3
Deo ele posanga tautaunga irangrang ngan itap mao
Tota oangga gai panua Iuda amai ga abada palunga, danga toa rua ne ilua gai madongan? Oangga gai panua Iuda amai ga abada palunga, eine kemi tau ngan gai! Ngansa danga kapei ede ga bedane: Deo idol gai Iuda ta amariala ngan ele laulau aea posanga.
Be oangga gid Iuda edengada lolod matua ngan Deo ele posanga mao, eine madongan? Oangga lolod matua mao, eine ga Deo ele posanga tautaunga itap na? *Mao tau! Goibe panua toa ngada ne timan panua pakakanga ad, be Deo kekelen inasi ele posanga tautaunga somisomi. Eine lalaede mambe Deo ele laulau aea posanga ga bedane,
 
“Deo, posanga toa eao pamadid gau ngan eine tautaunga.
Ta oangga panua tiselele lem kadonga ngan pamadidnga gau, eao ga easal gid ngan posanga.”
 
5-6 Be oangga gita leda kadonga sasat ikado ga Deo ele kadonga tutui iuot masaeai tau, eine ga takeo mado? Oangga Deo ipanas gita ngan leda kadonga sasat, eine ele kadonga toa ne itutui mao na? Mao tau! Deo ele kadonga itutui. (Betanga toa ne inasi gid eababa led buobuonga.) Oangga Deo inasi kadonga tutui somisomi mao, eine ga irangrang ngan ipamadid gid panua toa ngada ne tanoeai ngan posanga madongan? Be eaba eta ga iselele posanga toa ne ta ikeo ga, “Oangga leg posanga pakakanga ikado ga Deo ele posanga tautaunga iuot masaeai tau ga ieda iuot kapei, ikamado ga ipanas gau mambe eaba kadonga sat aea?” Posanga sakirkir toa ne eine lalaede mambe posanga sakirkir ede pade ga bedane, “Goibe, takado kadonga papaeamao, ta ngan edap toa ne, kadonga kemikemi ga iuot.” Panua edengada tiselele gai sapaean ta tikeo ga gai apapaoatai gid panua toa bedaoa. Be eine mao. Gid panua toa bedaoa, Deo ga ipanas gid tutui ngan led kadonga.
Eaba eta inasi kadonga tutui mao
*Tota takeo mado? Irangrang ngan takeo ga gai Iuda aeasal panua padengada? Mao tau! Patautene tapasolan mambe kadonga sat ibul panua toa ngada ne, gai Iuda ga gid alu padengada pade. 10  *Eine lalaede mambe Deo ele posanga ga bedane,
 
“Eaba eta ele kadonga tutui mao ga mao tau.
11 Eaba eta ele oatainga kemi mao.
Be eaba eta iloilo Deo mao pade.
12 Gid toa ngada oa tipul murid ngan Deo ta tiuot paeamao.
Eaba eta ngan gid ikado kadonga kemi mao ga mao tau.”
 
13  *“Aoad mambe denga iaoa ikakai,
ta led posanga mambe oadoad paeamao iuotot.
Somisomi tipakaka.”
 
“Led posanga paeamao eine mambe mota paeamao imau.”
 
14  *“Somisomi tikakado posanga paeamao ngan panua padengada.”
 
15  *“Gid manmanae tau ngan raunga eaba ede pade ga imate.
16 Tilalala alele ta tipaeabu ngan panua led madonga, ta led madonga oanaoana tau.
17 Tiuatai ngan edap lolo tarui aea mao.”
 
18  *“Timataud Deo mao ga mao tau.”
 
