Cheeti da cada da
Yohaana
Gimba guri giyaada
Ya⁄abimiisay Yohaana yaa handikimi cheetiti da qunqumaadi sa kanisaa ina giyaa wariiqadiidimidiye. Kanisatee ina giti eteediidina “iyoo.” Ina sigiti kakaakana inay ma akhamisiri ilakaawa da Yeesu tuba, inay kwanda hingi slaꞌaaslaiyee inay haa inay. Slime ina higiti ilii⁄oo⁄ii⁄imina inay ma baraslayiri haloo na caacaahhamisu gu lou tla⁄aã gu caacaahhamisu gu Kristu haa caacaahhamisu gu afaꞌafuuma.
1
Cehheemisu gu Yohaana
Cheetiti yaa daqa doyi dahhada ana gaduwaa. Ana handikiikima sa iyoo daay leehhi ha Iliitleemu, sliimaa haa yaꞌay kosi ga slae gu lou. Ana kilesiiba nigi slaꞌa, slime ti sliimaa haa hhakaꞌa gu khuee gimba gu lou. Maꞌaana, gimbaki gu lou goó ibiida waꞌay kotii, yaa meeti haa dandiray koraraa haa koraraa goóba hiifaakoo. Hhoinay gu didiru, ⁄awaariru haa qasaw goó daqa Iliitleemu Taataa dahha haa daqa Yeesu Kristugo, Nanku Taataa, maa wana sliimaa ibinaa doorii da slaꞌamuuge haa da louge.
Ibinaa da lou haa da slaꞌamuu
Ana haã hhaꞌaluudi hari khisla, arimaa yaꞌay koki wakinay wanay, yoó ibiidiyay gimba gu louge, idoo gaa iliioowani gooay ilakaawa daqa Taataago. Inkoo, iyoo hagi firima igi ambee, dandiray hangu slaꞌaaslaꞌane kila heedi haa danaꞌa gosi. Ana sigiti handikiikimaaba ilakaawa da ⁄abi sa igi, ti ilakaawatira gaa oowani tlaatleesoogo. Kara hiĩ na slaꞌamuu tuba, kwanda dandiray ga ibiidane hari amoo hindaa ilakaay ilakaawa dosiige. Haã na ilakaawa dosi tuba, hangu slaꞌaaslaꞌadee balalu sliimaa ibinaa doogunayge, idoo gaa ilii akhasidiri gooay tlaatleesoogo.
Sa gimba, hiicorimiisee wa⁄a yaanii ca⁄iri khoorooge, hida goóba ⁄imba haa gi kaayay tuba, Yeesu na Kristu, yaa khay kona slaqwa heedi pahha. Heedi goó gimbuusa teesaaqay, ti hiicorimiisay haa ti kanimiisay gu Kristu. Inkoo, unkuray hangu ga⁄aydee naraꞌa, ma oodiri ⁄aliya dooguna loi, ba⁄atii hhamisiday idotaꞌa saa yonditiri, Kila heedi goó hiifokida caacaahhamisu gu lou gu Kristu, kara yoó ilakonaaba oowaraa gimbakee dugwaa caacaahhamisi, hikee konaaba ilagaasa haa Iliitleemu. Teesaaqay see, heedi goó hiikaasa caacaahhamisu gu Kristuge, hikee kona ilagaasa haa Taataa sliimaa haa Naw. 10 Bere heedi yaani khay daqa doogunay, ina guriba khawa caacaahhamisuki sa unkuray, hagu hhanti kwahhasuusiday maraai kokunay, kara hagu hhanti cehheemisiday. 11 Maꞌaana, ina gu kwahhasuusa heedi da hikee gooay, ina see hingiti ilagaasi haa yondu gu tlaku gu heedikee.
Cehheemisu gu hiifaakoo
12 Ana ha kooma gimba wa⁄a, gu handikiru sa unkuray, teesaaqay see, ana slaꞌaaba handikiru gimbaki cheetige. Ana ha kooma iliipaꞌaru gu khawaraa daqa doogunay, ma cocoani haa unkuray afaiĩ haa afaiĩ, hhaꞌaloo doori yoo asu hacida. 13 Yaꞌay gu hhioo doogi daay leehhi ha Iliitleemu, yaani cehheemisiri igi.