15
Tô butbut asta mga séngê ka paras
Na, igpanayun si Jesus igkagi, na mà din, “Sakán tô iring na bánnal butbut ka séngê ka paras, asta Ámmà ku tô iring na taradóppón ka paras. Tô mga séngê dini kanak na dì ágbuuy, tô gó tô ágtampáddán din, asta tô mga séngê dini kanak na ágbuuy, tô gó tô áglinisan din ébô tuu marapung tô mga buuy. Iglinisan kód ukit ka kabánnalan na igtinurù ku ákniyu. Óddô kó dini kanak, asta móddô a tun ákniyu. Dì muuy tô séngê ka dì móddô tun ta butbut. Sikiyu pagsik, dì kó makabuuy ka dì kó móddô dini kanak.
“Sakán tô iring na butbut, asta sikiyu tô iring na mga séngê ku. Atin ka móddô tô manubù dini kanak asta móddô a diyan kandin, tô gó tô makabuuy ka marapung. Asal atin ka ándà kó dini kanak, ándà palang malumu yu. Atin ka dì móddô tô manubù dini kanak, antugán sikandin iring na mga séngê na magangu. Tô gó tô limudán ébô góbbón. Asal ka móddô kó dini kanak, asta taguán yu tô mga kagi ku tun ta pusung yu, mému kó mamuyù katô agad ándin na kakalyag yu, asta tô gó tô lumun para ákniyu. Ukit ka kabuuy yu ka marapung, ágpabantugán tô Ámmà ku, asta ágpasóddórán yu na sikiyu tô mga disipulu ku. Ágginawa tô Ámmà ku kanak, asta magunawa tô ginawa ku ákniyu. Óddô kó tun ta ginawa ku. 10 Atin ka ágtuman kó katô mga sugù ku ákniyu, móddô kó tun ta ginawa ku, iring kanak na igtuman katô mga sugù katô Ámmà ku, asta góddô a tun ta ginawa din.
11 “Ni gó tô igtinurù ku ákniyu ébô masakup kó tun ta kadayawan ku, su kakalyag ku na tuu kó kadayawan. 12 Ni gó tô sugù ku ákniyu. Paginawaé kó iring katô ginawa ku ákniyu. 13 Ni gó tô kinadakállan ka ginawa, ka maté tô manubù na bullas katô mga rarak din. 14 Atin ka tumuman kó katô mga sugù ku ákniyu, mga rarak ku sikiyu. 15 Tikud áknganni, dì ku sikiyu tawarán na mga ágsuguánnán, asal tawarán ku sikiyu na mga rarak ku. Tô mga ágsuguánnán dì pakasóddór ka ándin tô kakalyag katô amo dan. Asal sikiyu tô mga rarak ku, su igpasóddór ku ákniyu tô langun na igtinurù katô Ámmà ku kanak. 16 Ánnà sikiyu tô igsalin kanak, asal sakán tô igsalin ákniyu. Igsalinna ákniyu ébô manayun kó muuy ka marapung mga buuy na dì ágkandà. Purisu agad ándin tô pamuyuán yu katô Ámmà ku ukit katô ngadan ku, bággén din ákniyu. 17 Ni gó tô sugù ku ákniyu. Paginawaé kó.”
Irrayatan tô mga sakup i Jesus
18 “Atin ka karingasaan kó katô mga gusig ka Manama nit banuwa, sampát yu na taganà a iringasaan ikandan tô ándà kó pa ikandan karingasayi. 19 Atin ka sikiyu pa tô kadumaan dan, ginawaan kó pád ikandan su magunawa kó kandan, asal ánnà kó kadumaan dan. Igsalin ku sikiyu ébô ássan kó tikud tun kandan. Purisu ágkaringasaan kó ikandan. 20 Sampát yu tô igkagi ku ákniyu, na tô állang, ánnà mallayat tô kamanubuan din ka tandingán katô amo din. Purisu atin ka igirrayat tô duma mga manubù kanak, mirrayat dan ákniyu. Atin ka igtuman dan katô ágtinuruán ku, tumuman dan pagsik katô ákniyu ágtinuruán. 21 Miringasa dan gó ákniyu na mga sakup ku, su ándà dan kasóddóri tô igpapid kanak. 22 Atin ka ándà a sadun dini asta ándà a tinurù kandan, dì dan ruudan na duwán salà. Asal áknganni dì dan makakagi na ándà salà dan. 23 Tô mga manubù na ágkaringasa kanak, ágkaringasaan dan pagsik tô Ámmà ku. 24 Atin ka ándà dan kita katô mga kasalábbuan na iglumu ku na dì malumu ka duma manubù, dì dan ruudan na duwán salà. Asal igkita dan tô mga iglumu ku, asta iringasa dan kanak asta tô Ámmà ku. 25 Ukit ka ringasa dan, ituman dán ni kagi na igsulat tun ta kagi ka Manama sayyan,
“ ‘Ándà tindággan katô ringasa dan kanak.’*
26 “Asal papiddán ku dini ákniyu tô Taratabang tikud tun ta Ámmà ku. Tô gó tô Ugis Espiritu na tuminurù ákniyu ka kabánnalan. Ka dumunggù sikandin tikud tun ta Ámmà ku, mulit sikandin katô kabánnalan tingód kanak. 27 Mulit kó pagsik katô duma mga manubù tingód kanak, su igduma kó kanak tikud tun ta katigkanayan ka katinurù ku.”
* 15:25 15:25 Salmo 35:19; 69:4.