Paulus ele laulau matamata aea ila pagid
Korin
1
Gau Paulus, eaba ato aea ton Iesus Kristus. Ngan Deo ele kimnga, ibaba gau ngan kadonga naurata toa ne. Gairua oaeda Sostenes abode laulau toa ne ila pagimi iaoa kelede ton Kristus toa amamado Korin. Deo ikado ga alup toman ngan Iesus Kristus ta ele ul ienono ngan gimi. Be gid panua toa tiuato ada Maron Iesus Kristus ieda ngan led raring ngan tuanga ga tuanga, gid toa ngada oa tilup toman ngan gimi, ta Deo ibaba gimi toa ngada na ga aot ele panua tututui. Ei gid ad Maron ga gita ada Maron pade.
Kemi ngan Tamada Deo ga Maron Iesus Kristus, gisirua led kadonga lolo marum aea ga lolo tarui aea idio pagimi.
Paulus iposa kemi ga ila pan Deo
Somisomi naposa kemi ga ila pan ag Deo ngan gimi, ngansa ngan lemi lupnga toman ngan Iesus Kristus, ei ibada ele kadonga lolo marum aea ga ila pagimi. Ga pade, naposa kemi ga ila pan Deo ngansa gimi alup toman ngan ei ta abada danga kemikemi imata ede ga ede, ta ilualua gimi ngan lemi posanga ga oatainga imata ede ga ede. Ngansa gid danga toa ne ipasolan mambe Kristus ele ato imatua ga ienono lolomiai. Tota agaga matami ngan sanganga ada Maron Iesus Kristus ele otnga masaeai, be abada Itautau Tutui ele tenainga toa ngada na ga imata karanga. *Ei ga ipamatua gimi ga ila irangrang ngan ado muriai ga muriai tau. Be ngan ado kapei ton Maron Iesus Kristus, irangrang ngan eaba eta isol gimi ngan posanga mao. *Deo ibaba gimi ga alup toman ngan Inat Iesus Kristus ada Maron, ta gimingada lolomi kelede toman ngan ei. Be Deo toa ne ei imata tutui ngan ele posanga toa ngada ne.
Manta loloda kelede
10  *Oaeoaeg, nabeta matua gimi ngan ada Maron Iesus Kristus ieda, ngan gimi toa ngada ne lolomi kelede ngan lemi posanga. Be amapoga alele mao. Manta alup kelede ta laborami ga lolomi kelede. 11 Oaeoaeg, nakeo bedane ngansa Kloe ele panua edengada aoad inasi pagau mambe aoa kaukau ienono rabu ngan gimi. 12  *Lemi kadonga toa nakeokeo ngan ne eine ga bedane: Edengada ngan gimi tikeo ga, “Gai anasi Paulus,” be padengada tikeo, “Gai anasi Apolos,” be padengada tikeo, “Gai anasi Sipas*,” be padengada tikeo, “Gai anasi Kristus.”
13 Gimi aoangga Kristus imapoga alele na? Kado gimi aoangga gau Paulus namate ngan abei tabala ngan gimi? Mao be gimi abada paliliunga ngan gau Paulus edag na? 14  *Naposa kemi pan Deo ngansa gau napaliliu Krispus ga Gaius kekelegid, be etangada pade ngan gimi mao. 15 Toa bedaoa ta irangrang ngan eaba eta ikeo ga gimi abada paliliunga ngan gau edag mao. 16  *(Aa, matag nanan, tautaunga napaliliu Stepanas toman ngan ele luma lolo, be muriai ga inam naoatai mao, napaliliu eaba eta pade, mao mao.) 17 Ngansa Kristus isula gau ngan kadonga paliliunga mao, be isula gau ngan paolanga ele ato kemi. Be ngan paolanga ato kemi toa ne, ikeo ga nanasi posanga mambe gid panua oatainga ad mao. Ngan kado ta Kristus aea abei tabala iuot mambe danga sapaean.
Kristus ipasolan Deo iura ga ele oatainga
18  *Gid panua toa muriai ga tiduaea ngan dinga imperno, gid tikeo ga posanga ngan Kristus aea abei tabala eine buobuonga. Be gita panua toa Deo ibabada gita mulian, takeo ga posanga toa ne ipasolan Deo iura. 19  *Ngansa Deo ele laulau aea posanga bedane,
 
“Gau ga napasolan mambe oatainga togid panua oatainga ad, eine danga sapaean.
