13
Igurasan i Jesus tô paa katô mga disipulu din
Na, tô ándà pa dunggù tô álló ka Kalimudan Ka Kalabé, taganà dán isóddóran i Jesus na masig dán tumanan sikandin kani banuwa ébô mulì sikandin tun ta Ámmà din. Ágginawaan din tô mga disipulu din nit banuwa, asta igginawaan din sikandan sippang tun ta kamatayan din.
Na, tô igiyambung dan, dutun si Judas Iscariote na batà i Simon na taganà dán igsutsutan i Maibuyan na pammáttán din si Jesus. Isóddóran dán i Jesus na igbággé ka Manama kandin tô pagpangulu ka langun, asta isóddóran din na Manama tô igtikudan din asta tô sadunan din. Purisu róggun igiyambung dan, igtindág si Jesus, iglábbas din tô umpak din, asta igbagkássan din tô awak din ka tuwalya. Igbusbus din tô wayig tun ta palanggana, asta igtukid din na igurasan tô paa ka mga disipulu din. Igpunasan din tô paa dan katô tuwalya tun ta awak din. Tô igdunggù sikandin tun ki Simon Pedro, igkagi sikandin, na mà din, “Áglangngagán, dì mému ka sikuna tô muras kani paa ku.”
Igtaba si Jesus, na mà din, “Ándà nu kagpátti áknganni ka ándin ni áglumun ku. Asal kagpáttan nu tun ta tapuri álló.”
Igkagi si Pedro, na mà din, “Diya gó póras kani paa ku.”
Igkagi si Jesus, na mà din, “Atin ka dì ku sikuna urasan, ánnà ka sakup ku.”
Igkagi si Simon Pedro, na mà din, “Áglangngagán, ánnà dád paa ku tô urasan nu, asal ni bállad ku pagsik, asta ni ulu ku!”
10 Igkagi si Jesus, na mà din, “Tô manubù na igpadigus dán, paa din dád tô kailangan urasan ébô malinis tô tibuk lawa din. Malinis kód, asal ánnà langun yu tô malinis.”
11 Isóddóran i Jesus ka sadan tô pammát kandin. Purisu igkagi sikandin na ánnà langun dan tô malinis.
12 Pángnga igurasan i Jesus tô paa dan, igumpak puman sikandin, asta iglónód tun ta lamisa. Na, igkagi si Jesus, na mà din, “Ándà yu basì kagpátti tô tingód katô iglumu ku géna ákniyu. 13 Ágkagi kó na sakán tô Taratinurù, asta ágtawaránna ikiyu na Áglangngagán. Nángngà yan, su sakán tô bánnal Taratinurù yu asta Áglangngagán yu. 14 Na, agad sakán tô Taratinurù asta Áglangngagán yu, asal igpabbabà a, asta igurassa katô paa yu. Purisu kailangan pabbabà kó pagsik, asta pórasé kó katô paa yu. 15 Tô gó tô iglumu ku ébô miring kó kanak. Tô iglumu ku ákniyu, tô gó tô lumun yu pagsik. 16 Paminág yu ni kagin ku ákniyu. Tô állang, ánnà mallayat tô kamanubuan din ka tandingán katô amo din. Tô ágsuguánnán, ánnà pagsik mallayat tô kamanubuan din ka tandingán katô manubù na ágsugù kandin. 17 Atin ka kagpáttan yu tô igtinurù ku ákniyu, kadayawan kó ka tumanán yu. 18 Asal ánnà langun yu tô igkagiyan ku. Isóddóran ku tô langun yu na igsalin ku, asta kailangan matuman ni kagi ka Manama na igsulat sayyan,
“ ‘Tô manubù na ágtugán kanak, tô gó tô tumayyug kanak.’*
19 Igulittad kani ákniyu tô dì pa matuman ébô ka matuman ni, mánnal kó na sakán tô Mesiyas. 20 Paminág yu ni kagin ku ákniyu. Tô manubù na ágtanggap katô mga ágsuguánnán ku, tanggapánna ikandin, asta tô manubù na ágtanggap kanak, tanggapán din tô Ámmà ku na igpapid kanak.”
