Ǹtoò Kristo yî Ǹsɨgɨ̀nǝ̀: mɨ̀kàà yî mfiì

Bafut: Ǹtoò Kristo yî Ǹsɨgɨ̀nǝ̀: mɨ̀kàà yî mfiì New Testament

copyright © 1999 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: Bafut
Contributor: Wycliffe Bible Translators, Inc.

All rights reserved.


2020-11-16

 

This module was generated by eBible.org on 24 Dec 2020 from source files dated 5 Dec 2020.