13
ସଃରାସଃରି ଜଃଗ୍ରାତ୍‌ କଃରାୟ୍‌ ଜୁଆର୍‌ ଜାଣାୟ୍‌ଲା
ଇତାର୍‌ ସଃଙ୍ଗ୍ ତିନିତର୍‌ ମୁୟ୍‌ଁ ତୁମିମଃନାର୍‌ ଲଃଗେ ଜଃଉଁଲେ । ସାସ୍ତର୍‌ ହଃର୍କାରେ, “ଦୁୟ୍‌ କି ତିନି ସାକିମଃନାର୍‌ ମୁଏଁ ସଃବୁ କଃତା ତିର୍‌ କଃରା ଅୟ୍‌ଦ୍‌ ।” ଜୁୟ୍‌ ଲକ୍‌ମଃନ୍ ହୁର୍ବେ ହାହ୍‌ କଃରି ରିଲାୟ୍‌, ସେମଃନ୍‌କେ ଆର୍‌ ବାକି ସଃବୁ ଲକ୍‌କେ ମୁୟ୍‌ଁ ଜଃନ୍‌କଃରି ହୁର୍ବେ ଦୁୟ୍‌ତର୍‌ ରିଲାବଃଳ୍‌ କୟ୍‌ରିଲେ, ଅଃବେ ନଃରଃୟ୍‌ କଃରି ସେବାନ୍ୟା ହୁର୍ବେ ହୁଣି କଃଉଁଲେ ଜେ, ଜଦି ମୁୟ୍‌ଁ ଆରେକ୍‌ ଗଟ୍‌ତର୍‌ ଜାୟ୍‌ନ୍ଦ୍, ସେତଃନ୍ ଅୟ୍‌ଲେକ୍‌ ସେମଃନ୍ ଡଃଣ୍ଡ୍‌ ଦେଉଁକ୍‌ ନଃଚାଡି । କ୍ରିସ୍ଟ ଜେ ମର୍‌ ଦଃୟ୍‌ କଃତା କଃଉଁଲା, ଇ ବିସୟେ ତୁମିମଃନ୍‌କେ ଚାୟ୍‌ଁ ରେତାର୍‌ ହଃର୍ମାଣ୍‌ ହାଉଆସ୍‌ । ତୁମାର୍‌ ଗିନେ ସେ କଃବେହେଁ ନିଗାଳ୍‌ ନଃଉଁତି । ମଃତର୍‌ ତୁମାର୍‌ ଚଃମେ ସେ ସଃକ୍ତିର ପରିଚୟ୍‌ ଦଃୟ୍‌ଆଚେ, କାୟ୍‌ତାକ୍‌ବଃଲେକ୍‌ ଜଦି ସେ ନିଗାଳ୍‌ ଗିନେ କ୍ରୁସେ ଚଃଗାୟ୍‌ଲାୟ୍‌, ଅୟ୍‌ଲେକ୍‌ ହେଁ ଇସ୍ୱରାର୍‌ ସଃକ୍ତିଏ ସେ ଜିବନ୍ ହାୟ୍‌ଲା । ଅଃମିମଃନ୍‌ ହେଁ ତାର୍‌ତଃୟ୍‌ ନିଗାଳ୍‌, ମଃତର୍‌ ଇସ୍ୱରାର୍‌ ସଃକ୍ତି ଗିନେ ଅଃମିମଃନ୍‌ ତୁମିମଃନାର୍‌ ଗିନେ ତାର୍‌ ସଃଙ୍ଗ୍ ଜିବନ୍ ଅଃଉଁଆ ।
ତୁମିମଃନ୍‌ ବିସ୍ୱାସେ ଆଚାସ୍‌ କି ନାୟ୍‌, ସେ ବିସୟେ ତୁମିମଃନ୍‌କେ ଅଃହ୍‌ଣା ଆହ୍‌ଣାକେ ପରିକ୍ୟା କଃରା, ଅଃହ୍‌ଣା ଅଃହ୍‌ଣାର୍‌ ବିଚାର୍‌ କଃରା, ନୟ୍‌ଲେକ୍‌ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ଜେ ତୁମିମଃନାର୍‌ ତଃୟ୍‌ ଆଚେ, ଇରି କି ତୁମିମଃନ୍‌କେ ନିଜାର୍‌ ନିଜାର୍‌ କଃତା ନଃଜାଣାସ୍‌ ? ଜଦି ଇରି ନୟେ, ତଃନ୍‌ଅୟ୍‌ଲେକ୍‌ ତୁମିମଃନ୍‌କେ ହୁରାହୁରି ପରିକ୍ୟାୟ୍‌ ଆରି ଆଚାସ୍‌ । ମଃତର୍‌ ମୁୟ୍‌ଁ ଆସା କଃରୁଲେ, ଅଃମିମଃନ୍‌ ଜେ ପରିକ୍ୟା ସିଦ୍‌, ଇରି ତୁମିମଃନ୍‌କେ ଜାଣାସ୍‌ । ମଃତର୍‌ ତୁମିମଃନ୍‌କେ ଜଃନ୍‌କଃରି କାୟ୍‌ କଃରାବ୍‌ କାମ୍‌ ନଃକେରାସ୍‌, ଇତାର୍‌ ଗିନେ ଅଃମିମଃନ୍‌ ଇସ୍ୱରାର୍‌ ଚଃମେ ପାର୍ତନା କଃରୁଲୁ । ଅଃମିମଃନ୍‌ ଜଃନ୍‌କଃରି ପରିକ୍ୟା ସିଦ୍‌ ବଃଲି ଦଃକା ଜଃଉଁନ୍ଦ୍, ଇତାର୍‌ ଗିନେ ପାର୍ତ୍‌ନା ନଃକେରୁ, ମଃତର୍‌ ପରିକ୍ୟା ସିଦ୍‌ ନୟ୍‌ଲା ହର୍‌ ଦଃକା ଗଃଲେକ୍‌ ହେଁ ଜଃନ୍‌କଃରି ତୁମିମଃନ୍‌କେ ନିକ କାମ୍‌ କଃରାସ୍‌, ଇତାର୍‌ ଗିନେ ପାର୍ତ୍‌ନା କଃରୁଲୁ । କାୟ୍‌ତାକ୍‌ବଃଲେକ୍‌ ଅଃମିମଃନ୍‌ ସଃତ୍‌ ବିରଦେ କାୟ୍‌ରି କଃରୁ ନଃହାରୁ, ମଃତର୍‌ ସଃତ୍‌ ବାଟ୍ୟା ଅୟ୍‌ କଃରୁ ହାରୁ । ଅଃମିମଃନ୍‌ ଜଃଡେବଃଳ୍‌ ଦୁର୍ବୁଳ୍‌ ଆର୍‌ ତୁମିମଃନ୍‌କେ ସଃକାତ୍‌, ସଃଡେବଃଳ୍‌ ଅଃମିମଃନ୍‌ ସଃର୍ଦା କଃରୁନ୍ଦ୍‌; ତୁମିମଃନ୍‌ ଜଃନ୍‌କଃରି ସିଦ୍‌ ଅଃଉଆସ୍‌, ଇତି ହେଁ ଅଃମିମଃନ୍‌ ପାର୍ତନା କଃରୁଲୁ । 10 ଇତାର୍‌ ଗିନେ ନଃରଃୟ୍‌କଃରି ମୁୟ୍‌ଁ ଇସାବ୍‌ ଲେକୁଲେ, ଜଃନ୍‌କଃରି ରଃୟ୍‌କଃରି ମାପ୍ରୁ ମକ୍‌ ଜୁୟ୍‌ ଅଃଦିକାର୍‌ ବାଙ୍ଗୁକ୍‌ ନଃଦଃୟ୍‌ ତିଆର୍‌ କଃରୁକେ ଦଃୟ୍‌ଆଚେ, ସେ ଅଃଦିକାର୍‌ ହଃର୍କାରେ ନିସ୍ଟୁର୍‌ ବେବାର୍‌ କଃରୁକେ ମକ୍‌ ନୟେ ।
11 ସଃରାସଃରି ବଃଳ୍‌, ଏ ବାୟ୍‌ବେଣିମଃନ୍, ସଃର୍ଦା କଃରା, ସଃବୁ ବିସୟେ ଜୟଃଗ୍ ଅଃଉଆ, ଗ୍ୟାନ୍ ଦଃରା, ଗଟେକ୍‌ ମଃନ୍ ଅଃଉଆ, ସୁସ୍ତାୟ୍‌ ବାସା କଃରା, ଆର୍‌ ଲାଡ୍‌ ଆର୍‌ ସୁସ୍ତାର୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ ତୁମିମଃନାର୍‌ ସଃଙ୍ଗେ ରଃୟ୍‌ଦ୍‌ ।
12 କ୍ରିସ୍ଟର୍‌ ଲାଡ୍‌ ଦଃୟ୍‌ ଏକ୍‌ଆରେକ୍‌କେ ଜୁଆର୍‌ କଃରା । ସଃବୁ ଦଃର୍ମିମଃନ୍ ତୁମିମଃନ୍‌କେ ଦନ୍ୟବାଦ୍‌ ଜାଣାଉଁଲାୟ୍‌ ।
13 ମାପ୍ରୁ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟର୍‌ ଦଃୟା, ଇସ୍ୱରାର୍‌ ଲାଡ୍‌ 14 ଆର୍‌ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର୍‌ ମିସାଣ୍ ତୁମି ସଃବୁଲକାର୍‌ ଉହ୍ରେ ଅଃଉଆ ।