4
ମାଟିଡକାୟ୍‌ ସଃର୍ଗାର୍‌ ଦଃନ୍
ତଃବାର୍‌ଗିନେ, ଅଃମିମଃନ୍‌ ଦଃୟା ହାୟ୍‌ ଇ ସେବା କଃର୍ତା ହଃଦ୍‌ ହାୟ୍‌ଆଚୁ ଲାଗି, ଅଃମି ସାସ୍‌ ନୟ୍‌ଲା ଲକ୍‌ ହର୍‌ ନାୟ୍‌, ମଃତର୍‌ ଅଃମିମଃନ୍‌ ଲାଜାର୍‌ ଲୁକ୍‌ଲା କଃତା ସଃବୁ ଚାଡି ଆଚୁ, ଇତାର୍‌ ଗିନେ ଅଃମିମଃନ୍‌ ଟକ୍‌ତା ଲକ୍‌ ହର୍‌ ଚାଲାଚାଲ୍‌ତି ନଃକେରୁ କି ଇସ୍ୱରାର୍‌ କଃତା ମିଚେ ବେବାର୍‌ ନଃକେରୁ, ମଃତର୍‌ ସଃତ୍‌ ଜାଣାୟ୍‌କଃରି ଇସ୍ୱରାର୍‌ ମୁଏଁ ସଃବୁ ମାନାୟ୍‌ର୍‌ ବାବ୍‌ନା ଲଃଗେ ନିଜ୍‌ନିଜ୍‌କେ ଜୟ୍‌ଗ୍‌ ଦଃକାଉଁଲୁ । ମଃତର୍‌ ଅୟ୍‌ଲେକ୍‌ ହେଁ ଅଃମିମଃନାର୍‌ ନିକ କବୁର୍‌ ଡାହି ଅୟ୍‌ ରଃୟ୍‌ଦ୍‌, ସେରି ନାସ୍‌ ହାୟ୍‌ଲା ଲକ୍‌ମଃନାର୍‌ ଗିନେ ଡାହି ଅୟ୍‌ଆଚେ । ଇସ୍ୱରାର୍‌ ମୁର୍ତି ହର୍‌ ଜେ କ୍ରିସ୍ଟ ତାର୍‌ ଜଃଜ୍‌ମାନାର୍‌ ନିକ କବୁରାର୍‌ ଉଜାଳ୍‌ ଜଃନ୍‌କଃରି ଇରଃକମ୍‌ ଲକାର୍‌ ଗିନେ ଜାଣା ନଃହେଳେ, ଇତାର୍‌ ଗିନେ ଇ ଜଃଗତାର୍‌ ଅଃଦିକାରି ସୟ୍‌ତାନ୍ ଅବିସ୍ୱାସିମଃନାର୍‌ ଗ୍ୟାନ୍‌ଆକି କାଣା କଃରି ଆଚେ ସେମଃନ୍‌କେ ନଃଡିସେ । ବଃଲେକ୍‌ ଅଃମିମଃନ୍‌ ଅଃମାର୍‌ ବିସୟେ ପର୍ଚାର୍‌ ନଃକେରୁ, ମଃତର୍‌ କ୍ରିସ୍ଟ ଜିସୁ ହଃକା ମାପ୍ରୁ ବଃଲି ପର୍ଚାର୍‌ କଃରୁଲୁ, ଆରେକ୍‌ ଜିସୁର୍‌ ଗିନେ ଅଃମିମଃନ୍‌ ଜେ ତୁମିମଃନାର୍‌ ସେବାକାରି । କାୟ୍‌ତାକ୍‌ବଃଲେକ୍‌ ଜୁୟ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ କୟ୍‌ରିଲା, “ଅଃନ୍ଦାର୍‌ ବିତ୍ରେ ହୁଣି ଉଜାଳ୍‌ ଜାଣା ହଃଳ ।” ସେ ଇସ୍ୱର୍‌ ଅଃମିମଃନାର୍‌ ମଃନେ ଉଜାଳ୍‌ ଦଃୟ୍‌ଆଚେ, ଜଃନ୍‌କଃରି ଅଃମି କ୍ରିସ୍ଟର୍‌ ମୁଏଁ ଜାଣା ହଃଳ୍‌ଲା ଇସ୍ୱରାର୍‌ ଜଃଜ୍‌ମାନାର୍‌ ଗ୍ୟାନାର୍‌ ଉଜାଳ୍‌ ଜାଣୁହାରୁ ।
