29
Iakop iuot ngan tuanga ton Laban
Iakop ilalala ga ila ta iuot ngan tano togid panua ado ele parangai ad. Toa eoa ila ngan dubu ede ta igera eau aea baba. Be sipsip ipu tol timamado boloma ngan, ngansa somisomi tamatamad tieded eau ngan baba toa oa ta tipaun gid. Be pat kapitnami ede ipakala eau aea baba. Somisomi oangga gid sipsip toa ngada oa tiluplup ga kus, eine gid panua timariala ngan sipsip tipul pat toa oa ngan eau aea baba ta tipaun gid sipsip. Ga kus ta tipatabul mulian pat ga ipakala baba iaoa.
Ta Iakop ibeta gid panua toa timariala ngan sipsip oa bedane, “Leg panua, gimi sida ami?”
Ta tikeo, “Gai lemai tuanga Aran.”
Ta ibeta gid, “Gimi aoatai ngan Laban, Naor itub pade?”
Ta tikeo, “Be. Gai aoatai ngan ei.”
Ta Iakop ibeta gid, “Laban imamado kemi na?”
Ta tikeo, “Be. Ei imamado kemi. Ega, inat taine Resel ta inam toman ngan gid sipsip.”
Ta Iakop ikeo, “Ega, ado gadae maitne. Be ado imata toaine eine kemi ngan paluplupnga gid sipsip mao. Ikamado ga apaun gid sipsip manmanae mao? Toa bedaoa ta tiluagid ga tila ta tian ad purup.”
Ta tikeo, “Gai arangrang ngan akado toa bedaoa mao. Manta gid sipsip toa ngada ne tiluplup ga kus ta apul pat ipakala eau aea baba ta apaun gid sipsip.”
Iakop iposaposa toman ngan gid maitne, be Resel inama iuot toman ngan itama ele sipsip, ngansa ele naurata ngan imariala ngan gid. 10 Iakop igera Resel toman ngan iua Laban ele sipsip ipu, ta ila ipul pat kapei baba iaoai ta ipaun iua Laban ele sipsip. 11 Ta Iakop ibusum Resel ipapa ta itang. 12 Ta Iakop ipalongo Resel mambe ei gergeu ton Rebeka, itama iliu. Ta Resel ilado ga ila ipalongo itama.
13 Laban ilongo mambe gergeu ton iliu inama iuot, tota ilado ga ila iluku ei ta ibusum ipapa. Ga kus ta ibada ei ga ila lumaeai. Ta Iakop ininipu pan Laban ngan danga toa ngada oa iuot ngan ei. 14 Ta Laban ikeo pan bedane, “Tautaunga, gitarua taot ngan sing kelede.”
Iakop ikado Laban ele naurata
Iakop imamado taiko dodol ede toman ngan Laban. 15 Ga kus ta Laban ikeo pan Iakop bedane, “Tautaunga eao gau sobog, be gau tinig ngan eao boko pagau sapaean mao. Be keo pagau, eao kim am olnga pida?”
16 Be Laban ele gergeu taine rua. Lautabe ieda Lea, be atange ieda Resel. 17 Lea imata kemi tau mao, be Resel ei taine namelapau ga imata kemi tau. 18 Iakop ikim tau Resel ta ikeo pan Laban bedane, “Gau ga naboko rai lima ga rua pago, ta eao longean natum taine Resel ga iman adaoag.”
19 Ta Laban ikeo, “Oangga eaba eta pade iuai ei, eine kemi tau mao. Be kemi ngan nabada ei ga ila pago. Eao dio pagau.” 20 Tota Iakop iboko rai lima ga rua ngan badanga Resel ga iman iadaoa. Be Iakop iuangga rai toa lima ga rua oa, eine danga eta mao, mambe ado pidaede, ngansa ilolo ikim Resel kapei tau.
21 Rai lima ga rua kus ta Iakop ikeo pan Laban bedane, “Gau ag rai lima ga rua kus na. Bada natum taine ga inam ta irangrang ngan naeno toman ngan ei.”
22 Tota Laban ikado eaneannga kapei oainga aea ta ibaba gid panua toa ngada oa tuangai ad ga tinam. 23 Be ngan bong toaiua, ibada inat taine Lea ga ila pan Iakop, ta ieno toman ngan ei. 24 Ta Laban ipan Lea ele taine paeaeanga ede ieda Silpa.
25 Io, gaisala ngan ado sae, Iakop itograi ngan geranga taine toa ieno toman ngan ei. Eine Resel mao, be Lea! Tota Iakop ila ikeo pan Laban bedane, “Eao kamado kado kadonga toaine ngan gau? Gau nakado lem naurata ngan oainga Resel. Eao kamado pakaka gau?”
26 Be Laban ikeo, “Gai tuanga toa ne lemai nasinga ga bedane: Manta taine lautabe iuai mugaeai, ga kus ta atange iuai. 27 Eao sanga bong lima ga rua irangrang ngan eaneannga oainga aea ne kus. Ta gai ga alongean natumai taine ede pade iuai go pade. Be eao ga kado leg naurata irangrang ngan rai lima ga rua pade.”
28 Io, Iakop ikado toa bedaoa. Eaneannga oainga aea kus ta Laban ibada Resel pade ga ila pan Iakop ta iman iadaoa. 29 Ta Laban ipan Resel ele taine paeaeanga pade ieda Bila. 30 Ta Iakop ieno toman ngan Resel pade ga ikim ei kapei tau. Be ikim Lea tau mao. Tota Iakop iboko pan Laban irangrang ngan rai lima ga rua pade.
Iakop ele gergeu edad
31 Idio ta Maron igera mambe Iakop ikim Lea tau mao, ta ilua ei ga irangrang ngan iapa. Be Resel irangrang ngan iapa mao. 32 Lea iapa ta ipopo gergeu aranga. Ta iuato ieda Ruben*, ngansa ikeo bedane, “Maron igera ag kadonga kulupu na. Ta labone adaoag ga ikim gau.”
33 Ga kus ta Lea iapa pade ta ipopo gergeu aranga. Ta ikeo, “Maron ibada gergeu aranga ede pade pagau, ngansa ilongo mambe Iakop ikim gau mao.” Tota iuato ieda Simeon.
34 Idio ta Lea iapa pade ta ipopo gergeu aranga. Ta ikeo, “Labone ga muriai ga ila, adaoag ga isolasola gau, ngansa napopo ele gergeu arangaranga tol.” Ta iuato ieda Livai.
35 Idio ta Lea iapa pade ta ipopo gergeu aranga pade. Ta ikeo, “Labone gau ga nasoa Maron ieda ga idae.” Ta iuato ieda Iuda§. Idio ta Lea iapa pade mao.
* 29:32 Ngan posanga Ibru, edaeda Ruben itang lalaede mambe posanga ede pade ipu bedane: Ei igera lolog ikulupu. Be edaeda toa ne ipu eine Gera, gergeu ne aranga. 29:33 Ngan posanga Ibru, edaeda Simeon eine boloma lalaede mambe posanga ede pade ipu bedane: Ei ilongo gau. 29:34 Ngan posanga Ibru, edaeda Livai itang lalaede mambe posanga ede pade ipu bedane: Isolasola gau. § 29:35 Ngan posanga Ibru, edaeda Iuda itang lalaede mambe posanga ede pade ipu bedane: Tasoa ieda.