Kiikiiwawo bukana wiibatana
(2 Kings)
Wonawiiakowa
Kiikiiwawo bukana dagudaguna da wiibatana na yawonewoneda da awaki itubugha kiiwawo Deivid ivibada bi murine. Kiikiiwawo bukana dagudaguna yawonawona da metagha Solomon, Deivid murine ivikiiwawo.
Solomon irabobo murine, na Isrel iyarayi da kubura bata. Wareregubugubura yana nawae sikwatuveni Jiuda, bi kikiramutumutuba yana nawae na patana sakwatuveni Isrel.
Jiuda da Isrel, God siyakabikabisisireni raghanine, name na nuwaruriri. Raghani viya na kiikiiwawo, Yawe God gesiyakabikabisisirenina bi god mududi siyakabekabepepidi. Na bera mududi berodi situbugha. Raghanina Isrel damdi, Yawe God kabisisirenina sikabitore, na peroperoveta iviporadi. Na Kiikiiwawo bukana wiibatana kamone na peroveta ghamakirakiina, na Elaisa. Touna bera mekodi ibera na wasina God yanawiiwiitae kawagha. Touna wawaya iwonedi da God sinakabepepa mayeni.
Elaisa irabobo murine, na kiikiiwawo korotodi na sibero kirakii. Na God yana wawaya aro iveredi bi kadi aviya wiiwaghasina iveredi da siburavidi. Dagudagune na Isrel damdi biiyadi itubugha. Muriye na Jiuda damdi biiyadi. God yana wawaya geiyiwaghasinedi da bodu 70 kamone siyaveramagha yadi kuburena.
Vinevineyidi
Dam bata Isrel da Jiuda
Peroveta Elaisa waragututuna (2:1-18; 4:8-11, 14-17, 42-44; 5:1-3, 9-19)
Asiriya damdi yadi kiiwawo, Sameriya kwanatuna igeeiwayi da dam Isrel igigirataveni (17:5-10, 24-29)
Jiuda kana kiikiiwawo waragututudi
Kiiwawo Hesekaiya yana wiibadana raghanine idaguni da inago kiiwawo Josaiya yana wiibada raghanine (18:1-8; 21:1-6, 10-16, 18-24; 22:1-2, 11-13, 16-20; 23:1-4)
2
Yawe God, Elaija ikabi igae abame
Raghani tupona bi muriye, da Yawe God yanunu virovirogha kamone Elaija iyakabi iyagae abame, na Elaija da Elaisa Gilgalma sitouya siyanono, na Elaija, Elaisa iwoneni bo, “Mma kumakae, Yawe God iwonegu da ananagho Betelma.”
Bi gegha Elaisa iwona bo, “Wiisuwona, Yawe God yamakamake na kana waghawaghae da kate tam yam yawa waghatama awonawona da gemeyani anakuyovemna.” Na siyowogha sinagho Betelma.
Betel meyagiine na God yana peroperoveta ribana nama siyamakamake na sipiika Elaisa biidi bi siwoneni bo, “Kwakovi bo gegha da Yawe God kata yam bada gwabimma inakabirenataveni?”
Na Elaisa iwona bo, “Akovi, bi gegha noko konisisiyenina.”
Wasina bi Elaija iwona bo, “Elaisa, mma kumakae, Yawe God iwonegu da ananagho Jeriko kwanatune.”
Elaisa iwona bo, “Wiisuwona, Yawe God yamakamake na kana waghawaghae da kate tam yama yawa waghatama awonawona da gemeyani anakuyovemna.” Na sinagho Jerikoma.
Bi Jeriko kwanatune na God yana peroperoveta ribana nama siyamakamake na sipiika Elaisa biidi da siwoneni bo, “Kwakovi bo gegha da Yawe God kata yam bada gwabimma inakabirenataveni?”
Na Elaisa iwona bo, “Akovi, bi gegha noko konisisiyenina.”
Wasina bi Elaija, Elaisa iwonena bo, “Mma kumakae, bi Yawe God iwonegu da ananagho Jodan rarimine.”
