12
Yesu eniya ge gurepi buro sima ari emboboda yai budo atopaposisina.
(Matthew 21:33-45; Luke 20:9-19)
Ango edo Yesu mi awamanede eniya ge tari tuturo esisina. “Embo da (1) ami gurepi* buroda uredo puwa jido gurepi gama bari yai banga tamonda duredo edo simagari beuri esisina. Edo sima ari embobo katambesisina, awamanemi gurepi be arida yoa gumbari gido mina ainda yai piaro baintedo. Edo imo yai aikeda maunsisina. Edo gurepi tari ari yoa gumbiri ainda buro embo piesiri gurepi sima ari emboboda yai maunsisina, embo ainda gurepi tokedo piaro kundo gumbarate. Ata sima ari embobo erido gurepi tutuda buro embo awa kundo beyaebé dedo pietero ipa tepobé overegesisina. Ango etero imo gumbiri gurepi tutumi buro embo nei tenda piesiri gurepi sima ari emboboda yai maunsisina. Edo awamanemi ganumami kopuruda detero ororo gutesiri awa usibesi edo pietero mede egenembesisina. Edo tenda buro embo nei piesiri mambiri awa bé detero besisina; buro embo nenei jiwaebé awa daedo mambero usibesibé dedo, nenei awa detero bebetegesitera.
“Ango matawa etero gido gurepi tutu ami ambobé awa ainda mai ao da (1)bé, ami dubobudo eira, awa daedo piesiri maunsisina. Edo engo kotembesisina, ‘Awamanemi nato mai awa tou ara.’
“Ata sima ari embobomi tedo sitera, ‘Gurepi tutu betari butu mainda topo aina! Kaende mai dano betari butu kaenato topo are.’ Ango tedo mai awa gumbiri kundo detero betesiri ainda tamo budo puwa demonda augetero idegesisina.
“Awatedo, gurepi tutu ami buro ro aini? Nane imondemane tano gawa. Embo ami gundo sima ari embobo awa dedo usibesi edo gurepi buro kundo embo neneinde piaina. 10 Imomane God da ge gaiari eiwa ajijigedo gido evita? Awa engo:
‘Dasivi awa imomane oromando ari embomi ajiregesitewa,
God mi esiri dasivi davebé dave esira.
11 Eiwawa BADARI da wasiri,
edo beyamanabé jisi kaenato berarida.’ ”+
12 Edo Judah embomainda babadegarimi engo kotembesitera, Yesu mi eniya geda kariwa awamaneda yai budo sira. Awatedo, awamane sinigambari bajinabé edo embo awa budo dain esitera. Ata embomai jiwaebé Yesu da ge dave awa ingido imo ambo ambo edo era. Awa gido adu edo Yesu dodo maunsitera.
Embomaimi Caesar da tax piedo esitera​ ​ainda tedogari Yesu de sitera.
(Matthew 21:15-22; Luke 20:20-26)
13 Edo Parasi mane ae Herod da buro otatawo de pietero Yesu da yai maunsitera, embo ainda ge sira awa simagain. 14 Edo iji angode awamane gundo Yesu de sitera, “Atopatari, nakare gotera, imo gebé berari tedo eta. Imo embobo anumba ikane edo tuda itera awa kotembae. Edo embo neneinda kotembarimi imo gisijiari tao ae, ata imo God da begata dave gebémi atopasido eta. Awatedo, natokare tax ganu Caesar da yai pisido era awa daveta beyaeri? 15 Ito kotembari awa te goré! Nakare mina piarita ko piainyaeri?”
Edo Yesu embomai ami udumbetera ango goteite awamanede sisina, “Nongo ain tedo imomane na bavedogain tevi? Ganu itomane kundo gumbú gane!” 16 Edo ganu awa kundo gumbero gido sisina, “Dombubé de dao de eiwa andari?”
Awamanemi mina sitera, “Caesar da.”
17 Edo Yesu mi ge mina awamanede sisina, “Awatedo, rorae Caesar da topo gido, Caesar de piewo, rorae God da topo gido, God de piewo!”
