5
Deo ilolo itarui ngan gita
Tota ada Maron Iesus Kristus ikado gita ga loloda itarui toman ngan Deo, ngansa loloda matua ngan ei, ta iuato gita panua tututui ga kus. Iesus isaoa edap ngan gita ta tarangrang ngan tadudunga ngan Deo ele kadonga lolo marum aea toa ne, ngansa loloda matua ngan ei. Ta labone ele kadonga lolo marum aea ilua gita ta tamadid matua. Ga pade, taoatai kemi mambe muriai Deo ga ibada gita ga tala tamado kemi tau ngan ele taranga. Ta labone tinida igelgel kapei tau ta tasangasanga danga toa ne. *Be tinida igelgel ngan danga toa ne kekelen mao. Tinida igelgel pade ngan ada kadonga kulupulupu. Ngansa gita taoatai mambe kadonga kulupulupu ilualua gita ta tarangrang ngan tamadid matua. Ta leda kadonga ngan madidnga matua ilualua gita, ta Deo itin igelgel ngan gita ngansa taeasal tobanga imata ede ga ede. Ta oangga taot panua bedane, eine taoatai tautaunga mambe Deo ga ikado kemi ngan gita, ta tasangasanga ei. Ngan leda sanganga toa ne, taoatai kemi mambe danga eta irangrang ngan ipalakaukau Deo ele kadonga kemi ngan gita ne mao. Ngansa Deo ikim gita kapei tau, ta ipaon loloda ngan ele kadonga kimnga aea toa ne. Kadonga kimnga aea toa ne inam pagita ngan Itautau Tutui toa Deo ibada ga inam pagita.
Ngansa tutui ngan ado toaiua gita urada ngan luanga gita mulian mao, Kristus imate ngan luanga gita panua papaeamao. Pakeledengada tagera eaba ilongean ei mulian ga imate ngan luanga eaba tutui ede pade. Be kadonga toa ne irangrang ngan iuot somisomi mao. Be oangga iuae toa ede pade oa eaba kemi ga kemi tau, eine ga ipamatua ilolo ta ilongean ei mulian ga imate ngan luanga ei, mao madongan? *Be Deo ipasolan ele kadonga kimnga aea ngan gita ga bedane: Ngan ado toaiua gita taman panua kadonga sasat ada maitne, Kristus imate ngan luanga gita.
*Ta labone Iesus imate ga ising itoki ngan samumnga leda kadonga sat, ta taot panua tututui Deo imatai. Tota gita taoatai kemi tau mambe ei ga ibada gita mulian ta tasapir ngan Deo ele lolo bake. 10 Ngansa mugaeai gita taman Deo aea miri itamatama, be Deo ilongean Inat ga imate. Ta ngan kadonga toa ne, ikado gita ga loloda itarui toman ngan ei. Oangga loloda itarui toman ngan ei bedane, gita taoatai kemi tau mambe Iesus ele daenga mulian ga ilua gita ta Deo ibada gita mulian. 11 Danga toa ne tautaunga. Be danga ede pade tautaunga ga bedane: Ada Maron Iesus Kristus ikado ga tinida igelgel ngan Deo, ngansa labone tabada Deo ele kadonga lolo tarui aea inam pagita.
Adam ipaot matenga, be Iesus ipaot madonga kemi
12  *Tota gita taoatai, eaba kelede ikado kadonga sat, ta ngan kadonga toa ne, kadonga sat iuot matamata tanoeai. Be kadonga sat ipaot matenga. Ta ngan edap toa ne matenga ipaeabu ngan panua toa ngada ne, ngansa panua toa ngada ne tikado kadonga sat. 13  *Ngansa apu iuot maitne, be kadonga sat ienono motean tanoeai. Be oangga apu ienono mao, Deo isol eaba eta ngan tnannga apu mao. 14 Be ngan ado toaiua Adam imamado ga ila irangrang ngan Moses, matenga iuot mambe madidnga paeamao ede ta ipapaeabu ngan gid panua. Goibe tikado kadonga sat eta ngan tnannga apu mambe Adam mao, be matenga ipapaeabu ngan gid. Ta Adam iuot mambe oanenga itna ngan eaba toa ga inam muriai.
15 Be Deo ele kadonga lolo marum aea eine lalaede mambe Adam ele kadonga sat mao. Ngansa eaba toa kelede oa ele kadonga sat ikado ga panua busa timate. Be Deo ele kadonga lolo marum aea ga ele tenainga toa inam pagita ngan eaba toa ede pade oa Iesus Kristus, eine iuasasa ga ila pagid panua busa ga iasal matenga. 16 Ga pade, annga iuot ngan eaba toa kelede oa ele kadonga sat eine lalaede mambe annga iuot ngan Deo ele kadonga lolo marum aea mao. Ngansa eaba oa ele kadonga sat toa kelede oa ikado ga Deo ipamadid gid panua ngan posanga ta iuangga ipanas gid. Be annga iuot ngan Deo ele kadonga lolo marum aea eine ga bedane: Panua busa tikado kadonga sasat, be Deo ikado gid ga tiuot tutui imatai mambe ele tenainga ila pagid. 17 Ngansa eaba toa kelede oa ele kadonga sat ikado ga matenga iuot mambe madidnga paeamao ta ipaeabu ngan panua busa. Be sapadua toa tibada Deo ele kadonga lolo marum aea mambe tenainga ila pagid, eine tiuot tutui Deo imatai ta gid mambe madidnga kapeipei timamado somisomi ga ilalala ga ila ngan eaba toa ede pade oa Iesus Kristus iura.
18  *Tota matada nanan kemi danga ga oaine: Eaba toa oa ele kadonga sat kelede ikado ga Deo iuangga ipanas gita toa ngada ne. Ta lalaede toa bedaoa, eaba ede pade ele kadonga tutui kelede ikado ga panua busa tiuot tutui Deo imatai ga tibada madonga kemi. 19  *Ngansa eaba toa kelede oa itin ngan longonga Deo ilinge mao. Ta ngan ipu toaine panua busa tiuot panua kadonga sasat ad. Ta lalaede toa bedaoa, eaba ede pade inasi Deo ilinge kemi, ta ngan ipu toaine panua busa ga tiuot panua tututui.
20 Ngan ado toaiua gid panua tikakado kadonga sasat, Deo ibada ele apu ga ila pagid, ngansa iuangga ipasolan mambe led kadonga sasat eine danga paeamao ga paeamao tau. Tautaunga led kadonga sasat ilalala ga idae kapei, be Deo ele kadonga lolo marum aea iasal kadonga sat toa oa ta idae ga ila kapei tau. 21  *Ikado bedane ngansa iuangga iasal kadonga sat. Ngansa kadonga sat ipaot matenga ta iuot mambe madidnga kapei ede ipapaeabu ngan gid panua. Be lalaede toa bedaoa, Deo ele kadonga lolo marum aea iuot mambe madidnga kapei ta ikado ga panua busa tiuot panua tututui ta tibada madonga kemi somisomi ngan ada Maron Iesus Kristus ele naurata.
* 5:3 Jms 1.2-3, 1Pe 1.5-7 * 5:8 Ins 3.16, 1Io 4.10 * 5:9 Ro 1.18, 2.5, Ep 2.3-5 * 5:12 OM 3.6, Ro 6.23 * 5:13 Ro 4.15 * 5:18 1Ko 15.22 * 5:19 Ais 53.11 * 5:21 Ro 6.23