19 Be gita taoatai mambe saoa posanga ienono ngan apu, eine ila pagid panua toa timamado gadio ngan apu. Toa bedaoa ta eaba eta irangrang ngan ikarara ei mulian mao. Be panua toa ngada ne tanoeai led idil paeamao Deo imatai ta irangrang ngan tibada panasnga. 20  *Toa bedaoa ta eaba eta irangrang ngan iuot tutui Deo imatai ngan apu aea nasinga mao. Be apu ilua gita ta tagera kadonga sat ienono masaeai.
Eaba sai ilolo matua ngan Kristus, Deo iuato ei eaba tutui
21 Be labone Deo ikado edap ede ga iuot masaeai ngan otnga tutui imatai. Edap toa ne eine ngan nasinga apu mao, be eine edap ede pade. Deo ele apu ga gid panua tibada iaoa mugaeai tikeokeo ngan edap toa ne. 22  *Edap toa ne ngan otnga tutui Deo imatai, eine iuot ngan leda kadonga lolo matua aea ngan Iesus Kristus. Tota sapadua lolod matua ngan Iesus Kristus, Deo iuato gid panua tututui. Deo ikado edap eta ngan gid Iuda ga edap ede pade ngan gid alu padengada mao. Panua toa ngada ne manta tinasi edap toa kelede ne. 23 Ngansa panua toa ngada ne tikado kadonga sat, ta tisapir ngan madonga kemi toa Deo ele tarangai. 24  *Be ngan Deo ele kadonga lolo marum aea, ei isula Iesus Kristus ngan polanga gita ta tatnan leda madonga paeamao. Be otnga tutui Deo imatai iuot ngan gita leda naurata mao. Deo ibada sapaean pagita ngan leda lupnga toman ngan Iesus Kristus. 25 Deo ipasolan gita mambe Iesus ele matenga iman edap ngan leda kadonga sasat aea samumnga, ta Deo ilolo itarui mulian ngan gita. Ta ikeo ga sapadua lolod matua mambe Iesus ising iman led kadonga sat aea samumnga, eine tiuot tutui imatai. Deo ikado toa bedane ngansa iuangga ipasolan mambe ei eaba tutui, be mugaeai ngan Kristus ele matenga, ei ikoli manmanae panua led kadonga sasat mao. 26 Ele kadonga bedane ipasolan gita labone ngan ele kadonga tutui. Toa bedaoa ta tagera mambe ei eaba tutui tau, ga ei eaba toa ikado gid panua ga tiuot tutui imatai. Be ei ikado bedane ngan sapadua lolod matua ngan Iesus.
27 Tota irangrang ngan taparim ngan gita mulian na? Mao tau! Ikamado ga taparim ngan gita mulian mao? Oangga tanasnasi apu, ikamado ga taparim ngan gita mulian mao? Eine ngansa gita takado naurata eta ngan otnga tutui Deo imatai mao, be taot tutui ngansa loloda matua ngan ei. 28 Ngansa gita taoatai, panua tiuot tutui Deo imatai oangga lolod matua ngan ei, be eine ngan nasinga apu mao. 29  *Madongan? Deo ei Deo togid Iuda kekelegid, be togid alu padengada mao, na? Mao. Ei Deo togid alu padengada pade. 30  *Toa bedaoa ta Deo toa kelede ne ga igera kadonga lolo matua aea togid panua tibada palunga ga togid panua toa tibada palunga mao, ta ikeo ga gid iaoa toa rua ne tiuot tutui imatai oangga lolod matua ngan ei. 31  *Tota oangga takeo ga kadonga lolo matua aea eine danga kapei, eine takado mado ngan Deo ele apu? Eine iduaea na? Mao tau! Be gita tapasolan mambe apu aea posanga eine tautaunga.
* 3:4 Sng 51.4 * 3:9 Ro 1.182.24, 3.23 * 3:10 Sng 14.1-3, 53.1-3, Sav 7.20 * 3:13 Sng 5.9, 140.3 * 3:14 Sng 10.7 * 3:15 Ais 59.7-8 * 3:18 Sng 36.1 * 3:20 Sng 143.2, Ro 7.7, Gal 2.16 * 3:22 Gal 2.16 * 3:24 Ro 5.1 * 3:29 Ro 10.12 * 3:30 Lo 6.4, Gal 3.20 * 3:31 Mt 5.17