16
Yesu erorisina.
(Matthew 28:1-8; Luke 24:1-12; John 20:1-10)
Ango edo Oena Apari Deguta itae esiri ainda turobé de Mary, nasi Magadala eutu de Mary nei, James da ai de edo Salome de maundo ni igi muno davede oriesitera, kundo maundo Yesu da tamoda gutain. Edo sipo ataebé de Deguta Bajina pura tuturoda awamane banga to beda mauntero iji vivisisina. Awamane maunteite begata toropuda ge akuta mina tara esitera, “Embo aimi kaena kondade edo banga apepegaro demonda mambari to be arapa aini?”
Aindabé, banga awa duga badaribé, awatedo, ge ango sitera. Ata awamane maundo jisi piedo banga awa matu apepegari demonda isiri gositera. Ango edo awamane maundo banga toda totoreite maisinga da (1) gositera. Embo awa ombari ribori pararade umbugo ipabeda anumbedo isiri gido itadaita esitera.
Ata maisinga ami awamanede sisina, “Itadaita eove! Na gotena, imomane Yesu Nasaret Embo oregada dorara awa gain kakowa ewa. Embo awa matu God mi jiri erira. Einda itae! Ainda tamo yai einda pipitara. Giu! Awarata, overegedo mambuwo! Ainda ambodani ae Peter de bino awa tawo goré, ‘Yesu yai Galili ainda gisi maunteira. Awatedo, maundo embo awa ainda tambave, ango imondemane matu tesiri gotawa.’ ”
Edo ge ango tesiri ingido eutumai awa banga to dodo idegedo tuputera, wasiri nongo nongo esiri gain dareite, do periperi eiri. Edo awamane adu esitera, awatedo, embo neneinde ge ro maisingami tesiri gositera awa da ji tae.
Yesu embo neneinda yai idegedo esisina.
(Matthew 28:9-10, 16-20; Luke 24:13-49; John 20:11-23)
Ango edo Yesu betedo tekago erorisina, ainda amboda, Deguta Bajina pura tuturoda sipode, imo Mary, nasi Magadala eutuda yaida gisi idegesisina. Eutu awa iji gisi Yesu mi bineimane ajigari 7 ainda yai ondesiri idegesitera. 10 Ami Yesu gido maundo ainda ambodani ae embo eutu neneinde ainda betari awa embo mamato eite ji site itero bino awa karigesisina. 11 Edo iji ainde eutu ami Yesu wasiride jisimi gira ango sisina. Ata awamane gebé ae esitera.
12 Edo amboda Yesu ainda ambodani tote (2)da yai idegesisina, awa kariwa eve. Embo tote (2) awa nasi bajinada edo idegedo maunteite begata toropuda Yesu taputera. 13 Ango edo embo tote (2) tekago egenembedo nasi bajinada maunsitera. Edo Yesu da ambodani de embo eutu neneinde ge awa tetero gositera, ata awamane daedo gebé ae esitera.
14 Edo amboda, ambodani 11 akuta doregedo indari indero Yesu awamaneda yai idegedo ge okain sisina, “Embo neneimi na gido imondemane tetero gewa awa, God mi na betarida jiri erena. Ata itomane gebé ari nato yai piae edo imomane do okainde! Awatedo, awamane gebé ae etewa.”
15 Ango edo awamanede sisina, “Mambuwo! Maundo butu arapuda nasida torido idegedo eite nato bino dave awa karigawo embo berari goré. 16 Edo embo aimi ainda gebé ari nato yai piedo bapataito ari baina, embo awa God mi toregedo ainda jimbo beyaeda rirowa piari awa dowaina. Ata embo aimi ainda gebé ari nato yai piae aina, embo ainda jimbo beyaeda rirowa awa God mi embo ainde piaina. 17 Edo kariwa engogo awa embo na gebé edo era awamaneda yai God mi piaina: bineimane nato daoda ondaro idegara; ge teka yai neneinda ami tara; 18 Awamanemi jimbago kaede kumbara edo daedo un kaede indara, ata da ji nei ro ainyae; edo karu embomai ipa tamonda piaro kaviyegara.”
Yesu God mi jiri utuda vivisisina.
(Luke 24:50-53; Iwata Ari 1:9-11)
19 Awatedo, Badari mi ainda ambodanide ge tedo itae edo, ainda amboda, God mi imo jiri utuda visido maundo God da ipabeda anumbesisina. 20 Edo awamane idegedo maundo butu umbugo berarida embomainde bino awa karigedo esitera. Edo Badari mi kondade euri kariwa awamaneda yai idegeuri jisimi gido awa God da ge gebé edo esitera. Awara.