15
Gid iaoa kelede ton Kristus tiluplup Ierusalem ngan patutuinga posanga
*Idio ta panua edengada titnan Iudea ta tisulug ga tila ngan tuanga Antiok, be tipapaoatai gid oaeoaed ngan iaoa kelede ton Kristus bedane, “Gimi manta anasi nasinga ton Moses ta abada palunga. Oangga mao, irangrang ngan Deo ibada gimi mulian mao.” *Be posanga toa ne ikado ga Paulus ga Barnabas aoad isokangai kapei toman ngan gid. Tota gid iaoa kelede ton Kristus ngan tuanga Antiok tisio Paulus ga Barnabas toman ngan led panua padengada ngan tila Ierusalem. Tila pagid panua ato ad ga gid madidnga ngan patutuinga posanga toa ne. Gid iaoa kelede ton Kristus tisula gisirua ga tila, be edapeai, tila pagid iaoa kelede ton Kristus ngan tibur Ponisia ga Samaria ta aoad inasi pagid ngan gid panua Iuda ad mao tipul lolod ga tinam pan Iesus. Ta posanga toa ne ikado ga oaeoaed toa ngada oa tinid igelgel kapei. *Tinam tiuot Ierusalem ga kus ta gid iaoa kelede ton Kristus, ga gid panua ato ad, ga gid madidnga tinid igelgel ngan badanga gid. Be gisirua tipalongo gid ngan saoa danga Deo ikado ga iuot ngan baged.
Be Parisi edengada toa lolod matua ngan Iesus timamado rabu ngan gid pade. Timadid ta tikeo, “Oangga gid panua Iuda ad mao tikeo ga tiuot Kristien, manta taposa matua pagid ta tibada palunga ga tinasi apu ton Moses.”
Io, tota gid panua ato ad ga gid madidnga tila tiluplup ngan patutuinga posanga toa ne. *Tiposa mole ngan ga kus, ta Petrus idae imadid ta ikeo pagid bedane, “Oaeoaeg, gimi aoatai, mugaeai Deo isio gau rabu ngan gimi ngan paolanga ele ato kemi ga ila pagid panua Iuda ad mao, ta tilongo ga lolod matua ngan. *Be Deo iuatai ngan panua kelede kelede lolod. Ei ibada Itautau Tutui pagid lalaede mambe ibada pagita mugaeai, ta ngan kadonga toa ne ipasolan mambe ei itin igelgel ngan badanga gid mulian pade. Ei ikado kadonga bagbage kelede rabu ngan gid ga gita mao. Ele kadonga lalaede mon. Lolod matua ngan ei, ta ngan kadonga toa ne ei isamum lolod aea muk ga ila. 10  *Tota labone ikamado ga aoangga atoba Deo ta adol apu mambe danga kulupu ga idae Iesus ele aluagau kepedeai? Apu toa ne, tibutibuda ga gita pade tarangrang ngan tanasnasi tautaunga mao. 11  *Be ngan Maron Iesus ele kadonga lolo marum aea, ilua gita ta loloda matua ngan ei, ta ibada gita mulian lalaede mambe gid pade.”
12 Io, Petrus iposa bedaoa ga kus ta gid toa ngada oa mumun ga tilongo Barnabas ga Paulus aoad inasi ngan gid uisinga ga kilala toa Deo ikado ga iuotot ngan baged rabu ngan gid panua toa Iuda ad mao. 13 Gisirua tiposa ga kus ta Jems ikeo bedane, “Oaeoaeg, alongo leg posanga. 14 Saimon Petrus ikeo pagita ngan Deo imata bada gid alu padengada, ta ibada edengada ngan gid ga tiuot ei ele panua ta idol ieda ga idae ngan gid. 15 Be kadonga toa ne eine lalaede mambe posanga toa gid panua tibada Deo iaoa tibode ga bedane,
 
16  *“ ‘Maron ikeo, “Gid iaoa kelede ton Devit led mul maron aea eine mambe palata ede grum ga isulug.
Be muriai gau ga naluagau mulian ta napagun ga idae mulian pade.
Be palata toa ne aea danga sisid papaeamao,
eine ga nakado ga iuot pau pade.
17 Toa bedaoa ta gid panua tipul lolod maitne ga gid alu padengada toa nadol edag ga idae ngan gid,
eine ga tiloilo Maron.
Maron toa ikado kadonga toa ne, eine ikeo toa bedaoa.”
18 Mugaeai tau ga inam, gid danga toa ne ienono masaeai.’
 
