14
Erot iuangga Iesus ei Ioanes Paliliunga aea
(Markus 6.14-29, Lukas 3.19-20, 9.7-9)
Ngan ado toaiua, madidnga kapei Erot* ilongo Iesus iualu. Ta ikeo pagid ele paeaeanga bedane, “Eaba toa ne ei Ioanes Paliliunga aea, be idae mulian ngan ele matenga. Tota iura kapei ngan kadonga gid uisinga.”
3-4  *Erot ikeo bedaoa ngansa ei iuai Erodias, itar kapei Pilip iadaoa. Be ngan ipu toaiua Ioanes iselele Erot bedane, “Lem kadonga ngan oainga lem kadenge ne itutui mao.” Tota Erot isula ele panua ta tiluku Ioanes ta tiaud ei ga tidol ei ga idudunga ngan luma panasnga aea. *Ta Erot iuangga ipamate Ioanes, be imataud gid ipom, ngansa gid tiuangga Ioanes ei eaba ibada Deo iaoa.
Be ado ede, Erot ikado eaneannga kapei ngan aea poponga. Be rabu ngan eaneannga toa oa, Erodias inat taine inam itoltol gid nounga matadeai, ta ikado ga Erot itin igelgel kapei. Tota ikado posanga tautaunga pan taine blala toa oa ngan badanga saoa danga ikim ga ila pan.
Be ei inasi itna ilinge ta ikeo pan bedane, “Gau nakim toa patautene eao dol Ioanes Paliliunga aea ilabora ngan lalate ta bada ga inam pagau.” Maron kapei Erot ilongo posanga toa oa ta ilolo ikulupu ngan, be imata nanan ele posanga tautaunga toa ikado gid nounga matadeai. Tota ikeo pan ele paeaeanga ta ila ikado mambe taine blala ikeo ngan. 10 Ta ele paeaeanga ila ngan luma panasnga aea ta iket Ioanes igagal ga put. 11 Tota idol ilabora ga idae ngan lalate ede ta ibada ga ila pan taine blala toa oa, ta ei ibada ga ila pan itna. 12 Idio ta Ioanes ele aluagau tinam tibada ipat ta tila titaian. Ga kus ta tila tipalongo Iesus.
Iesus ipan panua bunoringring lima ad annga
(Markus 6.31-44, Lukas 9.10-17, Ioanes 6.1-13)
13 Iesus ilongo posanga ngan Ioanes ele matenga ga kus, ta itnan tibur toa oa. Ei idae oagaeai toman ngan ele aluagau, ta kekelegid tila ngan tibur modamodanga ede. Be gid ipom ngan gid tuanga boloma, tilongo ngan ele langa toa oa ta tipaele ga tinasi ei. 14 Ei itnan oaga ga idio be igera ipom kapei tau, ta ilolo isat ngan gid, ta ikado kemi ad dibala.
15 Idio ta ado iuangga idil, ta ele aluagau tila pan ta tikeo, “Tibur ne modamodanga, be ado iuangga idil. Tota sula gid ipom ga tila ngan gid tuanga ta tiuol ad annga.”
16 Be Iesus ikeo pagid, “Kemi ngan gid tila mao. Gimi apan ad annga.”
17 Be ele aluagau tikeo, “Annga eta pade nene mao. Amai bret lima ga ia rua mon ienono.”
18 Ta ikeo, “Abada ga inam pagau.” 19  *Io, Iesus ikeo pagid ipom ta tidio timado tanoeai. Ta ibada bret lima ga ia rua ta imata idae ga ila buburiai ta iposa kemi pan Deo ngan. Ga kus ta itei ta ibada ga ila pagid ele aluagau, ta gid tiuade ga ila pagid ipom. 20 Be gid toa ngada oa tian ga apad isum. Ga kus ta tibada mulian annga ilialia ta tinonoi ngan karei sangaul ga igegea rua. 21 Toa eoa arangaranga bunoringring lima tian toman ngan adadaoad ga led gergeu.
Iesus ilalala eau igogoeai
(Markus 6.45-52, Ioanes 6.16-21)
22 Be mole mao, Iesus iaoa isensen ele aluagau ta tidae oagaeai ta timuga ngan ei ga tila liu isal iadag. Be ei ikeo ga idio ta isula gid ipom ga tila. 23  *Io, isula gid ipom ga tila ga kus ta ei kekelen idae ga ila lusiai ta idio iraring. Tibur bong be ei kekelen imamado lusiai. 24 Be ele aluagau tiuodeode ga tila liu irabuiai, aluai tau ngan lab. Be rai kapei iuot ta isoka gid ga ngalu ipatabulbul gid.
25 Io, gaga iuangga itakai, be Iesus ilalala eau igogoeai ga ingata gid. 26  *Be gid aluagau tigera ei ilalala eau igogoeai ta tikakrik kapei ta tikeo, “Danga oa lausio eta!” Tota timataud ga tingangar.
27 Be mole mao Iesus ibaba ga ila pagid ta ikeo, “Lolomi pu! Eine gau. Amataud mao.”
28 Be Petrus ikeo pan bedane, “Maron, oangga eao tautaunga, keo pagau ta nalalala eau igogoeai ga nalat pago.”
29 Ta Iesus ikeo, “Nama.”
Tota Petrus isulug oagaeai ta ilalala gadae ngan eau igogo ga ingata Iesus. 30 Be ei igera rai kapei ta imataud. Tota iuangga imadi ta ibaba, “Maron, lua gau!”
31  *Be mole mao, Iesus igaga ibage ta igigiran Petrus ta ikeo, “O Petrus, eao lem kadonga lolo matua aea ne kapei mao. Eao kamado ga lolom ruangada?”
32 Io, gisirua tidae oagaeai, tota rai itano ga idio. 33 Be gid toa oagaeai oa tilolon ngan ei kapei tau ta tikeo, “Tautaunga, eao Deo Inat.”
Iesus ikado kemi dibala busa Genesaret
(Markus 6.53-56)
34 Gid tiuore ngan liu isal iadag ta tidudunga ngan tuanga Genesaret. 35 Gid panua tigera Iesus ta tiuatai ngan ei. Tota tisula ato ga ila ngan gid tuanga boloma, ta tital gid panua ad dibala ga tila pan. 36  *Gid tibeta matua ei ngan ilongean gid ta tisibo ele pononga imatamata. Ta gid toa ngada oa tisibo ei bedaoa, tinid iuot kemi.
* 14:1 Erot toaine ieda ede pade Antipas. Ei madidnga kapei ngan tibur Galili ngan ado toaiua. Ei gergeu ton Erot ede pade toa mugaeai iuangga irau gergeu Iesus ga imate. Gera posanga ngan Mt 2.1-20. * 14:3-4 Wkp 18.16, 20.21, Lu 3.19-20 * 14:5 Mt 21.26 * 14:19 Mt 15.35-39, Mk 8.6-10 14:19 Ngan posanga Grik, ikeo ga tidio timado garaseai. * 14:23 Lu 6.12, 9.28 * 14:26 Lu 24.37 * 14:31 Mt 8.26, Mk 4.39 * 14:36 Mt 9.20-21