Be gid panua toa led oatainga kapei, eine ga nakado ga led posanga iuot buligaliga.”
 
20  *Ngan Deo imata, gid panua oatainga ad eine panua sapaean. Be gid panua pananalenga ad ga gid panua labone ad toa tisalisali ngan posanga, gid lalaede toa bedaoa pade. Tautaunga Deo ikado ga oatainga togid panua tanoeai ad iuot buobuonga. 21  *Ngan Deo ele oatainga kapei, ikeo ga eaba eta irangrang ngan ibada oatainga ngan ei ngan nasinga oatainga tanoeai aea mao. Tautaunga, gid panua tikeo ga posanga toa gai apapaola eine buobuonga, be Deo itin igelgel ngan badanga mulian sapadua toa lolod matua ngan. 22 Gid Iuda tikeo ga eine buobuonga ngansa tiparpar tau ngan geranga uisinga. Be gid Grik ga alu padengada tikeo ga eine buobuonga, ngansa tiloilo saoa posanga inasi oatainga kapei. 23  *Be gai apaola posanga ngan Kristus ele matenga ngan abei tabala. Posanga toa ne ipamasmasi gid Iuda lolod, be gid Grik ga alu padengada tiuangga eine posanga buobuonga. 24  *Be gid panua Iuda ad ga alu padengada toa Deo ibaba gid, oangga tilongo ato kemi toa ne, eine tiuatai mambe Kristus ele posanga ipasolan mambe Deo ele oatainga ga iura eine kapei. 25  *Ngansa panua edengada tiuangga Deo ele oatainga eine buobuonga, be tautaunga iasal gid eababa led oatainga. Ga pade, tiuangga Deo ele kadonga edengada ipasolan mambe ei iura mao, be tautaunga ele kadonga iasal gid eababa urad.
26  *Oaeoaeg, matami nanan danga ga oaine: Ngan ado toaiua Deo ibaba gimi, gimi busa lemi oatainga kapei ngan panua matad mao, be gimi busa urami kapei tau mao, be gimi busa aot ngan gid iaoa kelede toa edad kapeipei mao pade. 27-28 Be gid panua tanoeai ad, matad ibiu panua padengada ta tikeo ga tibuobuo. Be Deo isio gid panua tota nena. Ikado toa bedaoa ngansa iuangga ipamaeamaea gid panua oatainga ad. Ga pade, isio gid panua toa urad mao ngan panua tanoeai matad, ngansa iuangga ipamaeamaea gid panua toa urad kapei. Ga pade, Deo isio gid panua toa edad mao tanoeai, ga isio gid panua toa timan danga buligaliga, ga isio gid panua sapaean. Ei ikado bedane ngansa iuangga ikado ga gid panua toa edad kapeipei tiuot danga buligaliga. 29  *Toa bedaoa ta irangrang ngan eaba eta iparim ngan ei mulian Deo imatai mao. 30  *Deo kekelen ikado ga gimi alup toman ngan Iesus Kristus. Deo idol Kristus mambe gita leda oatainga ipu, ga leda edap ngan otnga tutui imatai, ga idol ele ul ngan gita, ga ipola gita ta tatnan leda madonga paeamao. 31  *Ikado bedane ngansa iuangga iparangrang posanga toa ienono ngan ele laulau ga bedane, “Oangga sai ikeo ga ikado kadonga parimnga, ei manta iparim ngan Maron kekelen.”
* 1:8 1Te 3.13, 5.23 * 1:9 1Te 5.24, 1Io 1.3 * 1:10 Plp 2.2 * 1:12 PA 18.24-28, 1Ko 3.4 * 1:12 Sipas eine Iesus ele aluagau Petrus ieda ede pade. * 1:14 PA 18.8, Ro 16.23 * 1:16 1Ko 16.15 * 1:18 Ro 1.16 * 1:19 Ais 29.14 * 1:20 Jop 12.17, Ais 19.12, 33.18, 44.25 * 1:21 Mt 11.25 * 1:23 Ro 9.32, 1Ko 2.14 * 1:24 Kol 2.3 * 1:25 2Ko 13.4 * 1:26 Mt 11.25, Jms 2.5 * 1:29 Ep 2.9 * 1:30 Jer 23.5-6 * 1:31 Jer 9.24