4
Gita iaoa kelede ton Kristus, gita mambe Kristus itin
*Tota nabeta matua gimi, manta lemi idil kemikemi imata karanga ta inasnasi Maron toa ibaba gimi ne ele kimnga. Gau toa namamado ngan luma panasnga aea ne nabeta gimi toa bedane. *Irangrang ngan asoa edami mulian mao, be adol gimi ga adio gadio. Irangrang ngan lolomi bake manmanae mao, be oangga oaeoaemi tikuk lolomi, manta abisibisi toman ngan lemi kadonga kimnga aea. *Manta amarum tau ngan kisinga Itautau Tutui ele kadonga lolo kelede aea. Kadonga lolo kelede aea toa ne, eine mambe oaro ede itutulan gita ta taot iaoa kelede ga loloda itarui. Gimi alup kelede ta aot mambe Kristus itin. Be Itautau Tutui kelede mon imamado. Lalaede toa bedaoa, Deo ibaba gimi ta asangasanga madonga kelede toa muriai ga ibada pagimi. Be Maron kelede mon imamado, ga kadonga lolo matua aea kelede mon ienono, ga paliliunga kelede pade. *Deo kelede mon imamado. Ei gita toa ngada ne Tamada. Ei kekelen gadae ngan danga toa ngada ne, be ei kekelen ibokoboko rabu ngan gita toa ngada ne, ga imamado gita toa ngada ne lolodai.
*Be Kristus, ngan ele kadonga lolo marum aea, ipota ele tenainga imata ede ga ede ga inam pagita kelede kelede. *Eine lalaede mambe ele laulau ikeo ngan ga bedane,
 
“Ei iasal aea miri itamatama ga kus, ta idae ga ila gadae.
Ei iluku aea miri itamatama toa oa ta idada gid ga tila.
Be ipota tenainga ga ila pagid ele panua.”
 
*Be posanga idil toa ne, “idae ga ila gadae,” ipu madongan? Eine taoatai, ei idae ga ila gadae kekelen mao, be isulug ga inam gadio tanoeai pade. 10 Be eaba toa isulug ne, ei kekelen idae ga ila gadae tau buburiai. Toa bedaoa ta irangrang ngan imamado ngan tibur toa ngada ne ta danga toa ngada ne ienono ibageai. 11  *Ta ei kekelen ipota tenainga ga ila pagid ele panua ga bedane: Idol edengada ga timan panua ato ad, be padengada tibabada Deo iaoa, be padengada tipapaola ato kemi, be padengada timariala ngan Deo ele panua ga timan panua paoatainga ad. 12 Ei ipota gid tenainga toa oa ngan luanga gita Deo ele panua tututui ta tarangrang ngan takakado naurata kemikemi ton Deo. Toa bedaoa ta gita toa Kristus itin idanga sisid ne tabada pamatuanga ga tamadid matua. 13  *Eine ga tababada pamatuanga toa bedaoa ga ila irangrang ngan gita toa ngada ne loloda kelede ngan leda kadonga lolo matua aea. Ta leda oatainga ngan Deo Inat ga ilalala ga idae kapei ga irangrang ngan loloda iuatai ga tamadid matua, lalaede mambe Kristus pade.
14 Toa bedaoa ta taot mambe gergeu pade mao. Be posanga togid panua buro ad toa tinanale tau ngan led aleburo ga pakakanga, irangrang ngan idada gita alele mao. Led paoatainga eine mambe rai isusuran oaga alele tadiai ga mambe dubam ipatambole ga ila ga inam. 15  *Be gita manta takado posanga tautaunga kekelen toman ngan leda kadonga kimnga aea. Toa bedaoa ta tadae kapei ga tamadid matua, lalaede mambe Kristus toa ilabora imuga ngan gita. 16 Be gita kelede kelede mambe Kristus itin idanga sisid. Ta ei kekelen igaltung itin idanga toa ngada ne ga ipaluplup gid ituatua ga ikubal ga ilislisia ta tikikisi ngan gid. Ta itin idanga toa ngada oa tikakado gid kelede kelede led naurata ta irangrang ngan itin toa dodol oa itub ga idae kemi ga tipapamatua pol ngan gid toman ngan kadonga kimnga aea.
