28
Pawlo idoo dugwaa ilii slay ha gimba yade hhapee da Maalitage
Qatlay gaa ilii saayu daani hhapee da kaaruuge, gi baraslayini tuba, haã daani hhapee daa niini⁄idige ha tlawa da didiri, uma gosi na Maalita.* Looee da teꞌesa yaa laqanti sa dandiray cabuuma hari khisla. Inay yaa hamisiri aslaa haa hindigi kwahhasuusiri dandiray gonkotaa, sa gimba tlubay yaa tlubiibina haa yaa wanta caaqwa da dihhi. Pawlo yaa hiikurunkuri upa gu magiiduu. Qatlay giyaa ilii qaasi upakee aslaage, deesu yaagi iladahhi teꞌesaa sa hamu gu aslaa, gi kihhi dabaca⁄ay gu Pawlo, gii taagidi daba gosii. Qatlay looetee da teꞌesa giyaa ilii aniri deesu hingii taareeꞌedi dabaca⁄ay gosii, hingigi wariikaayri inay haa inay tuba, “Gu lou, heediki kwanda giyoó cu⁄iye hida hari taariru. Ina giyaanimati ba⁄ami see tlawa da didirigo, inkoo hiĩ arimi haaki dosi, ina hhanti ilakona ibinaa.” Yuꞌudiyaa, Pawlo gugi heteqesi deesukira aslaage, ina ma ilaqaꞌa see dugwaa ilaqaiiba. Inkoo, hida gi baqamidiri inay beelaa dabaca⁄ay gosi laafidi baku ina huui cira haa gi gwaai. Qatlay giyaa ilii baqamidiri qatlay gu tleedu haa gi aniri hhaka idoo lensee daa hiica⁄adi daqa dosii, gii fookiri ilahudaa koina, gi tlaatleesiri kawaraa tuba, ina ti iliitleemu.
Ilaciyaa haa daqatira daa wana qaymamuu gu Pubiliyoo, heedi gu didiru gu hhapetee da Maalita. Ina hindigi kwahhasuusi dandiray aya gosii hari cabuuma da didiri, gi ibiidani balalu tami dahaa kosi pahha. Taataa gosi gu Pubiliyoo yaa buburuge wana mama⁄i, dugu labaꞌasi ha ga⁄ay gu dihhu haa faahha da ceedee. Pawlo gugi arimaa kay. Qatlay giyaa ilii hheꞌesi firoo, gii qaasi dabaiĩ kosi daqa dosii, gugu hhoeesi. Qatlay gimbaki giyaa iliica⁄i, ga⁄iidee wakinay wa⁄a slime hhapee da Maalitage, yaagi khayri, digigi hhoeesi. 10 Inay slime hindigi muriidiri dandiray hari amamu paslaapasloo. Kara qatlay gaa ilii ilakhuukhuꞌusani waaudimoo hari meeli, inay sindigi qaqayri dandiray idadu sliimaa gaa slaꞌane.
Pawlo dawaraa dosi Ruumige
11 Inkoo, gaa iliifaakisani slehheeri tami yade Maalitage, hagi waaudani hari meeli daa Alekisandariyaa dahha, daa qadidisi hhapeteesii daa niini⁄idi ha tlawa da didiri. Qatlaykee sliimaa yaa kijaajimoo gu dihhu. Meelitee yaa konta sanaamuu gu sagaiĩ gu iliitleemamee irangiya. 12 Da hheꞌesi gi daani yaamu gu Sirakuusage, gi ibiidani teꞌesii balalu tami. 13 Teꞌesaa gi waaudani, gi daani yaamu gu Regiyooge. Qatlay daa ilii cati baloo leẽ caaqwa daa wayee dahha yaagi tlaatleesidi fahharu. Baloo da cadiige gi ilakoni hhiyuuma doori hari meeli, gi daani yaamu gu Putiyoolige. 14 Teꞌesii gi slayni hhiee wakinay goó ⁄imbee Kristu, hindigi kwahhasuusiri dandiray, ma ibiidani haa inay balalu fanqu. Kara, hari amoti gi daani Ruumige. 15 Hhiee gu teꞌesa giyaa ilii akhasiri gimba goori haa khawaraa doori, inay yaagi khayri sa amoodabaawa tay naqatloo Sokoonii da Apiiyo haa daqa waka daa eteediidine Meloo tami, mangu slaslayni haa dandiray. Qatlay Pawlo giyaa ilii arimi, gi kaay ⁄iisoo daqa Iliitleemuge haa gi muuna hii⁄atli.
16 Inkoo, qatlay gaa ilii daani yaamu gu Ruumige, Pawlo dugugi geemay, ma ibiidi ina lenkosi sliimaa haa sirikaarimoo gu ga⁄awa ina.
