48
Jekopdä Epraimkät Manasexälu wam gwaläng yämikut
Täpduxu womdu yiwihikangä, ämindä Josewu using inikin. “Nangga amalik,” yang iniwä, Josepdä wawakngä Manase Epraim yang yänipäke, nanäle kukut.
Kuwän “Wawakga gäle aapuk,” yawä, Israelu awekulu, kwätän hikngä tahake, enake yiwikut.
Tikengä Josewu using inikut. “Nä Kenankätanu taunu Lus unggäpangune* yiwixäwa, Anätu Kitokngänä Käyä Täpätä apu, wam gwalängu using namikut. ‘Nätä pahawa, gä engangu naxälä towimbi, meyä sakngälawik. Nätä pahawa, bapuka kantrinä inätä täke yiwitning. Tiwän kewu awomu, bapukale tupäkände äpme yämit,’ yang nanikut,” yang inikut, Josewun.
Unetäkanu using inikut. “Nä ane gäle doapuxäwa, wawakga Isip alakumäläxu aläpäyalu nina wawak däkngakamäläk. Ruben Simeon yang towikum bimä, Epraim, Manase yangkäyä wawaknga däkgnakamäläk. Tiwän engangu Epraim, Manase yangge mehene towimbiläxu, gikale. Tiwän näle wawakgä kewu Kenan uwomune päningu, Epraim, Manase yangkäyä awähimäläk. Tike ulapnä ile mehene alatningu payänäle kewune yiwitning. Wamu u yänggalu, mingga Reselde natäke yänggat. Kewu Mesopotemia uwom teke, Kenan kewu uwomune taunu Epratde wäkngäsim kuxäwik, Reselu kumgut. Tiwän butayä hikngä natäke, Epratde kahit kwayimune kwayikum,” yang inikut. (Epralu, äpmanu Betlehem yang inikaying.)
Tikengä Israeldä Josepde wawak dayike, “Aläpäyalu imin?” yang iniwän, Josepdä yäkwäle wamu using inikut. “Aläpäyalu wawaknga Anätutä ane Isip yiwixäwa namikulunin,” yang inikut.
Tiwän “Näle päkapso. Tiwän wam gwaläng yämit,” yang inikut.
10 Israelu äminäläke tiwän, kayi kupilä tiwä, nomänu dondayipgut. Ge Josepdä wawakngä yänipäkapän, Israeldä bapunä päku betake, kis tahangyämikut. 11 Betake Josewu using inikut. “Gäle nomu dombänggandupit yang natäxakum deyä, Anätutä pahawän, gikakänu donggandut. Tike wawakgaxät undä dandupa yiwimäng,” yang inikut.
12 Tiwäna Josepdä wawakngä Israelde bälängäne wäkngäsim yiwikumäläxu yäniwän, kwayimune päku yiwixawät, Josepdä sopäsopä nanäle nomune puke, däme kepkätan täpu temgut.
13 Josepde wawaxu uläpäyalu, yakap täpä Manase, tiwän ulapnä Epraim. Ge Josepdä Manase kätakngä dambunä hamändä täke, Epraimu kätakngä hiyänä hamändä täke, Israelde yänipäkapän, Manase Israelde hiyä käwut yiwän, Epraimu Israelde dambu käwut yiwikut. 14 Tiwändeyä Israeldä kätakngä hiyä hamändä Epraimde kuhilune täke, kätakngä dambu hamändä Manasele kuhilune täkut. Manasetä gämäk alakut deyä, kätakngä hiyä hamändä doläkut.
15 Tixäwik wam gwalängu using yämikut.
“Bapuna Abraham, nana Aisak yangu Anätule wam täwake, ile gepbine yiwikumäläk.
Anätu uläpätä yiwikyiwiknga yiwitäkapulu, iwikge nandung yiwik.
16 Meyä näle apginu nä axumnangäsä teyä, itä ängela däkngake gatängamixawän yiwitäkaput.
Ge Anätu uläpätä wakwakdäkä aläpäyalu bänip kwikwixu äpme yämik.
Ämindä wawakdäkä aläpäyatde uman yakengu, nina, bapuna Abraham, äwä nana Aisak yangge dombulämdäning.
Tiwän wawakdäkä aläpäyalu engangu äpme towimbät, meyä sakngälawik, kewu anggomunen,” yang yakut, Jekopdän.
17 Nanätä kätakngä hiyä hamändä Epraimde kuhit täpän kake, Josepdä “Uhamänu Manasele kuhit tänangäsä tahanggak?” yang natäke, nanäle kätaxu uhamänu Manasele kuhiläne täku tewikge täxäwik, 18 using inikut. “Nan, usingundo. Yakawu aläpänin. Ge kätakga hiyä hamändä ile kuhit täyo,” yang inikut.
19 Tiwänä Jekopdä usingu dolahawikge natäke, using inikut. “Wawaknga, anatät. Ixäyä bapunä äpme meyä sakngälake, kantri inätä täke yiwitning. Tiwän umanä käyä tiwik. Tiwändeyä ulapnäle umanu bulämbam hikngä äpme tiwän, payänäle umanu yapmimbik. Tiwänä ulapnäle bapunä meyä sakngälake, kantrinä inäinä päke yiwitning,” yang inikut.
20 Tikengä täpduxu unggwenune Jekopdä wam gwalängu using yämikut.
“Mahande Israel nanätä äminu wam gwaläng yäminingge natäkengu, gitde natäpä apän, using yänining.
‘Anätutä gwälam hikngä tupä Epraim, Manase yangge pahakut usingu, gälexäyä usinggän pahayok,’ yang yänining,” yang yänikut, Jekopdän.
Wamu u yakulu, ulapnä Epraimde umanu yakapde yiwän, payänä Manasele umanu mahande yiwikut.
21 Tiwänä Israeldä Josewu using inikut. “Nä axumnanggenggat. Tiwändeyä Anätu ginkälu äpme yiwixäwik, bapuhäle kewune hipdu danipäke kuwik. 22 Sekem nanäle kewu nomän hikngä. Tupä kwälemna, gwäwäyäna yang päke, Amor nanäxät amäke, kewu uwom täkumu notdale doyämit, tike gäle gaminggat,” yang inikut.
* 48:3 Tupä taunu Betel unggäpangu Lus yang inikakin. 48:14 Tupä nanätä wam gwaläng yäminingge, wawakngä yakäp täpä nanätä kätakngä hiyänä hamändä päke, ulapnä dambunä hamändä päkakin.