Manta tanasnasi kadonga papau
17  *Tota ngan Maron ieda naposa matua pagimi ga bedane: Mugaeai gimi anasnasi kadonga lalaede mambe gid panua timangamanga ngan Deo, be irangrang ngan akakado bedaoa pade mao. Gid lolod ibuobuo kapei tau. 18 Timamado dodom be tiuatai ngan madonga kemi toman Deo mao ga mao tau. Tibuobuo kapei toa bedaoa ngansa laborad irangrang ngan ibada kemi posanga ipu mao. 19 Maeamaea gid eta mao, be led naurata iuaro eine ngan nasinga kadonga mambe kaua ga kadonga ngan lolod aea muk. Tikakado bedaoa, be irangrang ngan kadonga toa oa itara gid mao.
20 Be gimi abada oatainga ngan Kristus ngan edap eta bedaoa mao. 21 Gimi alongo posanga tautaunga ngan Iesus ga abada paoatainga ngan ei ngan edap tutui. 22  *Ngan ado toaiua aoatai ngan Kristus maitne, gimi anasnasi kadonga mugaeai aea. Gid kimnga papaeamao toa bedaoa ipakaka gimi ta iuangga ipaeabu ngan gimi. Be labone manta atado gid kadonga toa oa ga iduaea. 23  *Lolomi manta ipul ei ga iuot pau. 24  *Manta abada madonga pau ta apit ngan gimi mambe ami malo. Ngan lemi madonga pau toa ne, Deo ikado ga aot panua papau ta anasnasi kadonga tutui lalaede mambe ei, ga apasolan mambe ele ul tautaunga ienono ngan gimi.
25  *Tota gimi kelede kelede manta atado lemi posanga pakakanga ga iduaea. Be akado posanga tautaunga kekelen pagid oaeoaemi. Ngansa gita eine Kristus itin idanga sisid ta takikisi ngan gita. 26  *“Oangga lolomi bake, irangrang ngan akado kadonga sat mao.” Irangrang ngan adada lemi lolo bake ga ado idil mao. 27 Be arepe atama eta ngan eaba paeamao idudunga mao pade. 28 Eaba lublubnga aea, irangrang ngan ilublub pade mao. Be ei manta ikado naurata kemi ngan ibage ta irangrang ngan ilua gid panua toa led danga sisid imata karanga mao.
29  *Irangrang ngan aoami buda mao. Be akado posanga kemikemi kekelen pagid oaeoaemi ngan pamatuanga lolod, tutui ngan saoa kadonga iuotot ngan gid. Toa bedaoa ta Deo ele kadonga lolo marum aea ga ilua sapadua tilongo. 30  *Irangrang ngan akado ga Deo Itautau Tutui ilolo itang mao. Itautau Tutui toa ne eine mambe ul toa Deo idol ga ienono ngan gimi. Ul toa ne ga ienono ga irangrang ngan ado toaiua Deo ipola gimi ta atnan lemi madonga paeamao. 31  *Manta ala aluai ngan kadonga ga gid ne: lolomi imasmasi, ga lolomi bake, ga malmalnga, ga aoami ura, ga apaeabu ngan oaeoaemi edad, ga kadonga papaeamao imata ede ga ede. 32  *Manta lolomi marum pol ngan gimi ga auduan oaeoaemi. Manta asamum ngan lemi kadonga sasat pol ngan gimi, lalaede mambe Deo isamum gimi lemi kadonga sasat ngan lemi lupnga toman ngan Kristus.
* 4:1 Kol 1.10 * 4:2 Kol 3.12-13 * 4:3 Kol 3.14-15 * 4:6 1Ko 12.6 * 4:7 Ro 12.3,6 * 4:8 Sng 68.18 * 4:9 Ins 3.13 * 4:11 1Ko 12.28 * 4:13 Kol 1.28 * 4:15 Kol 1.18, 2.19 * 4:17 Ro 1.21, 1Pe 1.14, 4.3 * 4:22 Ro 8.13, Kol 3.9 * 4:23 Ro 12.2 * 4:24 OM 1.26, Kol 3.10 * 4:25 Sek 8.16, Kol 3.8-9 * 4:26 Sng 4.4, Jms 1.19-20 * 4:29 Kol 4.6 * 4:30 Ais 63.10, Ep 1.13-14, 1Te 5.19 * 4:31 Kol 3.8 * 4:32 Mt 6.14, 18.22-35, Kol 3.12-13