40
Tipagun Deo ele palata ta tidol ele ul ngan
Idio ta Maron ikeo pan Moses, “Ngan rai toa ne aea taiko imuga, ngan taiko toa ne aea ado imuga, manta pagun leg palata, toa gitaingada taluplup ngan. Be dol korol apu aea ga idudunga ngan leg palata, ga kus ta apakantutu malo kapei toa ipoga leg palata ilolo ga iman rua, ta dol korol apu aea ga idio muriai ngan. Ga kus ta bada popou tenainga bret aea ga idudunga leg palatai, ta lalo aea danga sisid ga idae ngan. Ga kus ta bada lam iae ta dol aea lam ga tidae ngan. Ga kus ta bada popou gol iman nabene aea, ta dol ga idudunga leg palata iloleai, ngan tibur toa aea ul kapei tede, iadag ngan korol apu aea. Ga kus ta apakantutu palata iaoa aea malo.
“Be gaot ngan leg palata iaoa, manta dol popou tenainga aea. Be rabu ngan leg palata ga popou tenainga aea, manta dol tabla eau aea, ta tok eau ga idudunga ngan. Ga kus ta atado silasila ga ibalil ngan leg palata, ta apakantutu silasila iaoa aea malo.
“Ga kus ta bada bude toa iman kilala ngan leg danga sisid, ta tok ga idae ngan leg palata ga danga toa ngada oa palata iloleai. Toa bedaoa ta eao dol leg ul ngan palata ga aea danga sisid ta iman gau leg. 10 Ga kus ta tok bude toa oa ga idae ngan popou tenainga aea toman ngan aea danga sisid naurata aea. Toa bedaoa ta eao dol leg ul ngan popou toman ngan aea danga sisid, ta gimi manta alolon ngan kapei tau. 11 Ga kus ta tok bude toa oa ga idae ngan tabla eau aea toman ngan aea popou, ta dol leg ul ngan ta iman gau leg.
12 “Ga kus ta bada Aron ga ele gergeu arangaranga ta tila timadid leg palata iaoai, ta paliliu gid ngan eau. 13 Ga kus ta pasogo Aron ngan aea sogonga tutui tenainga aea, ta tok bude ga idae ngan ei ngan dolnga leg ul ngan ei ngan kadonga leg naurata tenainga aea. 14 Ga kus ta bada ele gergeu arangaranga ta pasogo gid ngan led siot tenainga aea. 15 Ga kus ta tok bude ga idae ngan gid pade mambe tok ga idae ngan tamad. Toa bedaoa ta tirangrang ngan tikado leg naurata tenainga aea. Naurata tenainga aea toa eao dol gid ngan, eine gid kekelegid ga tikikisi, toman ngan led gergeu ga tibutibud ga ilalala ga ila.” 16 Io, Moses ikado danga toa ngada oa mambe Maron ikeo pan ngan.
17 Rai ede muriai ngan gid Israel titnan Isip, ngan rai toa oa aea taiko imuga, ngan ado imuga ngan taiko toa oa, gid tipagun Deo ele palata. 18 Be Moses toman ngan panua naurata ad tipagun Deo ele palata ga bedane: Tidol gid kadanga ipu, ga kus ta tipaluplup gid didnga ituatua ikatinge, ta tidol aea lapinga ga tidae ngan, ga kus ta tisoa gid kadanga ta tipagun. 19 Ga kus ta tirobi palata ngan aea malo kapei, be tidol aea robinga rua pade ga idae gadae ngan, mambe Maron ikeo pan Moses ngan.
20 Ga kus ta Moses ibada pat rua apu aea ta idol ga idudunga koroleai. Be isabun aea sig ga tidudunga ngan aea koea. Ga kus ta idol korol ipao. Ngan korol ipao toa oa sing isamum panua led kadonga sasat, ta Deo ilolo itarui mulian ngan gid. 21 Ga kus ta idol korol apu aea toa oa ga idudunga palatai, ta ipakantutu palata ilolo aea malo kapei, ta ipoga palata ilolo ga iman rua, ta ipamumul korol apu aea, mambe Maron ikeo pan Moses ngan.
22 Ga kus ta Moses idol popou tenainga bret aea ga idudunga palata iloleai, ngan tibur toa aea ul kapei tede pan not. 23 Ga kus ta idol bret tenainga aea ga idae ngan popou toa oa ta ienono Maron imatai, mambe ikeo pan Moses ngan.
24 Ga kus ta idol lam iae ga idudunga palata iloleai pan saut, iadag ngan popou tenainga bret aea. 25 Ga kus ta idol gid lam ga idae ngan iae ta ienono Maron imatai, mambe Maron ikeo pan Moses ngan.
26 Ga kus ta Moses idol popou gol iman nabene aea ga idudunga palata iloleai, ngan tibur toa aea ul kapei tede, boloma ngan malo kapei. 27 Be gadae ngan popou toa oa, inono nabene ikado basu iuad kemi, mambe Maron ikeo pan ngan. 28 Ga kus ta tipakantutu palata iaoa aea malo.
29 Ga kus ta Moses idol popou tenainga aea ga idio gaot ngan palata iaoa, ta inono gid tenainga gadae ngan, ta dinga inono ga timomout ga kus. Be inono gid tenainga wit pade, mambe Maron ikeo pan Moses ngan.
30 Ga kus ta idol tabla eau aea rabu ngan palata ga popou tenainga aea ta itok eau ga idudunga ngan. 31 Ta Moses ga Aron ga Aron ele gergeu arangaranga tisigiri baged ga aed ngan. 32 Somisomi oangga tidudunga Deo ele palatai, mao oangga tila boloma ngan popou tenainga aea, eine tisigiri baged ga aed, mambe Maron ikeo pan Moses ngan.
33 Ga kus ta Moses toman ngan panua naurata ad titado silasila ga ibalil ngan palata ga popou tenainga aea. Ga kus ta tipakantutu silasila iaoa aea malo. Toa bedaoa ta Moses ipasala naurata toa ngada oa.
Deo ele taranga kapei iuon ngan ele palata
34  *Naurata toa ngada oa kus, ta Maron ele laulau irobi ele palata, be ele taranga kapei idudunga palata iloleai ga iuon ngan. 35 Ta Moses irangrang ngan idudunga palatai mao, ngansa Maron ele laulau isulug ngan ta irobi, be ele taranga kapei iuon iloleai.
36 Somisomi oangga tigera laulau itnan palata ga idae, eine gid Israel tikaka gid ngan lalalanga. 37 Be oangga tigera laulau toa oa itnan palata ga idae mao, eine tikisi madonga ga timamado ga irangrang ngan ado toa tigera laulau itnan palata ga idae. 38 Toa bedaoa ta somisomi tigera Maron ele laulau toa oa imadid gadae ngan ele palata ado ga ado, be somisomi bong, tigera dinga ianean laulau iloleai. Ikakado toa bedaoa ngan gid Israel led lalalanga toa ngada oa.
* 40:34 1Kin 8.10-11, Ais 6.4, Ese 43.4-5, PM 15.8