ମଃତର୍‌ ବଃଡେ ସଃକାତ୍‌ ଜେ ଇସ୍ୱରାର୍‌, ଆରେକ୍‌ ସେରି ଜେ ଅଃମିମଃନାର୍‌ ତଃୟ୍‌ହୁଣି ବାରାୟ୍‌ଲାର୍‌ ନାୟ୍‌, ଇତି ଜଃନ୍‌କଃରି ଜାଣା ହଃଳେଦ୍‌, ଇତାର୍‌ ଗିନେ ଅଃମିମଃନ୍‌ ଇ ସଃର୍ଗାର୍‌ ଦଃନ୍ ମାଟିର୍‌ ମାଡାୟ୍‌ ହାୟ୍‌ଆଚୁ । ଅଃମିମଃନ୍‌ ସଃବୁ ରଃକମାର୍‌ କଃସ୍ଟ୍‌ ବୟଃଗ୍ କଃରି ଆଚୁ, ଅୟ୍‌ଲେକ୍‌ ହେଁ ବାଙ୍ଗି ନଃହେଳୁ; ବୁଦି ବାଣା ଅୟ୍‌ ଆଚୁ, ଅୟ୍‌ଲେକ୍‌ ହେଁ ଆସା ନଃଚାଡୁ । ଅଃମିମଃନ୍‌ ତାଡ୍‌ନା ହାୟ୍‌ଆଚୁ, ଅୟ୍‌ଲେକ୍‌ ହେଁ ଇସ୍ୱର୍‌ ଅଃମିମଃନ୍‌କେ କଃବେ ନଃଚାଡେ, ମଃଲା ହର୍‌ ଅୟ୍‌ ଆଚୁ, ଅୟ୍‌ଲେକ୍‌ ହେଁ ନାସ୍‌ ନଃଉଁ । 10 ଅଃମିମଃନ୍‌ ସଃବୁବଃଳ୍‌ ଜିସୁର୍‌ ମଃର୍ନ୍‌ ବୟଃଗ୍ ଗଃଗାଳେ ଜାଣୁଲୁ, ଜଃନ୍‌କଃରି ଜିସୁର୍‌ ଜିବନ୍ ହେଁ ଅଃମିମଃନାର୍‌ ଗଃଗାଳେ ଜାଣା ହଃଳେଦ୍‌ । 11 କାୟ୍‌ତାକ୍‌ବଃଲେକ୍‌ ଜିସୁର୍‌ ଜିବନ୍ ଜଃନ୍‌କଃରି ଅଃମିମଃନାର୍‌ ହୁର୍ତିବିର୍‌ ଗଃଗାଳେ ଜାଣା ହଃଳେଦ୍‌, ଇତାର୍‌ ଗିନେ ଅଃମିମଃନ୍‌ ଜିବନ୍ ଅୟ୍‌ଲେକ୍‌ ହେଁ ସଃବୁବଃଳ୍‌ ଜିସୁର୍‌ ଗିନେ ମଃର୍ନାର୍‌ ମୁଏଁ ସଃହ୍ରି ଅୟ୍‌ ଆଚୁ । 12 ଇରଃକମ୍‌ ଅଃମିମଃନାର୍‌ ତଃୟ୍‌ ମଃର୍ନ୍‌, ମଃତର୍‌ ତୁମାର୍‌ ତଃୟ୍‌ ଜିବନ୍ କାମ୍‌ ହୁରଣ୍ କଃରୁଲି ।
