30
Reselu inäle natäpänu, engangu dukngitnangäsä dolikut. Tiwän “Ninaxäyä engangu andukngitnangäsä,” yake, payänä mähemähe kakut. Kake Jekowu using inikut. “Engang namiyo. Tike donamiläxu axupit!” yang inikut.
Iniwän Jekopdä tokngä natäke, using inikut. “Nä Anätundo. Bänipda nätä umumba engangu dondukngiläk?” yang inikut.
Iniwän Reseldä using inikut. “Puyä ämina Bilha äna an. Ixät peson, tiwän itä enganga äpme dukngiwik. Tiwän näxäyä engangge mingä däkngawit,” yang inikut. Inikengä puyä äminä Jekopde imän, mängätnä däkngawän, ixät pekumäläk.
Tiwän Bilha tängene käyä tiwän, wawakngä dukngikut. Dukngike imän Reseldä using yakut. “Anätutä uhinggike nandupän, nä ämin nomän tiwän, tumuk wamu yäwa natäke, wawaknga namik,” yang yake, umanä Dan* yang inikut.
Tiwänä puyä äminä Bilha hipdu tängene käyä tiwän, wawakngä täpätuxät dukngikut. Dukngike imän Reseldä using yakut. “Payänaxät amäxu bulämbam tahake, nätä yapmit,” yake, umanä Naptali yang inikut.
Lea inäle natäpänu, engangu hipdu dukngitnangäsä dolikut. Tiwän puyä äminä Silpa Jekopde imän, mängätnä däkngakut. 10 Tikengä Silpatä wawakngä dukngikut. 11 Dukngiwän kuläkake, Leatä “Näle usingu tinangäsändo teyä alinggak,” yake umanä Gad yang inikut.
12 Tiwänä Leale puyä äminä wawakngä täpätuxät hipdu dukngikut. 13 Dukngiwän Leatä using yakut. “Axuläkänggat. Ge mängälä notnatä nandukengu ‘Axuläkänggaxunin,’ yang nanining,” yake, umanä Aser§ yang inikut.
14 Wit pänangäsä dändän tiwän, Rubendä songäne ku, songäsongä awäke napä tängäne kayä tikayingu kwämbätdule salin päke päkapu, mingä Leale imikut. Rubendä mingäle unin imän kake, Reseldä Lea using inikut. “Songäsongä salinu notnä täkembä namiläk?” yang iniwändeyä, 15 payänätä using inikut. “Äpna aläkuläxunekän, songäsongä salinu wawakngatä namikäyä täpiläkge yänggaläk?” yang inikut.
Iniwän Reseldä using inikut. “Songäsongä salinu wawakgatä gamixu notnä namixawi, yäkwäle kupilä anggwenune pesimäläkge, Jekowu äpme gamit,” yang inikut.
16 Tukwatde tiwän, Jekowu puyänetä apuxawän, Leatä ku using inikut. “Äpmanu gäxät yiwisim, inale gä songäsongä salinu wawakngatä namikgä auhit,” yang inikut. Ge kupilä unggwenune ixät pekumäläk.
17 Tiwän Anätutä Leale natäke tahawän, tängene käyä tiwän, wawakngä 5 täpä dukngikut. 18 Dukngike using yakut. “Puyä ämina tupä apnale ima, ixät pekumäläkge, Anätutä ile natäke, yäkwäle wawaknga namik,” yang yake, umanä Isakar** yang inikut.
19 Tikengä hipdu Lea tängene käyä tiwän, wawakngä 6 täpäxäyä dukngikut. 20 Dukngikengä using yakut. “Anätutä bänip gwalängge hängä gwälam hikngä naminggak. Ge äpmanu Jekopdä natäpänu axopit, inale wawakngilu 6 dukngikgat,” yang yake, umanä Sebulun†† yang inikut.
21 Tikengä womduhim yiwihikangu, yäpanä täpätu dukngikut. Dukngike umanä Daina yang inikut.
22 Tiwänä Anätutä Reselde natäke, gatängämike tahawän, engang alätnangäsä täke tikut. 23 Tiwänä tängene käyä tiwän, wawakngä dukngike, using yakut. “Anätutä mayäkngä nätäne täknga awahawän hopikaying. 24 Ge wawaknga täpätuxäyä anamikge natäxat,” yang yake, umanä Josep‡‡ yang inikut.
Jekowu hängänämbamgän tikut
25 Reseldä Josewu dukngiwänä, Jekopdä Labanu using inikut. “Nä kantrinane yotnane kunggäwitde natäxat. Ge yawi kunggäwa. 26 Mängätna enganga yangge natäke, puyä awahanggamit. Ge nami, päke kunggäwa, inale puyä bulämbam hikngä pahalu, gika änanduläk,” yang inikut.
27 Iniwän Labandä yäkwäle wamu using inikut. “Nä ilakngä nanduxaläkngä kakengu, manäpmake kuyo. Gäle tiwän, Yawetä bänip kwikwixu namixu, tuwängune apä andayitapmät. Ge maxuyo. 28 Tike inaleka natäkengu, täke yäwiläk, tiwän inä using gamit,” yang inikut.