Edo Yesu mi awamaneda bavedogari ge tetera awa dodo ge davemi tesira, awatedo, embomai ami Yesu da ge mina dave sisina awa ingido korebé esitera.
Sadusi manemi betari de edo erari deda tedogari Yesu de pipisitera.
(Matthew 22:23-33; Luke 20:27-40)
18 Ango edo Sadusi manemi gebé edo esitera awa, embo betedo tenda erari itae, ango tedo Yesu da yai gundo embo awa bavedogain tedogari pipisitera. 19 “Atopatari, Moses mi iji matude apiyemane natokarede sisina awa, embo aro jimundo maiunji piae eimango betaina, edo ainda aro rori awa namejimi jimundo mamai piari namejida orobe itarate sisina. 20 Edo iji da (1)de awa nanonameji berari ajigari 7 isiretera awa, nameji buwo aro jimundo mamai piae besisina. 21 Ango esiri buwoda gaganimi nameji buwoda aro rori awa jipusina, ata dá ango mamai piae besisina. Edo tamonde (3) awa dá ango esisina. 22 Ango edo nanonameji berari ajigari 7, awamane aro da (1) awa jimundo mamai piae bebetegesitera. Ambobéda eutu awa daedo besisina. 23 Awara, eutu eiwa iu ibono berari ajigari 7 jipusina. Awatedo, iji amboda embomai betarida erara awa, arobé anda aini?”
24 Yesu mi awamanede mina sisina, “Imomane God da ge gaiari edo God da goroba tega gae. Awatedo, ge tae dumbae ewa. 25 Eutu awa ibonomai berari ainda aro ainyae, aindabé, betarida tekago erari iji ainde, embo de eutu de iu aro ari tao ae, ata awamane anela dá kariwa ango ara. 26 Ata nanemi embomai betarida tekago erari ge tano arapa arate ena awa eire. Matu Moses mi ove gagurisina awa ajijigedo gido evita? Ainda ge jirari engo isira. Iji angode Abraham de Isaac de Jacob de bebetegesitera, edo duberi jiwaebé dodo ainda amboda, Moses da ijide abuda ni danegayani ango awa niyao aveiri ainda God mi Moses de ge sisina, ‘Na awa Abraham da God, Isaac da God, edo Jacob da God.’+ 27 Edo God mi sisina imo awa bebetegarida God, aindabé, awamaneda asisi awa God da yai itera, edo awamaneda tamo tekago erara. Awatedo, imomane ge tae dumbaebé etewa awa, embo betarida tekago erari tao ae.”
God da ge okain bajinabé bajina sisina.
(Matthew 22:34-40)
28 Edo Aodarida atopapasigarida embo da (1)mi gundo isite awamane ge baiero simagesisina. Edo embo ami Yesu da mina tari dave awa ingido Yesu de tedogosisina, “God da ge okain berari sisina ainda doda nondawa bajinabé bajinari?”
29 Yesu mi embo ainde mina sisina, “God da ge okain bajinabé bajina sisina awa evire: ‘O Israel embomai ingiwo! BADARI kaenato God awa akuta awa BADARI. 30 Edo BADARI ito God awa dubobudo eyo do ito berarimi, wasiri ito berarimi, kotembari ito berarimi edo goroba ito berarimi.’+ Eiwawa God da ge okain gisibé sisina. 31 Edo God da ge okain ango nei awa evire: ‘Nembu ito awa dubobudo eyo dá imo akuta dubobudo eta ango.’+ Edo ge okain babain engogo nenei itae.”
32 Edo Aodarida atopatarimi Yesu de sisina, “Atopatari, imo gebé berari teteta. Aindabé God awa dakaima. Edo nei demonda itae, ata awa akuta. 33 Edo imo daedo gebé berari teteta, imo God dubobudo ata do berarimi, kotembari berarimi, wasiri berarimi, edo goroba berarimi, edo daedo nembu ito dubobudo ata dá imo akuta dubobudo eta ango. God da ge okain tote (2) eiwa babainbé, emi awa ategari rorou dungain, edo kando nenei berari kundo maundo piedo era awa daginegari.”
