3
Kaenato iwawada ge tari awa sima dave orote James mi sisina.
Nato nanonameji,* imomane awa gari, kaena ainmi embo neneide God da ge atopasido era awa, iji nonde God mi kaena kataina awa, kaenato katari okain embo neneida katari awa daginegaina. Awatedo imomane jiwae atopatarida buro ain jipapa eove. Kaena berari iji jiwae jimboda durudo ena. Embo da ainmi ainda ge berari dave edo gisijido eira awa embobé, daedo ainda tamoda jipapa berari gisijiari tao.
Kariwa eiwa kotembewo. Kaenane bogo saka aurimi ari wo hosi bajinada beda piaro kaena kera edo aina. Edo rorae ami wo hosi ao darari begata kaenanemi jipapa edo era ainda maundo aina. Edo daedo kariwa un ma babain ewada kotembewo. Bisida gorobami ma bajina awa kundo maundo eira. Awarata, ma jiari embomi tarau sakabé ami un ma bajina awa ao daraina yai nonda mambarate jipapa edo eira. Edo dá ango, kaenato iwawa awa saka, ata kaenanemi iwawa jigamo ae dumbae edo ara gido, dariga ge kaenatomi embo jiwaeda yai memesi piaina.
Eiwa kotembewo! Abu taote bajina awa ni buin saka ami wotedo avedo itae aina. Edo kaenato ge awa niyao ango. Iji nonde kaena ge bebegae tedo era, ami embomai jiwae usibesi edo eira. Edo kaenato ge ami arapa edo eira, rorae bebegae jiwaebé kaenato doda isira. Edo ge ami euri kaenato kotembari ae iwata kawata de dono edo eira. Awa dá ni buin mi yai demonda berari dungeuri avedo eira ango. Ge ro kaenane teoro embomai nenei demonda ingido era, ge ami ari awamane jimbo bebegae ain jipapa ari tao. Edo yai beyae niyao matawa aveite isira, ami euri kaena ge bebegae tedo era.
Awa gebé, embomaimi abu wo de ni waside baba edo era de, dodobu mane de wo unda isima edo era de, awamane neide kainde berari awa kundo eoro enembedo era, edo eoro enembedo esitera. Ata embo da ainmi imo akuta ainda iwawa ari enembari tao ae, edo iwawa dave edo jigamo ari tao ae. Edo embomaida ge bebegaemi arapa edo eira awa, awamane awa tepotapo jimbo bebegae ari embomai. Dá jimbago kae jiwaedemi embo gamburi betedo era ango, kaenato ge embo neneida yaida tedo era, ami awamane dari betari tao.
Iwawa kaenatomi Mamo God kaenato dasiga edo era, edo iwawa dá ami embomai begá edo era. Ata God mi embomai awa kariwa ika imo inge esisina. 10 Kaenato be dá ainda dasiga ari ge edo begá ari ge idegedo eira. Nato nanonameji, eiwa awa dave ae. 11 Un uriri dá ainda un dave wowoteiari dokaka de daedo wotainita? 12 Nato nanonameji, ni dungami inono moiepe be ekainita o dongo pasiporomi dunga be ekaini? Ango ari tao ae, edo un uriri kato demi un dave piari tao ae.
Dubogari utuda edo gundo eira awa davebé nei ro itae.
13 Embo ainmi itomane doregari doda awa dubogaride kotembari davede ri? Ami ainda iwata dave matawa eite netegarimi embo neneida yai kondade ari dave piaina. Ango edo eira, ami arapa aina, ainda iwata dave awa God da dubogarida edo gundo eira. 14 Ata, edo imomane embo neida rorae gido jitedo dumo edo ewa, edo itomane do nana taride isira, inemanemi “Na dubogari embo” ango teovekae, edo God da gebé awa ge pitawa teove. 15 Kotembari ango awa utuda edo gumbae, ata awa butu embomai§ da tamopisida jipapa bebegaeda edo bibineida yaida edo gundo eira. 16 Edo eiwa gawate jipapa ena, iji nonde embomaimi embo neida rorae gido jitedo era, edo awamanemi nana tedo era awa, iwata tepotapo ari edo jimbo bebegae neide kainde berari idegedo eira.
17 Ata dubogari utuda edo gundo eira, gisibé awa davebé nei ro itae, edo awa bégade, dave aride, ge kera aride, do ari jiwaede edo buro dave embo neneida yai edo eira. Edo dubogari angomi embo nei awa kariwa dave edo embo nei awa kariwa beyae awa kotemainyae, edo ami iwawa tote (2)de ainyae ango isima edo eira. 18 Béga bari embomaimi bégada ve uredo era. Edo awamaneda iwata kawata dave ami embomai nenei kondade euri awamane daedo wasiri dambu dararida buro edo era.
* 3:1 Nato nanonameji. Kondade ari ge James 1:2da tuda giwo. 3:3 wo hosi. English gemi awa ‘horse’. 3:6 yai beyae niyao matawa aveite isira awa kariwa ge. Ainda moka awa Satan ae ainda bibinei de. Awamanemi kaenato kotembari gisijido era iji angode kaena ge bebegae tedo era. § 3:15 butu embomai da moka James 1:27da tuda giwo.