Bi gegha Elaisa iwona bo, “Wiisuwona Yawe God yamakamake na kana waghawaghae da kate tam yam yawa waghatama awonawona da gemeyani anakuyovemna.” Na yadi bata sipepewa patapata sinagho. Bi peroperoveta ribana kamonama tomotomogha yadi 50 bada yawata sinagho da kadi taraboga sivituramiiriyedi. Bi Elaija da Elaisa, sinagho da Jodan rarimina ririne sivituramiiriyedi bi peroperovetidi na kadi taraboga simiiri bi Elaija da Elaisa siyaruruwiitetedi. Wasina bi Elaija kana kwama, ikabitaveni da inoku bi tounama rarima irouvi na ivibogabogae, bi yadi bata tanawa kanakananagha sipepewa sitowawona!
Raghanina Jodan rarimina nawane sikabigae, na Elaija, Elaisa iwoneni bo, “Yam kayowana awaki na kuwonegu da anabera, muriye da Yawe God gwabimma inakabitavegu.”
Na Elaisa iwona bo, “Rubana da yam wiiperoveta kamonama maragata tupatupawiikapuna* kuyaveregu, bi kam gawara ayakabi naboni peroperoveta kadi bada.”
10 Na Elaija iwona bo, “Tam sawara ghamana kiiravine kuvibaba. Meboda raghanina kunakita bi Yawe God gwabimma inakabikabitavegu, na wasina yam wiibaba kunakabi, bi meboda gegha kunakitagu na bada gegha.”
11 Raghanina yadi bata sivisisiya patapata sipepewa siyanono, na raghani tana hosi da seriyot ere keyama karakarasidi sirumaghatara, na Elaija da Elaisa sivibogabogaedi bi Yawe God, yanunu virovirogha kamone Elaija ikabiigae abame. 12 Bi Elaisa ikitana irukwatu iwona bo, “Tamagunaki! Tamagunaki! Tagu, Isrel kana seriyot da hosi akitakitadi!” Wasina bi gemuriye Elaija iyakita mayenina. Bi yana nuwapoya matakirina, na kanakwama itayina gosiri da bata situbugha.
13 Raghanina Yawe God, Elaija ikabi iyageege, na kana kwama ibeku iyowogha dobodobove, na Elaisa ikabi bi iveramagha inagho Jodan rarimina ririne imiiri. 14 Bi Elaija kana kwama meko kiidamoma ibeku, na nokoma rarima irouvi bi iwona bo, “Yawe na meme, Elaija yana God?” Na rarimina itamoyaragha da sivibogabogae bi ipepewa inagho nawane.
15 Raghanina God yana peroperoveta ribana, toudi Jeriko kwanatunama sivitukivinidi bi rabarabama sikitarorona da awaki itubugha sikitana na siwona bo, “Elaija yana maragata na kata Elaisa gwabine!” Wasina bi sitouya sinagho da siyikiikiiveni, na naghone sipepeta da mayiyidi siyowogha dobodobove. 16 Bi siwona bo, “Toumii yama 50 mma bi tupamii maragasimii bi kiwaghasinemii da kananagho yam bada kaninoyeni. Meboda Yawe God kanumina ikabiinagho da koya tana debane bo anagha tana kamone itoreboni.”
Bi Elaisa iwona bo, “Gegha, gekonanaghona.”
17 Bi gegha, toudi siyibaba tupetupeni patana da sinimayagha ikabi na iviwaghasina, iwona bo, “Wasina, tami konagho.” Na tomotomogha yadi 50 sinagho da gabudara aroba sivinoyeni, bi getana da Elaija siyabananina. 18 Elaisa na Jeriko kwanatune iyamakamake, bi raghanina siveramagha na iwonedi bo, “Tagu awaki awonemi, awona bo, ‘Gekonanaghona.’ ”
* 2:9 Isrel damdi yadi kiki kamone, na raghanina tamada irabobo, na natu tomogha iyarokona tamananaki yana mourama reregha ghamanakina inakabi. Elaisa na natu tomogha iyarokona rereyina kiiravine iyibaba da Elaija kana tupataveyana. 2:13 Mmko berana yiyeveveyana da Elaisa na Elaija kana tupataveyana. Touna Elaija yana maragata da yana wiibada iyouna (Kiikiiwawo bukana dagudaguna 19:19 kokita).