45
Iosep ikeo pagid itar kapeipei ngan ei sai
*Iosep itoba pamatuanga ilolo toa ele paeaeanga matadeai ga mao, ta iuangga itang. Be iposa matua pagid bedane, “Gimi toa ngada ne aot ga ala.” Tota ei kekelen imamado toman ngan itar kapeipei be ikeo pagid ngan ei sai. Be Iosep itang kapei tau, ta gid Isip tilongo. Ta gid panua toa maron kapei ele lumaeai tilongo ngan pade.
Ta Iosep ikeo pagid itar kapeipei bedane, “Gau Iosep. Tamag imamado maitne na?” Be itar kapeipei tirangrang ngan tikoli ele posanga mao, ngansa timataud kapei tau.
Ta Iosep ikeo pade bedane, “Anam boloma pagau.” Io, tila boloma pan ta ikeo, “Gau tadimi kakau Iosep. Mugaeai gimi adol gau ga nadae pagid Ismael bagedeai, ta gid Isip tiuol gau ga naman led paeaeanga sapaean. Be kado lolomi ngur ga ngur ngan gimi mulian ngan lemi kadonga paeamao toa akado ngan gau ne. Lolomi ede ga ede mao pade, ngansa Deo isula gau ta namuga ngan gimi, ngansa iuangga ilua gimingada panua busa ta irangrang ngan amate mao. Ngansa sapanga iuot ngan tibur toa ne, aea rai rua ila na. Be irangrang ngan rai lima pade, gid panua ga tirangrang ngan tibada annga dadangai mao. Be Deo isula gau ta namuga ngan gimi ga nanama nene, ngansa iuangga ilua gita panua toa pidaede ne ta irangrang ngan tamukuru tanoeai mao. Be ngan iura kapei tau iuangga ibada gita mulian.
“Eine gimi asula gau ga nanama nene mao, be Deo isula gau. Ei ikado ga naot mambe aluagau ton maron kapei Isip aea. Gau naot madidnga kapei ngan ele luma ga tibur toa ngada ne Isip. Ta ilongolongo leg posanga mambe gergeu ilongolongo itama ele posanga. *Tota aluagimi manmanae ga ala pan tamag, ta akeo pan bedane, ‘Natum Iosep ikeo bedane: Deo ikado ga naot madidnga kapei ngan tibur Isip. Tota eao manta nam pagau manmanae. 10 Eao ga mado boloma pagau ngan tibur ede ieda Gosen. Eao nama toman ngan lem gergeu ga tibutibum ga lem sipsip ga bulmakao ga lem danga sisid toa ngada oa. 11 Gau ga namariala ngan eao toa nene, ngansa sapanga toa ne aea rai lima maitne. Ngan kado ta pitoro ipaeabu ngan eao ga lem panua toa ngada na.’
12 “Ega, agera kemi matag ta aoatai, gau eaba eta pade mao, gau ami kakau Iosep. Be tadig kakau Benjamin pade iuatai ngan gau. 13 Apalongo tamag ngan gau edag iuot kapei tau ngan tibur Isip, ta apalongo ei ngan danga toa ngada ne gimi agera. Ga kus ta abada ei manmanae ga inama nene.”
14 Iosep iposa bedaoa ga kus ta iluku itar kakau Benjamin ta idol ilabora ga idae ikepeai ga itang. Be Benjamin pade ikisi Iosep ga itang. 15 Ga kus ta Iosep ikisi itar kapeipei kelede kelede ga itang ngan gid ga ibusum papad. Idio ta itar kapeipei tiposaposa pan.
16 Be maron kapei togid Isip ilongo posanga ngan Iosep itar kapeipei tinam tiuot pan, ta ei ga ele madidnga toa ngada oa tinid igelgel. 17 Ta maron kapei ikeo pan Iosep bedane, “Keo pagid am kapeipei ta tidol led tulua ga idae led donki ipaoeai, ta tiluagid mulian Kenan. 18 Manta tibada tamami ga led panua toa ngada oa ta tiluagid ga tinam pagau. Ta gau ga nalongean gid ta tila timado ngan tano ede kemi tau, ta irangrang ngan ad annga dadangai iuot busa.
19 “Be manta keo pagid pade bedane, ‘Gimi abada gid karis Isip aea toa ne ga iman tamami ga lemi gergeu ga adadaoami led lalalanga aea. Ta gimingada adae ngan ta aluagimi ga anama nene. 20 Be lolomi ede ga ede ngan lemi danga sisid ngan tibur Kenan mao, ngansa danga sisid kemikemi toa ngada ne ngan tibur Isip ga iman lemi.’ ”
21 Io, Israel ele gergeu arangaranga tikado toa bedaoa mambe maron kapei togid Isip ikeo ngan. Iosep ibada karis pagid ga ipan ad tamad lalalanga aea. 22 Be ipan gid kelede kelede ad barikia papau, be ipan Benjamin ele pat silva buno tol ga ele barikia papau lima. 23 Ga kus ta Iosep ibada danga kemikemi busa Isip aea ngan luanga itama edapeai, ta idol ga idae donki arangaranga sangaul paodeai, ta ibada gid wit ga bret ga annga imata ede ga ede iman itama aea tamad lalalanga aea ta idol ga idae donki taine sangaul paodeai. 24 Ga kus ta isula itar kapeipei ga tila, be ikeo pagid bedane, “Gimi aoami isokangai edapeai mao.”
25 Tota Iosep itar kapeipei titnan Isip ga tila tiuot pan tamad Iakop ngan tibur Kenan. 26 Ta tikeo pan bedane, “Iosep imate mao! Ei imamado Isip be iuot madidnga kapei ngan tibur toa oa!” Iakop ilongo bedaoa ta itograi, be iuangga tipakaka. 27 Be tipalongo ei ngan danga toa ngada oa Iosep ikeo pagid ngan, ga igera gid karis toa Iosep isula ga inam ngan badanga ei, ta ilolo ikapok. 28 Ta Israel ikeo, “Tautaunga. Natug Iosep ta imamado! Manmanae ga nala ta nagera ei mugaeai ngan leg matenga.”
* 45:1 PA 7.13 * 45:9 PA 7.14