21
Igpakita si Jesus katô pittu disipulu din
Na, igpakita puman si Jesus katô mga disipulu din tun ta ligad ka Ranó ka Tiberias. Mulitta ákniyu tingód katô kapakita din kandan. Ilimud tô mga disipulu i Jesus. Ni gó sikandan, si Simon Pedro, si Tomas na ágngadanan pagsik Dáppi, si Natanael na taga Cana na sakup ka probinsya ka Galilea, tô duwa gabatà i Sebedeo, asta duwán duwa ássa disipulu i Jesus. Igkagi si Simon Pedro, na mà din, “Mamukutta.”*
Igkagi tô duma mga disipulu, na mà dan, “Mákkás ké áknikó.”
Igsadun dan tun ta ranó, asta igsaké dan ka barangé. Agad igladé dan ka dukilám, asal ándà palang inaggut dan.
Na, pagkasállám, igtindág si Jesus tun ta ligad ka ranó, asal ándà kilala tô mga disipulu kandin. Igtawar si Jesus kandan, na mà din, “Mga rarak ku, duwán inaggut yu?”
Igtaba sikandan, na mà dan, “Ándà palang.”
Igkagi si Jesus, na mà din, “Dabù yu puman tô pukut dadan ta kawanan, asta duwán maggut yu.”
Purisu igdabù dan tô pukut dan. Asal tô igbugkut dan, ándà dan kaggán tô pukut, su marapung tô mga sáddà na inaggut dan. Tô disipulu na tuu ágginawaan i Jesus, igkagi sikandin ki Pedro, na mà din, “Sikandin gó tô Áglangngagán!”
Tô ikasóddór si Simon Pedro na sikandin tô Áglangngagán, igumpak sikandin, su iglábbas sikandin ka umpak dalám ka kadabù dan katô pukut. Igláttu si Pedro tun ta ranó. Asal igtalundug tô duma mga disipulu na igsaké katô barangé. Igbugkut dan tô pukut na ipánnù ka sáddà, su madani dan tun ta ligad ka ranó, na mga kasiyawan (90) dád metros tô kadiyù.
Na, tô igpónóg dan tun ta tanà, igkita dan tô baga ka uling, asta duwán mga sáddà na igtug asta pan. 10 Igkagi si Jesus, na mà din, “Pid yu dini tô mga sáddà na inaggut yu géna.”
11 Purisu igpénék si Simon Pedro tun ta barangé, asta igbugkut din tô pukut tun ta tanà. Ipánnù tô pukut dan ka mga magdakál sáddà, na sábbad gatus kaliman tállu (153) tô langun. Agad tuu marapung tô sáddà, asal ándà kabissé tô pukut dan. 12 Na, igkagi si Jesus, na mà din, “Sadun kó dini, asta pamahaw kó.”
Na, ándà disipulu na iginsà ki Jesus ka sadan sikandin, su isóddóran dan na sikandin tô Áglangngagán. 13 Na, igpadani si Jesus katô baga, igkangé din tô pan asta tô sáddà, asta igbuwat din kandan. 14 Tô gó tô ikatállu kapakita i Jesus katô mga disipulu din pángnga katô kanté din puman.
Igkagiyan i Jesus si Pedro
15 Na, pángnga dan igpamahaw, iginsà si Jesus ki Simon Pedro, na mà din, “Simon na batà i Juan, tuu dakál tô ginawa nu kanak ka tandingán kani duma?”
Igtaba si Pedro, na mà din, “Óó, Áglangngagán. Isóddóran nu na ágginawaan ku sikuna.”
Igkagi si Jesus, na mà din, “Dóppóni nu tô mga karnero na igpasakup kanak.”
16 Iginsà puman si Jesus ka ikaduwa, na mà din, “Simon na batà i Juan, dakál tô ginawa nu kanak?”
Igtaba si Pedro, na mà din, “Óó, Áglangngagán. Isóddóran nu na ágginawaan ku sikuna.”
Igkagi si Jesus, na mà din, “Dóppóni nu tô mga karnero na igpasakup kanak.”
17 Iginsà puman si Jesus ka ikatállu, na mà din, “Simon na batà i Juan, ágginawa ka kanak?”
Na, iranu si Pedro su iginsà si Jesus kandin ka ikatállu ka ágginawa sikandin ki Jesus. Igtaba si Pedro, na mà din, “Áglangngagán, isóddóran nu tô langun. Isóddóran nu na tuu ku ágginawaan sikuna.”
Igkagi si Jesus, na mà din, “Dóppóni nu tô mga karnero na igpasakup kanak. 18 Paminág nu ni kagin ku áknikó. Tô mallaki ka pa, sikuna dád tô gumpak katô áknikó lawa, asta sikuna dád tô ágsalin ka ánda é ágsadunan nu. Asal ka matugál kad, dáppan nu tô bállad nu ébô bagkássán katô duma mga manubù, asta piddán ka ikandan tun ta dì nu kakalyag.”
19 (Tô gó tô igkagi i Jesus ébô pasóddórán din ki Pedro ka ándin tô kapókit ka kamatayan i Pedro ébô pabantugán tô Manama.)
Na, igkagi si Jesus, na mà din, “Tákkás ka kanak.”
Si Jesus asta si Juan
20 Na, igsérê si Pedro, asta igkita din tô disipulu na tuu ágginawaan i Jesus. Sikandin tô igpadani tun ki Jesus dángngan tô igkan dan, asta iginsà sikandin katô Áglangngagán ka sadan tô pammát kandin. 21 Na, iginsà si Pedro, na mà din, “Áglangngagán, ándin tô tingód kandin?”
22 Igtaba si Jesus, na mà din, “Atin ka kakalyag ku na dì sikandin maté sippang katô álló ka lumónódda, ándà labut nu kanan. Tákkás ka kanak!”
23 Purisu igpólité tô mga kataladi na dì maté tô disipulu tô. Asal ánnà yan tô igkagi i Jesus, su tô igkagi din, na mà din, “Atin ka kakalyag ku na dì sikandin maté sippang katô álló ka lumónódda, ándà labut nu kanan.”
24 Sikandin tô disipulu na igulit asta igsulat kani langun, asta isóddóran ta na bánnal tô igulit din.
Ándà kasulat tô langun
25 Na, marapung pa tô iglumu i Jesus na ándà ku kasulat kannun ta libro, su atin ka sulatán tô langun, panámdám ku na ándà basì lugar nit banuwa ébô taguan katô langun libro na masulat.
* 21:3 21:3 Tô taraággut ka sáddà ággamit ka pukut. 21:7 21:7 Igláttu si Pedro tun ta ranó ébô makóna sikandin tun ta tanà.