11
Yawetä äminu wamu buläkän täknga yakinunin pängginungukut
Ämimbamu kep däkäne yiwikinu wamnä buläkän täknga yakin. Tixäwik äminu gusitdä akonggak käwutkätan tihikuke, kewu kupi gwendu Babiloniaxätan kake, uwomune päku yiwikin. Päku yiwike, “Kep gämänu päke, däkine häna, yähakitokawä, blik däkngäning,” yang yakin. Yolu hup simen yanggä dowahakin, tike kolta tuliwä, blixu päpä kitokakin. Tiwän using yakin. “Inäinä domatäke, womdu womdu dowäku yiwihikunim,” yake, “Yolu gäpanggu tahake, yot bänäkängän yolu belakngä gwendu tahana, yekäwune kopik. Tiwän umaninu käyä tiwik,” yang yake, using pahakin.
Tixawändeyä Yawe äminu kewune nanätä yot gäpang, yolu belakngä gwen yang pahaxawä, unin dayipikge epgut. “A! U äminu inä uninggän, tiwän wamnä buläkän täknga. Yakapde unin pahaying. Ge mahande dasingga pahaningge natäkengu, awahaningunin,” yake, “Puku wamnä pängginungutnim. Tiwän wamnä yawä, notnätä donatäpning,” yang yakut.
Yake, Yawetä äminu womduwomdu petäke kuwän, yolu tahakinu dolahapulukin. Ile tiwän yolu unggäpangu umanä Babel yang inikakin.* Yolu unggäpangune Yawetä äminbamde wamnä pängginunguke, unetä petäke kuwän, päku kep däkäne womduwomdu yiwihikukin.
Semde bapunämbam apu Tera
10 Semde bapunä. Yanggä gwendä yiwikdoke teke pukuwän, krismasu gwenalä apuxukut. Tiwän Semu krismasnä 100 yiwikengä, wawakngä Apasat towikut. 11 Ile mahene krismasu 500 yiwixäwixu, wawak yäpanä towikut.
12 Tiwän Apasalu krismasnä 35 yiwikengä, wakwakngä Sela towikut. 13 Ile mähene krismasu 403 yiwixäwixu, wawak yäpanä towikut.
14 Tiwän Sela krismasnä 30 yiwikengä, wawakngä Eber towikut. 15 Ile mähene krismasu 403 yiwixäwixu, wawak yäpanä towikut.
16 Tiwän Eberu krismasnä 34 yiwikengä, wawakngä Pelek towikut. 17 Ile mähene krismasu 430 yiwixäwixu, wawak yäpanä towikut.
18 Tiwän Pelexu krismasnä 30 yiwikengä, wawakngä Reu towikut. 19 Ile mähene krismasu 209 yiwixäwixu, wawak yäpanä towikut.
20 Tiwän Reu krismasnä 32 yiwikengä, wawakngä Seruk towikut. 21 Ile mähene krismasu 207 yiwixäwixu, wawak yäpanä towikut.
22 Tiwän Seruxu krismasnä 30 yiwikengä, wawakngä Nahor towikut. 23 Ile mähene krismasu 200 yiwixäwixu, wawak yäpanä towikut.
24 Tiwän Nahor krismasnä 29 yiwikengä, wawakngä Tera towikut. 25 Ile mähene krismasu 119 yiwixäwixu, wawak yäpanä towikut.
26 Tiwän Tera krismasnä 70 yiwikengä, wawakngä Abram, Nahor, äwä Haran yang towikut.
27 Terale bapunä. Tera Abram, Nahor, Haran yangge nanä. Tiwän Haranu Lotde nanä. 28 Nanä käluk yiwixawän, Haranu Ur Kaldia alakut womune kumgut. 29 Tiwän Abramkät Nahorkät mängätnä päkumäläk. Abramde mängälu umanä Sarai, tiwän Nahorde mängälu umanä Milka, Harande yäpa. Haranu Milka äwä Iska yangge nanä. 30 Sarai engang hongge yiwikut.
31 Teratä wawakngä Abram, bapunä Lolu Harande wawak, bapunä Sarai Abramde mängät yang päpän, Ur yolu Kaldiaxätanu unggäpangu teke, Kenan kuningge kukindeyä, Haran yolu unggäpangune päku yiwikin. 32 Yiwihika, Tera krismasnä 205 yiwixäwixu, une kumgut.
* 11:9 Hibru wamune ‘Babel’ äwä ‘pängginungukut’ yangu guläkngä usäkän bimä.