17
Iesus itin iuot ede pade
(Markus 9.2-13, Lukas 9.28-36)
Muriai ngan ado lima ga ede, Iesus ibada Petrus ga Jems ga itar kakau Ioanes kekelegid ta tidae ga tila ngan lusi ede gadae tau. *Be toa eoa Iesus itin iuot ede pade matadeai. Ei imata iuot mambe ado, be ele danga sisid iuot bodbode ga mil ga mil mambe taranga. Be mole mao tigera Moses ga Elaija per ga tiuot, ta gisingada Iesus tiposaposa.
Be Petrus ikeo pan Iesus bedane, “Maron, eine kemi ngan tadio toa eko. Oangga eao kim, gau ga nakado palata tol, eao lem ede, ga Moses ele ede, ga ede pade ton Elaija.”
*Ei iposaposa maitne, be mole mao laulau ede bodbode tau irobi gid. Be babanga ede iuot laulau iloleai ta ikeo, “Eine gau Natug toa nakim ei tau. Lolog kemi ngan ei. Gimi alongo ilinge.”
Gid aluagau tilongo bedaoa ta tikor aed ga tidol laborad ga isulug tanoeai be timataud kapei tau. Be Iesus inam ta ibage idae ngan gid ta ikeo, “Adae amadid. Amataud mao.” Be matad idae ta tigera Iesus kekelen, be eaba eta pade mao.
Idio ta tisorir lusiai ga tisulug, ta Iesus irenren matua pagid ta ikeo, “Danga toa gimi agera ne, akeo pan eaba eta pade ngan mao, ga ila irangrang ngan Eaba Inat idae mulian ngan ele matenga.”
10  *Be ele aluagau tibeta ei bedane, “Ikamado ga gid madidnga apu ad tikeo ga Elaija ga inam imuga ngan Kristus?”
11 Ta ikoli led posanga bedane, “Posanga toa ne tautaunga. Elaija inam ta ipatutui danga toa ngada ne ngan Kristus ele namanga. 12  *Be gau nakeo pagimi, Elaija imuga ga inama o. Be gid tiuatai ngan ei mao. Tota tinasi led kimnga ta tikado paeamao ngan ei. Eine ga tipaieiei Eaba Inat toa bedaoa pade.” 13  *Iesus iposa bedaoa ta ele aluagau tiuatai, ei iposa pagid ngan Ioanes Paliliunga aea.
Iesus ikado kemi gergeu ede toa iriau paeamao ienono ngan ei
(Markus 9.14-29, Lukas 9.37-42)
14 Iesus toman ngan ele aluagau toa tol oa tiuot pagid ipom. Be eaba ede ila pan ta ikor iae boloma pan 15 ta ikeo, “Maron, uduan gau natug. Ei aea kakapanga ta ibabada ieieinga paeamao tau. Pateatea itap ga idae dingaeai ga pateatea itap ga isulug eauiai. 16 Ta gau natal ei ga ila pagid lem aluagau, be tirangrang ngan tikemi ei mao.”
17 Ta Iesus ikeo bedane, “O gimi panua labone ami! Lolomi matua eta mao, be ananale ngan lemi kadonga sasat tau. Papida ga namamado toman ngan gimi ga nabisi ami kadonga kulupulupu? Atal gergeu toa na inam pagau.” 18 Io, Iesus idaba iriau paeamao ta itnan gergeu toa oa. Tota aea kakapanga kus ngan ado imata toaiua.
19  *Idio ta ele aluagau kekelegid tila pan ta tibeta ei, “Ikamado ga gai arangrang ngan serenga iriau paeamao toa oa mao?”
20-21  *Ta ikeo pagid, “Eine ngansa lemi kadonga lolo matua aea kapei mao. Nakeo tautaunga pagimi, oangga lolomi matua ngan Deo kautede pade, mambe mastet ipuapua kakauede, eine gimi ga arangrang ngan akeo pan lusi ga oaine bedane, ‘Eao dae ta la ga eoa,’ ta eine ga ilongo lingemi ga ila. Toa bedaoa ta gimi ga arangrang ngan akado danga toa ngada ne.”*
Iesus iposa parua aea ngan ele matenga ga daenga mulian
(Markus 9.30-32, Lukas 9.43-45)
22  *Idio ta Iesus toman ngan ele alugau tila tiluplup Galili, ta ikeo pagid bedane, “Teta pade ga tidol Eaba Inat ga idae pagid panua bagedeai. 23 Ta gid ga tirau ei ga imate, be ngan ado tol aea, ei ga idae mulian.” Be ele aluagau tilongo posanga toa oa ta lolod isat kapei.
Iesus ga Petrus tiuol led takis
24  *Iesus toman ngan ele aluagau tila tiuot Kapernaum, be gid panua takis ad ngan Deo ele luma tila pan Petrus ta tibeta ei, “Lemi eaba paoatainga aea iuolol takis ngan Deo ele luma pade?”
25 Ta Petrus ikeo, “Be. Ei iuolol.”
Idio ta Petrus idudunga lumaeai, be ikado posanga eta maitne, ta Iesus ibeta ei, “Saimon, eao keo mado ngan gid mamaron kapeipei tanoeai aea? Sapadua tibabada takis ga ila pagid, gid iaoa kelede togid, mao panua padengada?”
26 Ta Petrus ikeo, “Panua padengada.”
Ta Iesus ikeo, “Eine tautaunga. Tota gid iaoa kelede ton maron kapei tiuolol takis mao. 27 Be kado ta tapamasmasi lolod. Tota eao la ngan liu kapei ta tado lem konaonanga ga ila. Ia isaoa imuga ga ibada, tota dada ga idae ta pokaka iaoa. Eao ga gera pat ede ienono iaoai. Bada pat toa na ga ila pagid ta iman gitarua leda takis aea.”
* 17:2 2Pe 1.16-18 * 17:5 Lo 18.15, Sng 2.7, Ais 42.1, Mt 3.17, Mk 1.11, Lu 3.22 * 17:10 Mal 4.5 * 17:12 Mt 11.14 * 17:13 Lu 1.17 * 17:19 Mt 10.1 * 17:20-21 Mt 21.21, Mk 11.23, Lu 17.6, 1Ko 13.2 * 17:20-21 Ngan laulau mugamuga edengada ngan posanga Grik, tigalbatan posanga ede pade ngan lain toa ne bedane: 21 Be iriau papaeamao toa bedane tirangrang ngan tilongo gimi sapaean mao. Manta araring ga aplese annga ta io. * 17:22 Mt 16.21 * 17:24 IM 30.13, 38.26