4
Satan nukas Jisas ate aparwon.
Keserianik, Anut nukan Osou Näus Jisas ro wäpik mena om puru opok Satan nukas ate aparaun imäi potowon. Omre 40 orip Jisas ko o wäpik sou rawon. Kiro ses opok, Satan nukas ko siakup pemara, auruwon, “Na Anut nukan Mokoi raroi, na okoro aiauk aurta, bret etäunuk, je.”
Utianik, Jisas nukas ätäi sakau ämän auruwon, “Ei, Anut nukan ämänis keser äieu,
‘Ro bret karar jeanik, awau wa rawai, Anut nukan ämän karar tainorianik, epar awau rawai.’ ” Lo 8:3
Keseria, Satan nukas Jisas Jerusalem näu mena imäi manowon, Anut osap nuriäi ou näwäu kämioik mowon. Keserianik, auruwon, “Na Anut nukan Mokoi raroi, nakasar kiro pakas omnokou opok pitikänir nopot? Kiro Anut nukan ämänis äieu,
‘Anut nukas kon sarau eitek nanun awarai: Akas nan ipon karaim karaim ateanik, oi ne musaiei. Keserna, kar aiaukus nan ison wa wäi.’ ” Buk Song 91:11-12
Jisas nukas ätäi sakau ämän auruwon, “Ei, utianik, Anut nukan ämänis keser äieu,
‘Na nan Näwäu Anut wa ate apar.’ ” Lo 6:16
Satan nukas Jisas omtapau rumukäu senes kämioik imäi tonomara, osap erekapu sakau orip okoro omnokou opok rau ätär muruwon. Satan nukas auruwon, “Na nan uon sur wenam, na is jou murota, okoro osap na apari raum kiro erekapu na isam.” 10 Kesernuk, Jisas nukas auruwon, “Satan, na ute man! Anut nukan ämänis äieu,
‘Na nan Näwäu karar jou mur. Na Anut nukan sarau karar muram.’ ” Lo 6:13
11 Keser aurunuk, Satan ko Jisas ute manowon. Anut nukan sarau eitek akas koianik, Jisas sarein.
Jisas ko Galili provins opok sarau onoktorowon.
(Mak 1:14-15; Luk 4:14-15)
12 Kiro ses opok, Jisas ko Jon karapus owa kurein ämän roianik, kiro mena ute Galili provins opok potowon. 13 Ko Nasaret mena karar rawau wa, ko pote Kapaneam mena rawon, kiro mena Galili An Unik siakup, Sebiulan Naptali ori awan tupsiu akan om taku opok pote rawon.
14 Keseria, kiro onok Anut nukan ämän roianik, areawon ro Aisaia nukas meter arewon siar epar peu. 15 ‘Sebiulan nukan omnokou pak Naptali nukan omnokou pak, näu apu mas an kasakup omnokou rau pak Jordan An kasakup karaima, Galili provins pakan roasiret pak karauk menan roasiret pak akan woiaka Anut mesin epar wa miäi ak raiäin. 16 Kiro pakan roasiret ak pututu rai, ak arou näwäu aparaiei! Karauk roasiret ak erekapu om pututu senes uru meiauri rai ak nais arou merek aparaiei.’ Aisaia 9:1-2
17 Kiro ses opok, Jisas kon sarau onoktoroianik, keser äiewon: “Anut ak kamwaraun ses kou. Kesernuk, akan onok aru pakan ätäi pirirwe!”
Jisas nukas was oiäi roat 4 orip urwarowon.
(Mak 1:16-20; Luk 5:1-11)
18 Jisas ko Galili An Unik kasakupaias ari ari pote, was oiäirin roat ori apwatowon. Kar ro Saimon, kon kar enip Pita; kon amak enip Andru, au was owaun jo an unik opok kure rairin. 19 Jisas nukas keser awatowon, “Au koi, is tainoirsa, isas au roasiret imwaraun onok ätär matam.” 20 Jisas nukas keser äienukar, au awan was oiäin jo pak karauk osap ous opok utomoi, kurte Jisas tainor manoirin.
21 Ko pote, kar ro oirori apwatowon. Kiro ro Jems kon amak Jon pak, au Sebedi nukan mokoit ori. Au awan momonawa Sebedi pak akan ous opok rain, ak akan was oiäi jo kiräiwon, okon, jekur rain. Jisas nukas kiro roat ori urwatowon. 22 Au kurte awan ous pak awan momonawa pak utomoi, Jisas pak manoin.
Jisas ko sip roasiret jekwarowon.
(Luk 6:17-19)
23 Jisas ko Galili provins ari ari potomara, Anut nukan Ämän Eposek Juda roasiret akan tururiäi owa tonemara, awarowon, “Anut ko koi ätäi roasiret imwarai.” Jisas ko ämän keser äianik, karauk roasiret ui pak sip pak osou aru orip pak jekwarowon.
24 Roasiret kon onok aparianik, kiro ämän Siria provins erekapu manowon. Keseria, kiro pakan roat akas karauk sip roat sosop pak, roat tätäi näwäu orip pak, roat osou aru akan woiaka uru rau pak ate karwareäu roat pak isiaka ipiaka meiewon roat pak, Jisas siakup imware kouna, kos erekapu jekwarowon. 25 Roasiret sosop sosop Galili provins pakan pak näu mena 10 orip enip Dekopolis pakan pak Jerusalem menan pak Judia provins pakan, omnokou Jordan An karaima pak ak erekapu Jisas tainori manoin.