20
Abimelekgä Abrahamde mängät täkut
Abrahamu Mamrele pa gänang teke, Negep päku, Kadeskät Surxätde bänäkan yiwikut. Päku Geraru mätekngä wesim yiwixäwikngä, mängätnäle “Hamina” yang yakut. Tiwänä Gerarle kingu Abimelekgä puyä äminä yäningyäpiwän, ku Sara täkapu imä, yotnäne tekut.
Tiwän kupilä gwendune Anätutä dambu tängäne apuke, Abimelexu inikut. “Gä axumnangge tinggaläk, inale gä mängälä uläpä täkuläxu ayä käyä,” yang inikut.
Tiwändeyä Abimelexu Saraxät däpmunu dowekumäläk. Ge Abimelekgä using inikut. “Täkeläpä, äminu gutongänä wenä asipiläk? Abrahamdä Sarale ‘Hamina,’ yawän, Saratäxayä ‘Hamina,’ yakut. ‘Ayä wenämbä,’ yake yäwa ku täkapgin. Tiwändeyä nätä gutongä täkngatu ile dolahakum. Ge undanu gutongä wenä,” yang inikut.
Iniwän Anätutä dambu tängäne inikut. “Hiyäkände. Gä donatäxäwik tahakuläk yangu anatät. Ile tiwän, nätä natäpa, mängälä uläpä doläke, wäyi täknga dolahakuläk, nälen. Ge mängälä uläpä hipdu ayäle imiyo. Äminu uläpä profet. Ge aimi, itä gäle tumuk wam yawänu, gä doxupiläk. Tike doimiläxu, yäko! Gä äwä gikaxät nanä yangu undä axumning,” yang inikut.
Kwepdätä gwäsi hikngä, Abimelekgä puyä äminä undä yangyäwämbän apä, meyä apgutdäne yäniwän, anaxälakin. Tiwänä Abraham yatäwämbän apän, inikut. “Gä ninde dasing tahanggaläk? Nätä gäle meyä täkngatu dolahakum. Tiwändeyä gä kem yake, meyä täknga ninde täkapunggaläk. Äminbamdä dowahakaying täknga, gätä ninde tahanggaläk. 10 Yäpuli inale hikngä tahakuläk?” yang inikut.
11 Tiwänä Abrahamdä inikut. “ ‘Ane nanä Anätule donaxäläke, nuke mängätna tänäng,’ yang natäpgum. 12 Tike ‘Hamina’ yangu hiyäkände yakum. Nanilu uläpäninggän. Tike mingilu inäinä. Tiwändeyä mängätnale täkum. 13 Tiwänä Anätutä natäpän, yotna teke, kewu womduwomdu tihikuxäwik, mängätna using inikum. ‘Gätä näle nomän tahaxawi, yotyotbä säneka kuhimu, näle gätä “Hamina” yang yäniyo,’ yang inikum,” yang yakut, Abrahamdän.
14 Tiwänä Abimelekgä Sara Abrahamde hipdu imikut. Imike towiyä gämän, sipsip, puyä ämin yang imikut. 15 Imikengä Abrahamu using inikut. “Awomu näle kepgän. Gika sawomuneka yiwitnangge natäkengu, une yiwiyo,” yang inikut.
16 Inikengä Sara using inikut. “Nätä hamindale moningu silwa meyänä 1000 sekel* imit, gutongä uläknga gäle tahakumden. Tiwän äminbamu gäxät yiwixayinggä using natäpning. ‘Gä gutongä täkngatu dolahakuläk,’ yang natäpning,” yang inikut.
17-18 Tiwänä Abrahamdä Anätule tumuk wam yakut. Tupä Abimelekgä Abrahamde mängät täpän, Yawetä mängälä undä Abimelekät nanä engang dayike pänangäsä bäniyä umukut. Tiwäna Abrahamdä ile tumuk wam yawän, Anätutä Abimelek, mängätnä, mängälä puyä äminä yang gatängyämän, hipdu engang dayike pänangäsä täke tikin.
* 20:16 Hibru wamune 1000 sekel yangu 11.5 kilogram.