9
ଇନସ୍ତା ବିସ୍ୱାସିକେ ଉହ୍‌କାର୍‌ କଃରା
ସଃତ୍‌କଃରି ଦଃର୍ମିମଃନାର୍‌ ସେବା ବିସୟେ ତୁମିମଃନାର୍‌ ଲଃଗେ ଲେକ୍‌ତାର୍‌ ମର୍‌ ଲଳା ନାୟ୍‌ । କାୟ୍‌ତାକ୍‌ବଃଲେକ୍‌ ତୁମିମଃନାର୍‌ ଇଚା ଆଚେ ବଃଲି ମୁୟ୍‌ଁ ଜାଣି ଆଚି, ଆରେକ୍‌ ସେ ବିସୟେ ମାକିଦନିଆର୍‌ ଲକ୍‌ମଃନାର୍‌ ତଃୟ୍‌ ତୁମିମଃନାର୍‌ ବିସୟେ ମୁୟ୍‌ଁ ଗଃର୍ବ୍‌ କଃରୁଲେ, ମୁୟ୍‌ଁ କଃଉଁଲେ “ଆକାୟାର୍‌ ଲକ୍‌ମଃନ୍‌କେ ଉହ୍‌କାର୍‌ କଃରୁକେ” ତୁମିମଃନାର୍‌ ସଃର୍ଦା ସେମଃନାର୍‌ ବିତ୍ରାର୍‌ ଅଃଦିକ୍‌ ଲକ୍‌କେ ଜଃଗ୍ରାତ୍‌ କଃରିଆଚେ । ଅୟ୍‌ଲେକ୍‌ ହେଁ ମୁୟ୍‌ଁ ବାୟ୍‌ବେଣିମଃନ୍‌କେ ହଃଟାଉଁଲେ, ଜଃନ୍‌କଃରି ଇ ବିସୟେ ତୁମାର୍‌ କଃତା ଅଃମିମଃନାର୍‌ ଗଃର୍ବ୍‌ ହଲ୍ୟା ନୟେ, ଆରେକ୍‌ ମର୍‌ କଃତା ହଃର୍କାରେ ତୁମିମଃନ୍‌କେ ଦାନ୍‌ ଦେଉଁକେ ଜଃଗ୍ରାତ୍‌ ଅଃଉଆ, କଃଡେବଃଳ୍‌ ମାକିଦନିଆର୍‌ କୁୟ୍‌ ଲକ୍‌ ଜଃବେ ମର୍‌ ସଃଙ୍ଗ୍ ଆସି ତୁମିମଃନ୍‌କେ ଜଃଗ୍ରାତ୍‌ ନୟ୍‌ଲାର୍‌ ଦଃକେଦ୍‌, ତଃବେ ତୁମିମଃନାର୍‌ କଃତା ସେନ୍‌ହଃକା ରେଉଅ ଅଃମିମଃନ୍‌ ଇ ଅଃଟୁଆ ବିସ୍ୱାସ୍‌ କଃତାୟ୍‌ ଲାଜ୍‌ ଅଃଉଁଆ । ଇତାକ୍‌ ତୁମିମଃନାର୍‌ ହୁର୍ବାର୍‌ ସଃୟ୍‌ତ୍‌ ଦାନ୍‌ ଜଃନ୍‌କଃରି ଲଃବାର୍‌ କଃତା ନଃୟ୍‌କଃରି ନିଜାର୍‌ ଇଚାର୍‌ କଃତା ଅୟ୍‌ଦ୍‌, ଇତାକ୍‌ ହୁର୍ବେହୁଣି ସେ ଦାନ୍‌ ହାଉତାର୍‌ ଜଃଗ୍ରାତ୍‌ କଃରୁକେ ଆଗ୍‌ତୁ ତୁମିମଃନାର୍‌ ଲଃଗେ ଜଃଉଁକେ ମୁୟ୍‌ଁ ବାୟ୍‌ବେଣିମଃନ୍‌କେ ଗଃଉଆରି କଃରୁକେ ଲଳା ବଃଲି ମଃନେ ବାବ୍‌ଲେ ।
ମଃତର୍‌ ଇରି ସଃତ୍‌, ଜେ ଅଃଳକ୍‌ ବୁଣେଦ୍‌, ସେ ହେଁ ଅଃଳକ୍‌ କାଟେଦ୍‌; ଆର୍‌ ଜେ ବୁତେକ୍‌ ବୁଣେଦ୍‌, ସେ ହେଁ ବୁତେକ୍‌ କାଟେଦ୍‌ । ହଃତି ଲକ୍‌ ଅଃହ୍‌ଣାର୍‌ ମଃନେ ଜଃନ୍‌କଃରି ଲାଡ୍‌ କଃରିଆଚେ, ସେବାନ୍ୟା କଃର୍‌, ଅଃଳ୍‌ସିଆ ବାବେ ନାୟ୍‌ କି ବଃଳ୍‌ମାଡାର୍‌ ଗିନେ ନାୟ୍‌, କାୟ୍‌ତାକ୍‌ବଃଲେକ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ ସଃର୍ଦାମଃନେ ଦାନ୍‌ଦେତା ଲକ୍‌କେ ନିକ ହାୟ୍‌ଦ୍‌ । ଆର୍‌ ସଃବୁ କଃତାୟ୍‌ ସଃବୁବଃଳ୍‌ ହୁରାହୁରି ବାବେ ହାୟ୍‌ ତୁମିମଃନ୍‌କେ ଜଃନ୍‌କଃରି ସଃବୁ ନିକ କାମ୍‌ ଗିନେ ଅଃଦିକ୍‌ ହୁଣି ଅଦିକ୍‌ତର୍‌ ଦାନ୍‌ କଃରୁ ହାରାସ୍‌, ଇତାର୍‌ ଗିନେ ଇସ୍ୱର୍‌ ତୁମିମଃନ୍‌କେ ସଃବୁ ରଃକମେ ଦଃୟା ଗାଦେକ୍‌ କଃରି ଦେଉଁକ୍‌ ଜୟ୍‌ଗ୍‌ । ଜଃନ୍‌କଃରି ସାସ୍ତରେ ଲେକା ଆଚେ,
“ସେ ମେଲା ଆତେ ବାଟା କଃରିଆଚେ, ସେ ଗଃରିବ୍‌ମଃନ୍‌କେ ଦାନ୍‌ ଦଃୟ୍‌ ଆଚେ,
ତାର୍‌ ଦଃର୍ମ୍‌କାମ୍‌ ଜୁଗେଜୁଗେ ରଃୟ୍‌ଦ୍‌ ।”
10 ଆର୍‌, ଜେ ମୁଞ୍ଜି ବୁଣ୍‌ତା ଲକ୍‌କେ ମୁଞ୍ଜି ଆର୍‌ କାଉଁକେ କାଦି ଜାଗାୟ୍‌ଦ୍‌, ସେ ବୁଣୁକ୍‌ ତୁମିମଃନାର୍‌ ଗିନେ ମୁଞ୍ଜି ଜାଗାୟ୍‌ ଦଃୟ୍‌ଦ୍‌ ଆର୍‌ ବାଡାୟ୍‌ଦ୍‌, ଆରେକ୍‌ ତୁମିମଃନାର୍‌ ଦଃର୍ମ୍‌କାମ୍‌ ଜାତ୍‌ ଅୟ୍‌ଦ୍‌ । 11 ଇବାନ୍ୟା ତୁମିମଃନ୍‌କେ ସଃବୁ କଃତାୟ୍‌ ମାଜନ୍ ଅୟ୍‌ ସଃବୁ ରଃକମାର୍‌ ଦାନ୍‌ କଃରୁ ହାରାସ୍‌, ଇତାର୍‌ ଗିନେ ସଃବୁ କଃତାୟ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ ଦାନ୍‌କଃରେଦ୍‌ ଆର୍‌ ଗାଦେକ୍‌ ଲକ୍‌ ତାକେ ଦନ୍ୟବାଦ୍‌ ଦେତି । 12 ବଃଲେକ୍‌ ଇ ଦାନ୍‌ ହର୍‌ ସେବା ଅଃବ୍‌କା ଇସ୍ୱରାର୍‌ ଲକ୍‌ମଃନାର୍‌ ଅକେଟ୍‌ ହୁରୁଣ୍ କଃରୁଲି, ସେରି ନାୟ୍‌, ମଃତର୍‌ ସେତାର୍‌ଗିନେ ଇସ୍ୱରାର୍‌ ଇଚାୟ୍‌ ହେଁ ଗାଦେକ୍‌ ଦନ୍ୟବାଦ୍‌ ଉଚ୍‌ଳି ଜଃଉଁଲି, 13 ବଃଲେକ୍‌ ସେବା କାମାର୍‌ ହଃର୍ମାଣ୍‌ ହାୟ୍‌ ଲକ୍‌ମଃନ୍ ତୁମିମଃନ୍‌କେ ମାନ୍‌ତା କ୍ରିସ୍ଟର୍‌ ନିକ କବୁର୍‌ ମାନୁଲାୟ୍‌, ଆରେକ୍‌ ଇସ୍ୱରାର୍‌ ଲକମଃନାର୍‌ ଆର୍‌ ସଃବୁ ଲକାର୍‌ ହାକ୍‌ ତୁମାର୍‌ ମିସାଣାର୍‌ ଦିର୍‌ବାବ୍‌ ଗିନେ ଇସ୍ୱରାର୍‌ ଜଃଜ୍‌ମାନ୍ କଃରୁଲାୟ୍‌ । 14 ଆର୍‌ ତୁମିମଃନାର୍‌ ହାକ୍‌ ଇସ୍ୱରାର୍‌ ଅଃଦିକ୍‌ ଦଃୟା ଗିନେ ସେମଃନ୍ ହେଁ ତୁମିମଃନାର୍‌ ଗିନେ ପାର୍ତ୍‌ନାୟ୍‌ ଜଃବର୍‌ ସଃର୍ଦାସଃଙ୍ଗ୍ ଲାଡ୍‌ ସଃଙ୍ଗ୍ ପାର୍ତନାୟ୍‌ ତୁମିମଃନ୍‌କେ ଏତାଉତି । 15 ଇସ୍ୱରାର୍‌ ଇସାବ୍‌ କଃରୁ ନାହାର୍ତା ତାର୍‌ ଦାନାର୍‌ ଗିନେ ତାର୍‌ ଦନ୍ୟବାଦ୍‌ ଅଃଉଆ ।