7
Rorae emboda doda idegedo eira ami euri embo dono edo eira, God da jisida.
(Matthew 15:1-20)
Parasi mane ae Aodarida atopapasigari neneinde Jerusalem edo gundo Yesu jinenembesitera. Awamane gositera awa, Yesu da ambodani ipa teiae rorae indera. Awatedo, Parasi manemi akuta kotembesitera awa, “Yesu da ambodani ipa donode God da jisida indari indera.” (Judah embomai berari edo Parasi mane daedo, awamanemi atopatari awamaneda ewowo gawowoda yai buritera awa, indari indae gisida ipa teiari begata isira ango teiedo ara. Neinda awa indari rorae mina piedo kundo gundo ara awa tamo teiedogogo edo awa taiedo injido ara. Edo awamaneda ge okain nenei jiwaebé awa jido ambo ambo edo era. Ainda kariwa awa engo, aia akou de outeo de anumba anumbedo rorae indari de teiedo era.) Embomai awa ango kotembeteite Yesu da yai guputera.
Awa embo, Parasi mane ae Aodarida atopapasigari demi Yesu de tedogositera, “Ro awa embo ambodani ito atopatari kaenato ewowo gawowoda awa ambo ambo ainyae eite indari ipa teiae inderi?”
Yesu mi awamanede mina sisina. “Imomane awa aodari pisido ambo ambo ae embobo. O ge bé, iji matu peroveta Isaiah mi itomane iwata kawata gido karigedo ge ango gagurisina:
‘God mi sira awa, “Embomai eiwa tepo gemi na tou ari tera,
ata awamaneda do nato yai awa aikamanabé.
Awamane ge okain nenei emboda piari awa atopasido era,
awatedo, awamaneda tumondebain ari nato yai awa pitawa.” ’
Imomane dá ango, God da ge okain berari sisina awa demonda dodo, sigi de akou de rorae nenei jiwae awa teieite itomane ewowoda atopatari awa ambo ambo edo ewa.”
Edo Yesu mi tekago sisina, “Imomane kotembetewa awa imomane gari, awatedo, God da ge okain sisina awa kera ainyae ajiregedo, itomane ewowoda atopatari awa jiain ewa. 10 Moses mi sisina awa, ‘Ito aimamo tou edo eyo,’+ edo ‘Embo aimi ge beyae ainda aimamode tari gido betarida piara.’+
11 Atako inemanemi itomane awara ari pisido ewa edo embo da (1)mi ainda aimamode engo taina, ‘Na kando imondemane piain kotembetena, ata rorae awa God da avigari. 12 Awatedo, imondemane piari tao ae. Doiyobé tena.’ 13 Edo begata engo ami inemane atopatari ewowoda ami God da ge siredo ewa. Ango eite inemane God da yai rorae piae dumbae edo ewa, rorae nenei jiwaebé ango.”
14 Ango edo Yesu embomai berari dao tesiri gumbero awamanede sisina, “Eniya ge eiwa imondemane tana. Imomane berari ge nato ingiwo edo kotembewo! 15 Rorae ro arapada ami emboda doda torari mana dono aina God da jisida; Ata rorae emboda doda ami idegedo euri embo dono edo eira. 16 Ingiwo! Imomane ge ro tena awa bé gain edo gawa!”
17 Edo Yesu embomai dodo mandoda maunsisina. Edo imo mando doda isiri ainda ambodani gundo sitera, “Nakare eniya ge teteta ainda ge moka tato gain gumbera.” 18-19 Yesu mi awamanede sisina, “Imomane daedo ge eiwa gari tao ae? Imomane eniya ge tetena awa gain darewa? Emboda dobé ainda indari mambae, ata obogeda toruri ami indari berarida rorae beyae pieuri idegedo eira. Awatedo, obogemi indari berari sirigedo dave edo eira God da jisida.”
