50
Be Iosep igera itama imate, ta itap ga idae itama igogoeai ta itang ga ibusum ipapa. Ga kus ta Iosep ikeo pagid panua keminga dibala ad, ta tisama danga iuad kemikemi ngan Israel ipat ta irangrang ngan ibuda mao. Tota gid panua keminga dibala ad tikado toa bedaoa ga irangrang ngan ado sangaul pange, lalaede mambe led nasinga ngan pasogonga gid matemate patid. Ta gid panua Isip titangtang ngan ei ga irangrang ngan ado sangalima sangaul rua.
Be madonga lolo isat aea kus ta Iosep ila ikeo pagid madidnga ton maron kapei bedane, “Oangga lolomi marum ngan gau, nakim gimi akado leg posanga ila pan maron kapei ga bedane, *‘Boloma ngan tamag imate, iposa matua pagau ta nakado posanga tautaunga pan ngan badanga ipat ga ila nataian ngan denga toa ei ikemi motean ngan tibur Kenan. Tota nakeo ga eao longo gau ta nala nataian ei, ga kus ta naluagau mulian.’ ”
Ta maron kapei ikeo, “Eao manta nasi lem posanga tautaunga pan tamam ta bada ipat ga ila ta taian ei, mambe ikeo pago ngan.”
Tota Iosep ila ngan taiannga itama. Be gid madidnga ga paeaeanga ton maron kapei ga gid panua kapeipei Isip ad busa tila toman ngan ei. Be gid iaoa kelede ton Iosep gisingada adadaoad ga led gergeu tila toman ngan ei. Be gid gergeu gereirei kekelegid tidio ngan tibur Gosen toman ngan gid sipsip ga meme ga bulmakao. Be gid karis ga panua tidae ngan gid os pade tila toman ngan ei. Ta tiuot ipom kapei tau.
10 Tila tiuot ngan tibur Atat, toa ado ele parangai ngan eau Iordan. Tibur toa oa gid Atat tilelean wit aea sakirkir ngan. Be Iosep masin tila tiuot toa eoa ta titang kapei tau ngan Iakop. Be tidio toa eoa ta Iosep inasi kadonga lolo isat aea irangrang ngan ado lima ga rua. 11 Ta gid Kenan ngan tibur toa oa tigera gid panua titang kapei tau toa eoa ta tikeo, “Gid Isip titang kapei tau ngan eaba imate.” Tota tibur toa boloma ngan eau Iordan oa, tiuato ieda Abel-Misraim*.
12 Tota Iakop ele gergeu arangaranga tikado mambe irenren pagid ngan. 13  *Tibada ipat ga ila Kenan, ta titaian ei ngan pat kapei aea baba ngan tibur Makpela boloma ngan tuanga ton Mamre. Mugaeai Abraam iuol tano toa oa toman ngan pat kapei aea baba pan Epron, eaba It aea, ta iman Abraam aea ngan taiannga ele panua matemate. 14 Titaian Iakop ga kus ta Iosep toman ngan itar kapeipei ga panua toa ngada oa tila toman ngan gid, tiluagid mulian Isip.
Iosep isamum itar kapeipei led kadonga sat
15 Be Iosep itar kapeipei tigera mambe tamad imate ta tikeo, “Labone gau madongan? Kado Iosep ilolo ngur ga ngur pagita maitne ta iuangga ikoli kadonga papaeamao toa takado ngan ei mugaeai.” 16 Tota tiabalan posanga ga ila pan Iosep bedane, “Mugaeai ngan tamada imate, ei ikado posanga ede pagai. 17 Ikeo ga gai akado posanga pago ga bedane, ‘Iosep, nabeta matua eao, samum tadim kapeipei led kadonga sasat toa tikado ngan eao.’ Tamada ikeo toa bedaoa, tota gai, paeaeanga ton tamada aea Deo, abeta eao bedane: Irangrang ngan eao samum lemai kadonga sasat?” Io, Iosep ilongo toa bedaoa ta itangtang.
18 Ga kus ta itar kapeipei tila tigera ei ta tidol laborad ga isulug tanoeai pan ta tikeo, “Ega, gai eao lem paeaeanga sapaean.”
19 Be Iosep ikeo pagid, “Amataud mao. Gimi aoangga gau Deo? Eine mao. 20 Gimi aoangga apaeabu ngan gau, be Deo ilongean kadonga toa ne ga iuot ta iman leda kemi aea, ngansa iuangga ilualua panua busa ta irangrang ngan tamate mao. Ta gimi agera danga kapei toa Deo ikado ga iuot ne. 21 Tota amataud mao. Gau ga napanpan gimingada lemi gergeu ami annga.” Ta Iosep ikado posanga meles pagid toa bedaoa ta ipamatua lolod.
Iosep imate
22 Idio ta Iosep imamado Isip toman ngan gid iaoa kelede pan itama. Imamado ga irangrang ngan aea rai buno ede sangaul ede (110). 23 Ei igera ele sasa toa Epraim itubtub tipopo. Be gid gergeu ton Makir toa Manase inat, gid tidio timado Iosep ibuleai muriai ngan tnad ipopo gid. Ta tiuot mambe Iosep ele gergeu pade.
24 Idio ga muriai ta Iosep ikeo pagid iaoa kelede ei ton bedane, “Gau teta pade namate. Be muriai Deo ga ilualua gimi ta ibada gimi ta atnan tibur toa ne ta ala ngan tano toa mugaeai iposa tautaunga pan Abraam ga Aisak ga Iakop ngan.” 25  *Ga kus ta Iosep ikeo, “Gimi manta akado posanga tautaunga gadae ngan kadonga ga oaine: Oangga Deo inama ngan luanga gimi, manta abada tuatuag ta atnan tibur toa ne ga ala.”
26 Tota Iosep aea rai buno ede sangaul ede (110) ta imate. Ga kus ta tisama ipat ngan gid danga iuad kemikemi ta irangrang ngan ibuda mao. Ta tidol ipat ga idudunga ngan ribrib ede ngan tibur Isip.
* 50:5 OM 47.29-31 * 50:11 Ngan posanga Ibru, edaeda Abel-Misraim ipu eine Gid Isip titang. * 50:13 PA 7.16 50:23 Kadonga ngan dolnga gergeu ga tidio Iosep ibuleai, eine iman kilala ngan Iosep isau gisirua. Mugaeai Iakop ikado toa bedaoa pade ngan Epraim ga Manase. Gera posanga ngan OM 48.5-12. * 50:25 IM 13.19, Jos 24.32, Ibr 11.22