Pawlo kakaana gimba gu Iliitleemuge Ruumige
17 Balalu tami, qariqaaqari giyaa ilii dayri Ruumige, Pawlo gi eteedi giyaadimiisee da daqatee da Wayahuudi. Qatlay giyaa ilii kurunkuridiri, gi kaay sa inay tuba, “Hhiee koi, gaamati laqiiba gimba lensee gu tlaku daqa hida koii baku ou gu okookoiĩ koti, ana dinaa ooyi Yerusaleemuge haa dinigi taatahhi dabaiĩ gu Ruumige. 18 Qatlay hida gu Ruumi giyaa ilii hheꞌesiri itatiisaraa keesi dooi, hinaa slaiyay geemawa ana, sa gimba haa koomaaba dakoo lensee daraa hiiboo⁄odi gwaaꞌaraa. 19 Inkoo, Wayahuudi giyaa ilii kanisiri gimbakee daa kereꞌesi ha hida gu Ruumi, dinigi ⁄uureesi ma kereꞌesi rufaa daqa Kaysaarige. Kara, caahhi tuba, haã koomaaba sitaakaa lensee dari khawaraa daqa hida gu hhapee dooii. 20 Inkoo, sa gimbaki haa firimi mangu ariirini haa unkuray haa ma cocoi haa unkuray. Ana, Pawlo, dininti khiidimi hari nyololoti, sa gimba Masiiya dugunoó iliipaꞌana ha Israeeli.”
21 Inay gi ilaki⁄isiri tuba, “Dandiray haa slayniiba cheetatu yadaa Yudaayago, gu koomee gimba googu. Kara, hhia lensee hhaku gwaa khaw tiꞌii yadaa, guraa khaw gimba baku gwaa kaawakaw gimba lensee koogu gu tlaku. 22 Inkoo, slaꞌana akhasa ilahudaa koku, sa gimba dandiray khuana tuba, raqati da diini dagati gi maamisi tlakwaroo ha hida daqeemoo sliimaa.”
23 Inay gi ilakhuukhuꞌusiri baloo da slaslaw haa Pawlo. Balotee giyaa ilii daadi, yaagi khayri hida wa⁄a daqa giyaa ilii ibimaamidiye ina. Gi ilakeesi tlaatleesoo gu heetlawaa sa khwayaiĩ naqatloo, tay tosaa ilatlatlay sa inay gimba gu Tawaaloo da Iliitleemu. Kara gi koisi hiifaafahha inay gimba gu Yeesu daqa sariyaa da Musaago haa kitaababaa da tletimiisee da Iliitleemugo. 24 Wakinay gi ⁄imbiri gimbakee giyaa kaay, wakinay giyaa ⁄imbiriiba. 25 Inay hingaa ila⁄ibidiriiba, gi tlaatleesiri waaudimoo, Pawlo giyaa ilii kaay gimba leẽ tuba, “Muuna gu Iliitleemu yaa kaay gu lou daqa ayiĩ kokunay hari amoo da tletimiisay gu Iliitleemu Isaaya, 26 kakaana tuba,
‘Taa⁄a daqa hida hhankii haa lasigi kaada tuba,
akhamisu maa akhasidayi,
teesaaqay see, etaa hamaa caahhadaaiiba.
Kara, khuꞌuru maa khuꞌuntay,
gimati teesaaqay see, etaa hamaa antaaiiba.
27 Muunaiĩ gu hida hhanki
yaa karaarahhiri,
eaa koina giyaa tuntukiri,
haa yaa guumuuꞌudisiri ilaa koina,
bere hinti aloo teesaaqay gooba, yaa arinayi hari ilaa koina,
yaa aloo akhasiyayi hari eaa koina,
yaa caahhiyay hari waaway gooina
haa hinigi iliifookidiyay ana Iliitleemu,
ana giyaa aloo hhoeesa.’
28 Inkoo, slaꞌa unkuray ma caahhadiri tuba, ilabuꞌuru gu Iliitleemu slime dugunti ya⁄abi daqa hida gu hhapapu wakinayge, kara inay gu itatiimisiyay.”
30 Koraraa cada, Pawlo yaati ibiidi marakeesii giyaa buaaidiye ina lenkosi koraraa cada. Teꞌesii gi kwahhasuumisi hida goõ gwaa khakhaakhawee sa arimaa ina. 31 Hari ⁄atlimaa sliimaa, gi kakaami pandataa gimba gu Tawaaloo da Iliitleemu haa gi caacaahhamisi gimba gu Looimoo gu Goõ Yeesu Kristu.
* 28:1 28:1 Maalita: Ti yaamu da khuiye inkotii harima umakee leẽ tlawateesii da didirige da Meditereeniyaani yade wayee gu Sisiliiyage. 28:22 28:22 raqati da diini: Yaati Wayahuudi yaamu gu Ruumige, gwaa ⁄imbee Kristu. Slime, Kristu gunaa kakaakaanay. 28:27 28:27 Yuꞌudii kitaabuu gu Isaaya 6:9. 28:28 28:28 Hhayuũ gu 29: Pawlo qatlay giyaa ilii hheꞌesi kaawa gimbaki, Wayahuudi gi waauti, tay konay naanaqamoo gu didiru inay haa inay. Handikaa wa⁄a da tlaatleesoo da Yunaanaisoo kontaaba hhayuki.