34 Iji angode embo ainda dubo ge tesiri ingido Yesu mi ainde sisina “Kotembari ito dave! Awatedo, God gebé eyo! God mi wasiri ito gisijiare.” Ainda amboda embo da aimi bavedogari ge ango awa tae.
God da Avigari Embo awa David da Mai ri ta?
(Matthew 22:41-46; Luke 20:41-44)
35 Edo daedo Yesu mi Judah embomainda oro kotopu bajinada God da ge atopapoteite awamanede sisina, “Aodarida atopapasigari mi atopasido era awa ‘Keriso awa David da Mai.’ Edo ro awa embo ge ango tedo eri? 36 Aindabé, Asisi Kotopu mi David gisijiri ami akuta karigesisina:
BADARI§ mi nato Badari* de sisina,
“Ipabe natoda anumbedo namonde daedo
embomai berari gisijiyo!
Ango eiato nane ito gitopo embo
ito tai tuda piano imo tou ore.” ’
37 David akuta ami imo awa ainda ‘Badari’ sisina. Awatedo, nongo edo gido imo awa David da Mai ri?”
Embo jisi bajina da doregesitera ami ge awa ingido dubodave esitera.
Aodarida atopapasigari awa goteite iwo!
(Matthew 23:1-7; Luke 20:45-47)
38 Edo Yesu embomai atopapoteite sisina, “Aodarida atopapasigarimi imomane udumbara, awatedo, goteite iwo! Awamanemi ombari riribo omundo edo nasi arapada pepeta eiaro embomaimi ategabutega eite tou orote jipapa edo era. 39 Edo awamane Judah embomainda benunu oroda torido anumba davebé dave awa jipapa edo era. Daedo embo bondo eiworo maundo besi davebé daveda anumain jipapa edo era. 40 Edo awamanemi benunu riribo pitawa tedo era, edo daedo eutu rori udumbedo awamaneda gaiapa bain edo era. Ata katari ijide God mi awamane daginegedo bajinabé kataina.”
Mapa eutu rori kando pipisisina ami​ ​embo neneinda kando daginegesisina.
(Luke 21:1-4)
41 Ango edo Yesu Judah embomainda oro kotopu bajinada edo kupo neinda anumbedo isite goteiri, embomaimi God da yai ategari ganu mauwa doda pipisitera. Gaiapade embomai awa ganu tega babain pipisitera. 42 Awarata, mapa eutu rori da (1) awa gundo ganu babaingae tote (2) pipisisina.
43-44 Awa gido Yesu mi ambodani dao tesiri ainda yai gumbero sisina, “Embomai nenei owa awamaneda yai nandogo isira awa pipiteite nenei dotera, ata mapa eutu rori owa ainda yai sakabé awa berari itae piesira. Nomi imo rorae budo inaini awa itae. Awara! Edo ge ro boroko imondemane tena, eiwa giwo! Mapa eutu rori emi embomai berari ganu pietera awa daginegesira.”
* 12:1 gurepi awa dongo evekarada dao, edo ainda be awa pasiporo ango. Embomaimi be awa tapedo ainda gama budo un okain dao ‘waini’ siya edo era. + 12:11 Psalm 118:22-23 12:14 Caesar awa Rome da Gisijiari Bajinabé da dao nei. 12:18 Sadusi mane awa Judah embomainda gebé ari jisi sakago Israel doda itora. Awamane jiwae awa gaiapade edo nenei awa pirisi babain. Awamaneda gebé ari awa embo berarimi Aodari God mi Moses de pipisisina awa akuta ambo ambo ore. Awamane jipapa ae atopatari nenei Parasi manemi Moses da Aodarida tamonda piedo esitera. + 12:26 Exodus 3:6 + 12:30 Deuteronomy 6:4-5 + 12:31 Leviticus 19:18 § 12:36 BADARI da moka gano einda awa ‘God Mamo’. Hiburu ge awa Jehovah. * 12:36 nato Badari da moka gano einda awa ‘David da Badari’ o ‘God da Mai’. 12:37 imo awa ‘Keriso’.