3
Njon jndyi na vajnaanꞌ tsꞌan Cristo
Nanein ꞌoꞌ ntyjë, cꞌonhoꞌ na neinhoꞌ ngꞌe na nanꞌxuanhoꞌ cüentaaꞌ nquii ta Jesús. Juu jñꞌoon na jndë tji na toxenꞌchen, tyiꞌtscüetëꞌhanꞌ ja na matsjö nntꞌahanꞌ ndëëhoꞌ, ndoꞌ na matsꞌa na nndaꞌ, ntejndeihanꞌ ꞌoꞌ na tyiꞌntsiviꞌnnꞌanhanꞌ ꞌoꞌ. Taninncyahoꞌ na joo nnꞌan na tyiꞌconduihan cüentaaꞌ Tyoꞌtsꞌon na nnanꞌviꞌnnꞌanhan ꞌoꞌ. Joo nanꞌñeen conanꞌmanhan na ijndeiꞌhanꞌ na quinanꞌquindëhoꞌ juu costumbre chaꞌxjen contꞌa nnꞌan judíos yo yononꞌndaa ndahin, ndoꞌ conduehan xe na aa tyiꞌcontꞌahoꞌhanꞌ, yajoꞌ tyiꞌxeꞌquen Tyoꞌtsꞌon tsꞌan na conduihin cüentaaꞌ nquii jon. Ee nquë condui nnꞌan na ityiiꞌ Tyoꞌtsꞌonhan cüentaaꞌ nquii jon, manquëhë na conanꞌtꞌmanꞌ jaahin ntyja ꞌnaanꞌ nquii Espíritu na conduihin. Jaa tyiꞌcꞌön na qui nnꞌön yo ꞌnan na contꞌa nquëhë na chaꞌ ntyiiꞌ Tyoꞌtsꞌon jaa ntyja ꞌnaanꞌ nquii jon. Majoꞌ ntyja ꞌnaan nnꞌan na cotjiꞌhan cüenta na njon jndyihan, xe na aa nndaꞌ vaa, ja tꞌmanntyichen ndëë ntsiqui tsꞌön na ntsinꞌman Tyoꞌtsꞌon ja ntyja ꞌnaanꞌ na matsixuan ncö. Taꞌnan ncüiichen tsꞌan na ndëë ntsiquintyichen tsꞌon juu nchu vaa na tsixuan nquii juu, chichen ja. Jndë nen xuee na tui ja ndoꞌ tui yo ja chaꞌxjen na contꞌa nnꞌan judíos yononꞌndaa ndahin. Tui ja tsjan Israel na jndyocahanꞌ ntyja ꞌnaanꞌ jnda jon Benjamín. Condui ja tsꞌan hebreo ndoꞌ majoꞌntyi tsotyë yo tsondyö. Totsijön yo jñꞌoon na tquen nquii Moisés chaꞌxjen juu jñꞌoon na conanꞌman nnꞌan tmaanꞌ fariseos. Jaaꞌ jndyi totsꞌa na tyiꞌquintꞌue tsꞌön na nꞌndye nnꞌan judíos jñꞌoon na tquen juu Moisés, ata nnꞌan na tentyja nꞌonhan Cristo, totyꞌihan vancjo. Ntyja ꞌnaanꞌ ꞌnan na coꞌxen jñꞌoonꞌñeen na quitsꞌaa tsꞌan chaꞌ ntquenhanꞌhin na jndyoyu conduihin na tonnon Tyoꞌtsꞌon, taꞌnan minꞌncüii tsꞌan na ndëë ntsiꞌman na matsitja ja ntyja ꞌnaanꞌhanꞌ. Tsoñꞌen nanminꞌ, na toxenꞌchen tocüjiꞌ cüenta na njon jndyihanꞌ, majoꞌ nanein macüjiꞌ cüenta na veꞌ jnꞌaanhanꞌ, jeꞌcüijntꞌuehanꞌ na ntyiiꞌhanꞌ ja ntyja ꞌnaanꞌ Cristo. Ndoꞌ chito xiaꞌntyi joꞌ. Nein tsoñꞌen nnon ꞌnan na cotjiꞌ nnꞌan cüenta na ntquenhanꞌhin na nduihan ntyja ꞌnaanꞌ Tyoꞌtsꞌon, macüjiꞌ cüenta conduihanꞌ ꞌnan na veꞌ jnꞌaanhanꞌ. Matsꞌa na nndaꞌ ngꞌe ntyja ꞌnaanꞌ na ngüajnꞌan Cristo, juuhanꞌ taquintyja na njonchenhanꞌ. Minꞌcya ro ncüiichen nnon ꞌnan na ntsitiu tsꞌan na ngüañoonꞌhanꞌhin tonnon Tyoꞌtsꞌon, tsoñꞌenhanꞌ macüjiꞌ cüenta na conduihanꞌ toꞌ. Maquen ja na ntsiꞌmanhanꞌ na condui ja tsꞌan na jndë tyiiꞌhanꞌhin ntyja ꞌnaanꞌ Cristo, na chito condui ja tsꞌan na tajnan tsixuan juu ngꞌe na itsiquindë juu jñꞌoon na tquen Moisés na icoꞌxenhanꞌ. Iquenhanꞌ ja na tajnan tsixuan ngꞌe na vantyja tsꞌön Cristo. Maninjuuntyihanꞌ na covijntꞌue Tyoꞌtsꞌon na iquen jon tsꞌan na taꞌnan jnan tsixuan juu ngꞌe na vantyja tsꞌon juuhin. 10 Xiaꞌntyi ntꞌue tsꞌön na ya ya ngüajnꞌanchën Cristo, yo maninjuu najndei na tsixuan nquii jon juu xjen na tyincyaa Tyoꞌtsꞌon na tandoꞌ xco jon. Ndoꞌ mantyi na ntsijön yohin yo joo naviꞌ na toquenon jon chaꞌ joo na ntꞌue jndyi tsꞌön na tyiꞌcaveeꞌ ntyjii Tyoꞌtsꞌon joohanꞌ, ntsixuan ja tsꞌoo ntyja ꞌnaanhanꞌ chaꞌxjen nquii Cristo tueꞌ jon. 11 Nndaꞌ vaa na maquen ja ee ntyja tsꞌön vi na jndë tꞌiö, nninncyaa Tyoꞌtsꞌon na ngüantꞌö xcö chaꞌxjen na tyincyaa jon na tandoꞌ xco nquii Cristo.
