2
ମଣ୍ଡ୍‌ଳିର୍‌ ପାର୍ତ୍‌ନା ନିୟମ୍‌
ମୁୟ୍‌ଁ ହଃର୍ତୁ ଗଃଉଆରି କଃରୁଲେ ପାର୍ତ୍‌ନା କଃର୍ତା ବଃଳ୍‌ ସବୁ ଲକାର୍‌ ହାୟ୍‌ଁ ପାର୍ତ୍‌ନା କଃରା, ଇସ୍ୱରାର୍‌ ତଃୟ୍‌ ପାର୍ତ୍‌ନା ଗଃଉଆରି ଆର୍‌ ଦନ୍ୟବାଦ୍‌ ଜାଣାଉଆ, ଇତାର୍‌ ଗିନେ ସଃବୁଲକାର୍‌ ଜିବନେ ରଃଜା ଆର୍‌ ସାସନ୍‌ କଃରୁମଃନାର୍‌ ଗିନେ ଗଃଉଆରି, ପାର୍ତନା, ବିନ୍‌ତି ଆର୍‌ ଦନ୍ୟବାଦ୍‌ ଦେଉଁକେ ମୁୟ୍‌ଁ ହଃର୍ତୁ ଗଃଉଆରି କଃରୁଲେ । ଇରଃକମ୍‌ ପାର୍ତ୍‌ନା ଅଃମିମଃନାର୍‌ ମୁକ୍ଳାଉତା ଇସ୍ୱରାର୍‌ ଆକାୟ୍‌ ନିକ ଆର୍‌ ମଃନ୍‌କେ ଗଃଲାର୍‌ । ସଃବୁ ଲକ୍‌ ଜଃନ୍‌କଃରି ମୁକ୍ତି ହାଉଅତ୍‌ ଆର୍‌ ସଃତ୍‌ ବିସୟେ ଗ୍ୟାନ୍ ହାଅତ୍‌, ଇରି ସେ ମଃନ୍ କଃରୁଲା । କାୟ୍‌ତାକ୍‌ବଃଲେକ୍‌ ଗଟେକ୍‌ ବଃଲି ଇସ୍ୱର୍‌ ଆଚେ, ଆର୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ ଆର୍‌ ମାନାୟ୍‌ମଃନାର୍‌ ବିତ୍ରେ ଗଟେକ୍‌ ହଃକା ମଃଜିର୍‌ ଲକ୍‌ ଆଚେ, ସେ କ୍ରିସ୍ଟ ଜିସୁ, ଗଟେକ୍‌ ମାନାୟ୍‌ । ଜିସୁ ସଃବୁ ଲକାର୍‌ ମୁକ୍ଳାଉତାର୍‌ ମଲ୍‌ ହର୍‌ ଆହ୍‌ଣାକେ ସହ୍ରିଦଃୟ୍‌ ଟିକ୍‌ ବେଳାୟ୍‌ ସେତିର୍‌ ସାକି ଅୟ୍‌ଆଚେ । ସେତାର୍‌ ଗିନେ ମୁୟ୍‌ଁ ଗଟେକ୍‌ ପର୍ଚାର୍‌କାରି ପେରିତ୍‌ ଆରେକ୍‌ ବିସ୍ୱାସ୍‌ ଆର୍‌ ସଃତ୍‌ କଃତାକ୍‌ ଅଜିଉଦି ଲକ୍‌ମଃନ୍‌କାର୍‌ ଗଟ୍‌ ଗୁରୁ ହର୍‌ ବାଚିଅୟ୍‌ଲେ, ଇରି ମୁୟ୍‌ଁ ସଃତ୍‌ କଃଉଁଲେ ମିଚ୍ ନଃକୟ୍‌ଁ ।
ମୁୟ୍‌ଁ ମଃନ୍‌ କଃରୁଲେ ପାର୍ତନାୟ୍‌ ନିର୍ମୁଳ୍‌ ଆତ୍‌ ଟେକି ସଃବୁଲକ୍‌ ପାର୍ତ୍‌ନା କଃରତ୍‌ ମଃନ୍‌ ବିତ୍ରାର୍‌ ସଃବୁ ରିସା ଚାଡତ୍‌ । ମାୟ୍‌ଜିମଃନ୍‌କେ ହେଁ ମର୍‌ ଗଃଉଆରି ସେମଃନ୍ ବେସି ମଲାର୍‌ ଚଃଉଁରିକସା ଆର୍‌ ସନାମାଳି ଆର୍‌ ହିରା ହିନ୍ଦି ନିଜଃକେ ସୁନ୍ଦୁର୍‌ ନଃକେରି ନିକ କାମେ ଦଃର୍ମି ବାବେ ଜାଣା ହଃଳତ୍‌ । 10 ଦଃର୍ମି ମାୟ୍‌ଜିମଃନ୍‌ ତାକାର୍‌ ଲଳା ହଃର୍କାରେ ନିକ କାମ୍‌ ସଃଙ୍ଗ୍ ଅଃହ୍‌ଣା ଅଃହ୍‌ଣାକ୍‌ ଜଃଗ୍ରାତ୍‌ କଃରତ୍‌ । 11 ମାୟ୍‌ଜିମଃନ୍‌ ହୁରାହୁରି ମାୟ୍‌ନ୍‌କାରି ଅୟ୍‌ ତୁନ୍‌ହଃଳି ସିକ୍ୟା ସୁଣି ମଃନେ ଦଃରତ୍‌ । 12 ମାୟ୍‌ଜିକେ ସିକ୍ୟା ଦେଉଁକେ କି ଅଃଣ୍ଡ୍ରା ଉହ୍ରେ ଅଃଦିକାର୍‌ କଃରୁକେ ମୁୟ୍‌ଁ ମାୟ୍‌ଜି ମଃନ୍‌କେ ସିକାଉଁକେ ନଃକୟ୍‌ଁ, ମଃତର୍‌ ସେମଃନ୍ ତୁନ୍‌ହଃଳି ସୁଣତ୍‌ । 13 କାୟ୍‌ତାକ୍‌ବଃଲେକ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ ହଃର୍ତୁ ଆଦମ୍‌କେ ତିଆର୍‌ କଃଲା, ତାର୍‌ହଃଚେ ହବା । 14 ହଃର୍ତୁ ଆଦମ୍‌କେ ସୟ୍‌ତାନ୍‌ ଟକି ନଃରିଲି, ମଃତର୍‌ ହବାକ୍‌ ହାହ୍‌କଃରି ଇସ୍ୱରାର୍‌ କଃତା ନଃମାନ୍‌ତା ଦସେ ଦଃଣ୍ଡ୍‌ ହାୟ୍‌ଲି । 15 ମଃତର୍‌ ମାୟ୍‌ଜିମଃନ୍‌ ନିକ ବୁଦିର୍‌ ସଃଙ୍ଗ୍, ବିସ୍ୱାସ୍‌, ଲାଡ୍‌, ଆର୍‌ ନିର୍ମୁଳ୍‌ ମଃନେ ତିର୍‌ ରିଲେକ୍‌, ସେମଃନ୍ ହିଲାକ୍‌ ଜଃଲମ୍‌ କଃଲେକ୍‌ ହାହେ ହୁଣି ମୁକ୍ତି ହାଉତି ।
2:7 ୨:୭ ୨ ତିମ ୧:୧୧. 2:9 ୨:୯ ୧ ପିତ ୩:୩.