Igkagi si Jesus na pammáttán sikandin
Juan 13:21-30; Mat 26:20-25; Mar 14:17-21; Luc 22:21-23
21 Na, pángnga igkagi si Jesus, isasó tô pusung din, asta igkagi sikandin, na mà din, “Paminág yu ni kagin ku ákniyu. Duwán sábbad ákniyu na pammát kanak.”
22 Na, igpasállággé tô mga disipulu din, su ándà dan kasóddóri ka sadan tô itáddù ukit katô igkagi i Jesus. 23 Madani tun ki Jesus tô disipulu na tuu din ágginawaan. 24 Igsingyas si Simon Pedro kandin, asta igkagi sikandin, na mà din, “Insà nu ki Jesus ka sadan manubui tô itáddù ukit katô igkagi din.”
25 Purisu igsisip si Juan ki Jesus, na mà din, “Áglangngagán, sadan manubui tô pammát áknikó?”
26 Igtaba si Jesus, na mà din, “Sikandin na bággayan ku kani pan na arámmán ku tun ta linipung.”
Purisu igarám i Jesus tô pan, asta igbággé din ki Judas na batà i Simon Iscariote. 27 Tô igtanggap si Judas katô pan, igahuwan sikandin i Maibuyan. Igkagi si Jesus, na mà din, “Sékót nu tô lumun nu.”
28 Na, ándà kasóddóri katô duma mga disipulu tun ta lamisa ka ándin tô gunayan katô igkagi i Jesus ki Judas. 29 Su si Judas tô igsarigan katô salapì dan, kéman dan ka igsugù si Judas ébô málli ka mga ágkailanganán dan tingód ka kalimudan. Kéman katô mga duma ka igsugù ébô mággé ka salapì tun ta mga ágkayù-ayuan. 30 Na, pángnga igkan si Judas katô pan, tigkô dád igluwà sikandin tikud tun ta balé. Na, dukilám dán.
Mantu sugù
31 Na, tô igluwà si Judas, igkagi si Jesus, na mà din, “Pabantugánna na Igpamanubù, asta ukit kanak pabantugán tô Manama. 32 Atin ka pabantugán tô Manama ukit kanak, sikandin pagsik tô pabantug kanak, asta pabantugánna ikandin ka dì madugé.
33 “Mga gabatà ku, dì dán madugé dumuma a ákniyu. Agad mamasak kó kanak, asal tô kagi ku ákniyu magunawa katô igkagi ku dángngan katô mga pangulu ka Judio, na dì kó makasadun tun ta sadunan ku. 34 Duwán dán mantu sugù ku ákniyu. Paginawaé kó. Kailangan paginawaé kó iring katô ginawa ku ákniyu. 35 Atin ka ágpaginawaé kó, makasóddór tô langun manubù na mga disipulu ku sikiyu.”
Igkagi si Jesus na mulun si Pedro kandin
Juan 13:36-38; Mat 26:31-35; Mar 14:27-31; Luc 22:31-34
36 Na, iginsà si Simon Pedro, na mà din, “Áglangngagán, ánda é sadunan nu?”
Igtaba si Jesus, na mà din, “Dì ka pa makatákkás kanak tun ta sadunan ku. Asal tumalundug ka kanak tun ta tapuri álló.”
37 Igkagi si Pedro, na mà din, “Áglangngagán, manan ka diya makatákkás áknikó? Ikataganà ad na agad matayanna para áknikó.”
38 Igtaba si Jesus, na mà din, “Kéman nu ka ikataganà kad matayan para kanak. Paminág nu ni kagin ku áknikó. Ka dì pa mukkarà tô manuk ka sállám, makatállu ka mulun na ándà ka kilala kanak.”
* 13:18 13:18 Salmo 41:9. 13:23 13:23 Tô disipulu na tuu ágginawaan i Jesus, tô gó si Juan na igsulat kani libro.