Quinanꞌchonhoꞌ chaꞌ ya ntsquehoꞌ nquii na vijon na mꞌaan Cristo
12 Chito na matsjö na jndë matsixuan tsochen nanꞌminꞌ, min chito matsiquindëëñꞌën tonnon Tyoꞌtsꞌon, majoꞌ matsichön yantyë na ntsixuan ntyja ꞌnaanꞌ na sijndaꞌ Cristo Jesús na ntꞌue tsꞌon jon yo ja xjen na tji jon ja na ntsixuan cüentaaꞌ jon. 13 ꞌOꞌ ntyjë na vantyja nꞌonhoꞌ jon, joo na jndë sijndaꞌ jon na ntꞌue tsꞌon jon yo ja, chito macüjiꞌ cüenta na matsixuanhanꞌ. Xiaꞌntyi ncüii vaa na ntꞌue tsꞌön. Matsꞌa ya na cotsuuꞌ tsꞌön nchu vaa na totsixuan na toxenꞌchen. Ndoꞌ cojooꞌ ya ya tsꞌön ntyja ꞌnaanꞌ ꞌnan na icanhanꞌ na quitsꞌa na tonnonchen. 14 Juu ꞌnan na itsijndaꞌ Tyoꞌtsꞌon na quitsꞌaa tsꞌan chaꞌ ngueeꞌ juu na mꞌaan jon, matsichön yantyë na nguë joꞌ. Joꞌ iquenꞌ jon jaa na ninncyaa jon na ncyꞌön cüenta ncüii na njon jndyi conduihanꞌ ngꞌe nquii Cristo Jesús.
15 Tsoñꞌenhoꞌ na conduihoꞌ na vaquehoꞌ na vantyja nꞌonhoꞌ Cristo, ntyja tsꞌön na nnanꞌjonhoꞌ yo ja ntyja ꞌnaanꞌ jñꞌoonminꞌ. Majoꞌ xe chito na nndaꞌ vaa ngiohoꞌ ntyja ꞌnaanꞌhanꞌ, ntyji na ntsiꞌman Tyoꞌtsꞌon jñꞌoonꞌñeen ndëëhoꞌ, 16 xe na aa cotaꞌngueeꞌhoꞌ juu jñꞌoon na mayuuꞌ na jndë tyꞌonhoꞌ cüenta.
17 ꞌOꞌ ntyjë na vantyja nꞌonhoꞌ, quitsamꞌanhoꞌ chaꞌxjen na matsꞌa. Mꞌan nnꞌan quiiꞌ ntꞌanhoꞌ na coꞌomꞌanhan chaꞌxjen na tojntyꞌiahoꞌ na tontꞌá juu xjen na tomꞌán quiiꞌ ntꞌanhoꞌ. Quitquenhoꞌ cüenta ntyja ꞌnaan nanꞌñeen chaꞌ ncüꞌahoꞌ nchu vaa na cotsamꞌanhan. 18 Quintꞌahoꞌ na nndaꞌ ngꞌe jndye nnꞌan mꞌan na tyiꞌquijndooꞌhan juu jñꞌoon ntyja ꞌnaanꞌ Cristo na tueꞌ jon nnon tsonjnꞌaan. Jndë tijndye jnda na totsjöhanꞌ ndëëhoꞌ, ndoꞌ cocyaa ndaa nnön na matsjö nntꞌahanꞌ. 19 Majoꞌ ntsꞌaa Tyoꞌtsꞌon na quitꞌuiiviꞌhanꞌ nanꞌñeen tyquiiꞌ vꞌio. Ee tyiꞌquintꞌue nꞌonhan na ntꞌahan ꞌnan na ntꞌue tsꞌon nquii jon, xiaꞌntyi ninꞌquintꞌahan ꞌnan na juu siꞌtsꞌo ꞌnaanhan ntꞌue tsꞌonhanꞌ. Min tyiꞌcꞌonhan na tyia ngiohan ntyja ꞌnaan ꞌnan na contꞌahan, ata conanꞌsaaꞌ nꞌonhan ntyja ꞌnaanꞌhanꞌ. Ninꞌnquiiꞌchen mꞌaanꞌ nꞌonhan ꞌnan tyia na min nnon tsonnangue. 20 Majoꞌ jaa nanꞌxuan ntyja ꞌnaanꞌ quiñoonꞌndue. Nquii Jesucristo na conduihin na ityeꞌntjon jon jaa, coventꞌö tycüiihi na nnan jon joꞌ na ntsinꞌman jon ñuan njanhan. 21 Ee joo siꞌtsꞌo ndyiaꞌ na nanꞌxuan jaa nnon tsonnanguevahin, ntscüejndyo jonhanꞌ chaꞌ nnanꞌxuanhanꞌ chaꞌna siꞌtsꞌo na tsixuan nquii jon quiñoonꞌndue. Ntsꞌaa jon na nndaꞌ xengꞌe juu najndei na conduihin na ityeꞌntjon jon tsoñꞌen.