20 Edo ami sisina, “Rorae ro emboda dobéda idegedo eira ami euri embo dono edo eira, God da jisida. 21 Aindabé rorae embomainda dobé idegedo era awa, kotembari bebegae, ipuda ari, viro ari, dari betari, 22 rorae beono ari, embo neinda rorae jipapa ari, embo neneinde memesi piari, embo gisijiae dumbae ari, jitabaita ari, embo neinde jisi okain ari, gemi embo dari, dariga ari, edo dutari tepotapo. 23 Awatedo, rorae bebegae berari eiwa emboda doda idegedo euri embo dono edo eira.”
Yai nei eutu ainda gebé ari Yesu da yai karigesisina.
(Matthew 15:21-28)
24 Ango edo Yesu yai awa dodo erido yai neinda, nasi Taia edo nasi Saidoni kena maunsisina. Edo mandoda maundo totorisina, embomi imo ainda isira awa giworekae. Ata onjigedo itari tao ae. 25-26 Edo eutu da (1)mi Yesu da gumbari bino ingido ainda yai maunsisina. Eutu awa Judah eutu ae, ata Siria-Poenisia eutu. Ami Yesu da yai gundo taida durudo benunu tedo dowae esisina, “Binei nato gagarada doda isira awa ondae etesita?”
27 Ata Yesu ainde sisina, “Edo na maiunjida bread sino mamainda yai augana, awa dave ae. Awatedo, doyo, maiunji gisibé awa unano inono ore.”*
28 Edo eutumi mina sisina, “Ge bé Badari, ata maiunjida itoto dowari boriri dutuda sino mamaimi tepo injido era. Awatedo, na gebé ena, imo daedo na kondade ata.”
29 Edo Yesu mi ainde sisina, “Aindabé ito gebé ari nato yai pisido ge mina dave teteta. Mambuyo gate! Binei ito gagarada doda awa idegedo mambira.”
30 Eutu awa mandoda maundo torido, binei matu idegedo mambiri ainda gagara besida durudo oena apeite isiri gosisina.
Yesu embo dauwa ge tari tao ae gao esisina.
31 Yesu tekago overegedo nasi Taia edo Saidoni awa dodo Nasi Babain Ajigari 10 da yai temundo gupusina, Galili ubutu kena. 32 Ango edo embo neneimi awamaneda otawo dauwa ge tari tao ae awa Yesu da yai kundo guputera. Edo awamanemi Yesu de ipa tamonda piari kaviyegarate benunu sitera.
33 Yesu embo jisi da itera awa dodo embo dauwa ge tari tao ae awa akuta kundo demonda maunsisina. Ango edo ainda ipa toro dengoroda piedo edo ipa toro nei beporo edo embo ainda iwawa tujijisina. 34 Yesu jisi utuda edo God da yai benunu site keen bajina esisina. Edo embo ainde sisina, “Ephphatha” (ainda moka awa “Pirige”). 35 Yesu ge ango siri, burigibé embo ainda dengoro engiregari awa pirigesiri edo iwawa udegesiri ge dambu darari sisina, nei ro itae.
36 Ango edo Yesu mi ge okain sisina, “Buro bajina eiwa embo neneinde onjiga teove!” Embo ami ge ango tedo esisina, ata ainda ge jindedo onjiga teoro yai berarida arapu edo esisina. 37 Edo embo usitera ami wasiri awa gido bé kore bajinabé esitera. Edo sitera, “Imo buro berari awa dave edo esira. Embo dengoro dundari awa euri ge ingido era. Embo ge itae awa euri ge tedo era.”
+ 7:10 Exodus 20:12; Deuteronomy 5:16 + 7:10 Exodus 21:17 * 7:27 Aindabé, Yesu mi Judah embomainda kotembari, “Embo yai neinda, awamaneda kariwa awa sino ango,” bureite imo ge ango sisina. Edo eutu gosisina, Yesu sisina awa, eutu awa sino mai ango, edo Judah embomai awa maiunji ango.