ira tudduán na yù kinagi na.
Pakarenuán ni Apu Kesu yù Mangilin nga Kapilliá
Mattiu 21:12-17; Lukas 19:45-48; Kuan 2:13-22
15 Á labbè da ta Jerusalem, simillung mángin si Apu Kesu sù mangilin nga kapilliá, nga bale ni Namarò. Á pinaturiák na yù ira malláku ánna yù ira nga umay gumátáng. Á sinottombá na yù lamesá ira nayù ira minánnáli ta kuártu ánna yù bángku nayù ira malláku ta mammánù. 16 Á arán na anugutan yù ira mattalebák nga mangáttu sù námmuák nayù mangilin nga kapilliá. 17 Á inituddu na sù ira tatolay, á kinagi na, “Arán naw panò ammu yù netúrâ nga Ubobuk ni Namarò, nga kunniaw: ‘Yù balè yù ákkimállatán na ngámin nga tatolay.’ Ngam sikayu, pinatalián naw ta ággianán nayù ira maddarogà.”
18 Á yù ira kátannangán nga pári ánna yù ira mesturu ta tunung, narámak da yù kingnguá ni Apu Kesu, á inigagánge ra nu kunnasi yù ámmapáte ra kuna. Ta maganássing ira kuna, ánna passilad da, gapu ta napállâ yù ira magaru nga tatolay megapu sù pakáwayyá nayù ángngituddu na. 19 Á ta pajjibbà, nánaw di Apu Kesu sù ili.
Yù Ituddu na nga Meyannung ta Pakimállà tam ánna Pakkakápakomá tam
Mattiu 21:20-22
20 Á ta pannawák, panoli ri Apu Kesu ta Jerusalem, nasingad da yù káyu nga igò nga sinalebarád da sù tádday ággaw, nga nakatángin ngámin áddè ta gamù na. 21 Á manonò ni Eduru yù kinagi ni Apu Kesu nga meyannung sù káyu, á kinagi na, “Apu, innam mè yù káyu nga inigagek mu. Nakatángin!” 22 Á simibbák si Apu Kesu, á kinagi na nira, “Mangikatalà kayu kâ Namarò. 23 Kurugán yù kagiak ku nikayu. Nu manguruk yù tolay kâ Namarò ánna ari mabbábáng ta pangikatalà na, ajjan yù awayyá na nga maddok ta puddul, nga kagian na, ‘Meyalì ka, puddul, nga melappák ta bebay,’ á kurugan na. 24 Yáyù nga kagiak ku nikayu ta maguray lâ yù ikomá naw kâ Namarò ta pakimállà naw, ikatalà naw ta alawatan nawin, á kuruk nga meyawâ nikayu.
25 “Á sù pakimállà naw kâ Namarò, nu matakì yù nonò naw sù tolay nga nakaliwâ nikayu, máwák nga pakomán naw laguk, tapè pakomán nakayu gapay nayù Yáma naw nga Namarò nga maggián ta lángì. 26 Ta nu ari kayu mamakomá sù ira kábulun naw, arán na kayu gapay pakomán nayù Yáma naw nga Namarò nga maggián ta lángì.”
Iyabbû da kâ Apu Kesu yù Paggapuán na Pakáwayyá na
Mattiu 21:23-27; Lukas 20:1-8
27 Á limibbè di Apu Kesu má ngin ta Jerusalem. Á nallakalakák si Apu Kesu sù námmuák nayù mangilin nga kapilliá nga najjijjingán. Á jimikkì kuna yù ira kátannangán nga pári ánna yù ira mesturu ta tunung ánna yù ira karakalán. 28 Á iniyabbû da kuna, “Anni yù paggapuán nayù pakáwayyám sù kingnguám? Asinni yù nangiyawâ nikaw sù pakáwayyám?” kud da kâ Apu Kesu.
29 Simibbák si Apu Kesu, á kinagi na nira, “Ajjan gapay yù iyabbû ku nikayu. Á nu tabbagan nawà, kagiak ku laguk nikayu yù naggapuán nayù pakáwayyâ. 30 Si Kuan, nga yù ngaw minánnigù sù ira tatolay, asinni naggapuán nayù pakáwayyá na? Naggapu kâ Namarò, onu naggapu ta tolay? Kagian naw nikán.” 31 Á nakkakápereperang ira ta ubobuk, nga kud da, “Anni yù itabbák tam? Nu itabbák tam ta naggapu kâ Namarò yù pakáwayyá na, á iyabbû na sangaw, ‘Ngattá, ta arán naw laguk kinuruk si Kuan?’ 32 Á metabbák tam panò ta naggapu ta tolay?” Yáyù kinagi ra gapu ta maganássing ira sù ira tatolay nga makimoray kâ Kuan, gapu ta kinagi nayù ira tatolay ta kuruk nga ábbilinán ni Namarò si Kuan. 33 Á yáyù nga initabbák da kâ Apu Kesu, “Arám mi ammu yù naggapuán nayù pakáwayyá ni Kuan.” Á kinagi ni Apu Kesu nira, “Á yáyù nga arák ku laguk kagian nikayu yù naggapuán nayù pakáwayyâ sù akka-akkuák ku.”
* 11:9 Isaya 56:7; Jeremia 7:11 11:17 Paddayan nayù ira Kudio ta binaráyáng yù tabbuk nayù bungá na úbas.