29 Iniwän Jekopdä using inikut. “Puyä bulämbam hikngä pahaxäwik, kälapda daying yiwixäwa, nomängän yiwiyingu, gika änanduläk. 30 Nä ane doapuxäwa, kälapda mätekngä yiwikin. Tiwändeyä nätä ane apuke, kälapda sänesäneka päke tihikuxäwa, Yawetä bänip kwikwik gamixawän, kälapda meyä hikngä asakngälak. Ge äpmanu nä hängäläpä nihä yänggwätsimdäne daying yiwitnangäsä,” yang inikut.
31 Iniwän Labandä “Hängä ina bimä gamit?” yang inikut.
Iniwän Jekopdä yäkwäle using inikut. “Nä hängä täpätu manamiyo. Tike gätä täke yawi, hipdu sipsipda daying yiwitäke kuwit. 32 Tewi nätä ku kälapda undä dayixäwik, sipsip mätexu dänggämnä kupilä äwä sipsip meme yangu dänggämnä tolokngä käyä yang dayike päke, ninale pewit. Puyä hipdu gäle u pahawitde bimä unin päpit. 33 Hiyäkände yatnä kakengu, mahande yupsäng katapiläk. Puyä pahakumde hängä u namiläxunin dayipiläkge apukengu, u namiläkätanu meme tolokngä wenä gwendu bä sipsip mätexu dänggämnä kwaxu gwendu kakengu, ‘Kukäle täkut,’ yang natäpso,” yang inikut.
34 Iniwän Labandä “Täke. U yänggaläk using tahahim,” yang inikut.
35 Inike teyä, täpduxu inä unggwenunekän, Labandä meme wäwi tolokngä käyä, äwä meme mängälä tolokngä käyä, äwä sipsip mätexu dänggämnä kupilä yangu undä Jekopdä inäle päpikge yakutdeyä päke, wawakngätä daying yiwitningge yänikut. 36 Tikengä unin päke, Jekowu une teke, kewu womdune kuxawä, täpduxu gwenalä gwendu apuxuwän, undan yiwikin. Tixawän sipsiwu notnä Labandäne peke kukinu, Jekopdä daying yiwikut.
37 Tixäwik Jekopdä pa gupnä kupilä däkätuyile kätaxu käluk matäke, gupnä matäwän amixawä, päpän enaxawä, gupnä käwutdu using pekut. Tiwän awäpän enakinu bäniyä kwak yiwikin. 38 Tiwän pa uläpäläpä memetä yanggä tängokayingune apuke dayipningge yake, gehanune wäkngasim päkapu pekut, inale meme yanggä tängopningge apuxäwixu, wäwitä mängälä une yäwäxakin. 39 Ge meme mängälä, meme wäwitä pa uläpäläpäle inälängän yäwäxakinde, mätekngä pexakinu tolokngä käyä.
40 Tiwän sipsip äwa meme yangu dayixäwik uhinggike, sipsiwu inätä peke, meme inätä petäke kukut. Tikengä meme dänggämnä kupilä äwä meme tolokngä käyä yangu uläkwäkge nomune sipsiwu pexawän, une tahakakin. Jekopdä meme sipsip yangu using pahanggäwän, meyä hikngä sakngälakakut. Tiwän kälawu inäle dayike pewän, inätä yiwä, Labande kälawu dayike, inätä pewän yiwikin.
41 Kälawu kitokngänä käyätä tahaxawä, Jekopdä pa uläpäläpä kälapde kayi tängän päkapu, gehanune wäkngasim pexawän, pa uläpäläpäle inälängän tahakakin. Ge engangä tolokngä käyä pexakin. 42 Tiwän kälawu kitokngänä wenätä tahaxawä, pa uläpäläpä ile kayi tängänu dowexakut. Ge engangä tolokngä wenä pexakin. Ge engangä kitokngänä wenä u pexakinu Labandäne, tiwän kälawu kitokngänä käyä Jekopdäne. 43 Jekowu using pahanggäwän, memenä sipsipnä yangu meyä tiwän, puyä äminä, kamelnä, äwä dongginä yangkäyä äwänggäwän, hängänämbamgän hikngä tikut.
* 30:6 Hibru wamune ‘Dan’ äwä ‘uhiknggike nandupän nä ämin nomän’ yangu, guläkngä usäkän bimä. 30:8 Hibru wamune ‘Naptali’ äwä ‘amämäk’ yangu, guläkngä usäkän bimä. 30:11 Hibru wamune ‘Gad’ yangu yäpuli ‘tinangäsändo teyä alinggak.’ § 30:13 Hibru wamune ‘Aser’ yangu yäpuli ‘axuläkanggak’. ** 30:18 Hibru wamune ‘Isakar’ äwä ‘yäkwäle namik’ yangu, guläkngä usäkän bimä. †† 30:20 Hibru wamune ‘Sebulun’ äwä ‘nandupän kopik’ yangu, guläkngä usäkän bimä. ‡‡ 30:24 Hibru wamune ‘Josep’ äwä ‘pahawän hopiying’ yangu, guläkngä usäkän bimä. Tiwän täkngatu ‘Josep’ äwä ‘täpätuxäyä äpme namik’ yangu guläkngä usäkän bimä.