19 “Tota gau nakeo ga kemi ngan tanasi ga bedane: Gid alu padengada toa tipul lolod ga ila pan Deo, irangrang ngan takado kulupu ngan gid mao. 20  *Be kemi ngan tabode laulau ga ila pagid ta takeo ga irangrang ngan tian annga eta titenai ga ila pagid deo pakakanga ad mao, ga tikakado kadonga arala mao, ga tian masilau eta tikaukau igagal ga imate oa mao, ga tian masilau eta sing ienono ngan mao pade. 21 Ngansa mugaeai tau ga inam, panua tipapaola Moses ele apu ga tiuatoato somisomi ngan Ado Earainga aea gadudunga ngan gid luma raring aea ngan tuanga ga tuanga.”
Tibode laulau ga ila pagid panua lolo matua ad ngan gid alu padengada
22 Gid panua ato ad ga gid madidnga toman ngan gid iaoa kelede toa ngada oa ton Kristus tirau posanga ngan sionga panua rua ngan gid, ta tisula gisirua ga tila Antiok toman ngan Paulus ga Barnabas. Ede ngan gid eine Iudas toa ieda ede pade Barsabas, ga ede pade eine Sailas. Gisirua timan madidnga rabu ngan oaeoaed. 23 Tidol laulau ede ga idae gisirua bagedeai, aea posanga ga bedane:
 
Gai panua ato amai ga gai madidnga, gai gimi oaeoaemi ngan iaoa kelede ton Kristus.
Gai abode laulau toa ne ga ila pagimi oaeoaemai ngan gid alu padengada ngan tuanga Antiok ga Siria ga Silisia.
 
Ado kemi ila pagimi.
 
24 Gai alongo posanga ede mambe panua edengada ngan gai tila pagimi, ta led posanga ikado ga lolomi ede ga ede tau. Be gai asula gid ngan kadonga toaine mao. 25 Tota gai lolomai kelede ta arau posanga ngan sionga panua rua ta asula gid ga tila pagimi toman ngan oaeoaemai Barnabas ga Paulus toa akim gid tau. 26 Barnabas ga Paulus toa, gisirua tilongean gid mulian be timataud mao ngan kadonga posanga ngan ada Maron Iesus Kristus ieda. 27 Tota gai asula Iudas ga Sailas ga tila pagimi, ta gid ga tikado posanga pagimi ngan aoad ta tipamatua laulau toa ne aea posanga. 28  *Posanga toa ne eine kemi ngan Itautau Tutui imata ga ngan gai matamai pade. Posanga ga bedane: Irangrang ngan gai adol apu kulupu eta ga idae ngan gimi mao. Be gai akeo ga gimi manta anasi posanga pidaede ga bedane: 29 Irangrang ngan gimi aean masilau eta titenai ga ila pagid deo pakakanga ad mao, ga aean masilau eta ising ienono ngan mao, ga aean masilau eta tikaukau igagal ga imate oa mao, ga akado kadonga arala mao pade. Oangga ala aluai ngan gid kadonga toa ne, eine kemi. Lemai posanga tota tedane.
 
Gimi adio kemi.
 
30 Io, gid iaoa kelede ton Kristus ngan tuanga Ierusalem tisula gid ga tila. Ta tisulug ga tila Antiok. Be toa eoa tipaluplup gid iaoa kelede ton Kristus ta tibada laulau toa oa ga ila pagid. 31 Tiuato ta tinid igelgel ngan aea posanga ga ipamatua lolod. 32 Be Iudas ga Sailas toa, gisirua pade tibabada Deo iaoa ta tikado posanga busa ngan pamatuanga oaeoaed lolod. 33-34 Gisirua timamado mole tede ga kus, ta oaeoaed tisula gisirua toman ngan posanga lolo tarui aea. Ta tiluagid ga tila pagid panua toa tisula gid mugaeai.* 35 Be Paulus ga Barnabas tidio Antiok, ta gisingada panua busa pade tikakado paoatainga ngan Maron ele posanga ga tipapaola ato kemi.
Paulus ga Barnabas lolod kelede mao
36 Ado edengada ila ga kus ta Paulus ikeo pan Barnabas bedane, “Taluagita mulian ta tagera oaeoaeda ngan tuanga ga tuanga toa mugaeai tapapaola Maron ele posanga ga ila pagid, ta tagera led madonga madongan.” 37  *Ta Barnabas ilongo, be ikim ibada Ioanes toa ieda ede pade Markus ga ila toman ngan gid. 38  *Be Paulus ikeo ga, “Eaba toa ne mugaeai itnan gitarua ngan tibur Pampilia ta ikado naurata toa ne toman ngan gita mao. Tota irangrang ngan tabada ei ga inam toman ngan gita labone mao.” 39 Io, aoad isokangai ga ila ga ila ga kus ta gisirua titnan ngan gid. Barnabas ibada Markus ta gisirua tidae ngan oaga ede ta tila ngan inu Saiprus. 40 Be Paulus isio Sailas. Ta gisirua tiuangga tila, be oaeoaed tikeo pagisirua bedane, “Maron ele kadonga lolo marum aea ila toman ngan gimirua.” 41 Paulus ga Sailas tilalala ga tila ngan tibur Siria ga Silisia be tipapamatua gid iaoa kelede ton Kristus.
* 15:1 Gal 5.2 * 15:2 Gal 2.1 * 15:4 PA 14.27 * 15:7 PA 10.1-43 * 15:8 PA 10.44, 11.15 * 15:10 Mt 11.30, Gal 3.10 * 15:11 Gal 2.16, Ep 2.5-8 * 15:16 Amo 9.11-12 * 15:20 IM 34.15-17, Wkp 17.10-16 * 15:28 Mt 23.4 * 15:33-34 Ngan laulau edengada ngan posanga Grik, tigalbatan posanga ngan lain toa ne ga bedane: 34 Be Sailas ipul ilolo ta irau posanga ngan idio toa eoa. * 15:37 PA 12.12,25 * 15:38 PA 13.13, Kol 4.10