13 ସାସ୍ତର୍‌ କଃଉଁଲି, “ମୁୟ୍‌ଁ ବିସ୍ୱାସ୍‌ କଃଲେ, ଇତାକ୍‌ କଃତା କୟ୍‌ଲେ ।” ସେ ବିସ୍ୱାସାର୍‌ ଆତ୍ମା ହାୟ୍‌ରିଲା ଗିନେ ଅଃମିମଃନ୍‌ ହେଁ ବିସ୍ୱାସ୍‌ କଃରୁଲୁ, ଇତାର୍‌ ଗିନେ କଃତା କଃଉଁଲୁ । 14 କାୟ୍‌ତାକ୍‌ବଃଲେକ୍‌ ଅଃମିମଃନ୍‌ ସେ ଇସ୍ୱର୍‌କେ ଜାଣିଆଚୁ, ଜେ ମାପ୍ରୁ ଜିସୁକେ ଜିବନ୍ ଦଃୟ୍‌ ଉଟାୟ୍‌ଲା, ସେ ଅଃମିମଃନ୍‌କେ ହେଁ ଜିସୁର୍‌ ସଃଙ୍ଗ୍ ଜିବନ୍ ଦଃୟ୍‌ ଉଟାୟ୍‌ଦ୍‌ ଆର୍‌ ଅଃମିମଃନ୍‌କ୍‌ ତୁମିମଃନାର୍‌ ସଃଙ୍ଗ୍ ତାର୍‌ତଃୟ୍‌ ନଃୟ୍‌ଦ୍‌ । 15 ଜୁୟ୍‌ତାର୍‌ ଗିନେ ସଃବୁ କଃତା ତୁମିମଃନାର୍‌ ଗିନେ ଅଃଉଁଲି, ଇସ୍ୱରାର୍‌ ଦଃୟା ଆରେକ୍‌ ବାଡିକଃରି ଗାଦେକ୍‌ ଲକାର୍‌ ତଃୟ୍‌ ହଚ୍‌ଲେକ୍‌, ଆରେକ୍‌ ଅଃଦିକ୍‌ ଲକ୍‌ ସଃର୍ଦା ମଃନେ ଇସ୍ୱରାର୍‌ ଜଃଜ୍‌ମାନ୍ ଗିନେ ଦନ୍ୟବାଦ୍‌ ଜାଣାଉତି ।
ବିସ୍ୱାସେ ବାଡ୍‌ତା ଜିବନ୍
16 ସେତାର୍‌ ଗିନେ ଅଃମିମଃନ୍‌ କାନିକଃର୍ମ୍‌ ନଃଉଁ, ମଃତର୍‌ ଅଃମାର୍‌ ହଃଦାର୍‌ ମାନାୟ୍‌ ନଃସ୍ଟ୍‌ ଅୟ୍‌ଲେକ୍‌ ହେଁ ଅଃମିମଃନାର୍‌ ମଃନ୍ ବିତ୍ରାର୍‌ ମାନାୟ୍‌ ଦିନ୍‌କେ ଦିନ୍ ନଃଉଆଁ ଅଃଉଁଲି । 17 କାୟ୍‌ତାକ୍‌ବଃଲେକ୍‌ ଇ ଚଃନେକ୍‌ କାଳ୍‌ ରେତା ସଃମ୍ବାଳ୍‌ତା କଃସ୍ଟ୍‌ ଅଃଦିକ୍‌ ବୁତେକ୍‌ କଃରି ଅଃମିମଃନାର୍‌ ଗିନେ ଅଃମ୍ବର୍‌ କାଳ୍‌ ରେତା ବଃଡେ ଜଃଜ୍‌ମାନ୍ ହୁରୁଣ୍ କଃରୁଲି । ଇ ଅଃମ୍ବର୍‌ ଜଃଜ୍‌ମାନ୍ କଃସ୍ଟ୍‌ ତଃୟ୍‌ହୁଣି ଅଃଦିକ୍‌ ବଃଡ୍ । 18 ଜୁୟ୍‌ତାର୍‌ ଗିନେ ଅଃମିମଃନ୍‌ ଡିସ୍ତା କଃତାକ୍‌ ନଃଦେକି ନଃଡିସ୍ତାର୍‌ କଃତାକ୍‌ ଦଃକୁଲୁ, କାୟ୍‌ତାକ୍‌ବଃଲେକ୍‌ ଡିସ୍ତା କଃତା ଚଃନେକ୍‌ କାଳ୍‌ ଗିନେ ରଃୟ୍‌ଦ୍‌, ମଃତର୍‌ ନଃଡିସ୍ତାର୍‌ କଃତା ଅଃମ୍ବର୍‌ କାଳ୍‌ ଗିନେ ରଃୟ୍‌ଦ୍‌ ।