14
Togo watabi Yisugu mizi piyengki wiyeke Yisugi yeikta weik yemane sawiya. Keya King Ngai Elodo panga Kalili ngabelakpekki ngaibek, Yisugu watabi pilik mizi piyengki kerewiyawekkerik pi kazi miza logo pugu yombanu piyegi yawe miziwiliyegi pelik yeiya, Pok ngizi Yowan kaimelibek yombu nogo koka kalokpek ngela logo ibembok ngereke ibendaga yangalekta wik yolu, legi kozang purago mizagewiyege mele puguzikku watabi kozang piyeng mizi, yeiya.
3-4 Elodogo Yowan kai melibekki kalokpek ngelaragi ngagora pelik, Ulogo Yowan kaimelibek ngoluk wik yoluwekke pi Elodoyegi kambela logo ngalik kozangka pelik meiya, Kazing kaile nugu nigi sak ngoluk wik yolubekki yongokpumele Elodiya meimele weiya yolu pumok pangka ono, meiya, legi Elodiya Yowanyegi sisik panu logo purikki wiyeke Elodogo yombu nawili wezayela logo Yowan kebangkela logo wigira wazamiya. Elodogo pi ulagi keli kapura pi Yudawiliyegi kazi miza, purik puwiligu kumularik Yowan Anotoyaga ngagora weiya logo kozak kai, poropek meibek purikki kumularikki wiyeke, legi Elodo Yowan ulagirikki kazi miza.
Pulaga wok Elodo wazamiyabekke pugu ngeragi yemane miza niweki nara miza logo puwili ngeragi nageya tagogei pura Elodiyagi yango kailemekkimele yombanu wawere ulamekki wirege ngezemele yongolo yombuwiligu kelagi langaimekke uli yarolege. Elodo piyegi pakela logo wilik yemane panu miza. Pilik miza logo Elodogo kolomandikmeleyegi pelik meiya, Watabi nugu keli piyeng nogo nanagi. Nogo niyegi Anotogi wirege wameik panu nei, nugu neyegi nguk nei piyeng nogo ni nanagi, meiya.
Togo kolomandikmele pigi panumele kiling ngagozakke miza logo pulaga mangoyegi kanda pelik meiya, Peba, Yowan kaimelibekki kalokpek ngela logo nugu kebira pelengwekke ngalege wiya logo mabelege weik nane, meiya. Pilik kai legi King Ngaibek kuneng panu miza. Kapura ngago pugu yaka yemane ngeragi niweki kayimawili keya Anotogi wiregerau kaiya puragi weraga pi ngago pugu sawiya pura ngelagi ono. 10 Tegi pigi ngai kulengkewiliyaga nak wezamela logo Yowangi kalokpek ngela logo kebira orowei yo wiriyibene. 11 Logo yombu ngaibek kambela logo i wigirawiligimakke Yowangi kalokpek ngela logo kebira pelengwekke ngalege wiya logo orowei yorik kolomandikmeleyegi mana logo kolomandikmologo kebira pigi panumele Elodiyayegi mana.
12 Pulaga Yowanyegi kiriweiwili ngago puragi kerewiyawekke puwili kambela logo Yowangi yasurik weiya logo mosindage waliya. Logo pulaga puwili kanda Yisuyegi kozak meiya.
 
13 Yisugu ngago puragi kerewiyawekke pi ngezebek keke leng miziweki kelirikki wiyeke pi wang naleige tameneng meiya logo kai kolamiyabekki lalu pangazuwagawekke kabelak kuyangka ngagoluk yombanu naktau ono, yeiktikke wangleige ngalengale kuna. Kapura yongkambanu kolokngagonowiligu puragi kerewiya logo puwili yereng puwiligiyeng wiya logo piyegi kalike kiriwei ngabelak libu nginda kuna.
Togo Yisu kanda pangazuwage pura yombanu ngabelak libuwiligu yaka were lewagela wizilege. 14 Logo Yisu wangleiga welagela logo yongkambanu wawere ulawiliyegi pakelawekke wilek kang pugubek puwiliyegi yalekmokko kola logo pugu yongkambanuwiligi tepekke kemegeme mizi puwili yombiyangai wazaya.
15 Pilik mizageya tawizeige yokmek kiliyawekke yombu Yisu ngezebokko waligeleyiwili piyegi kanda logo pelik meiya, Pelemeng kabelak ngeragi keya iyeng yeik lemeng keya weik kusa mena nugu puwili ngeragi ngezewiligiyeng yereng mereke piyengka weibene kang wezayele, meiya. 16 Kapura Yisugu puwiliyegi pelik yeiya, Puwili pelemeng wiya logo kangki ono. Inuwa ngezego puwili ngeragi yanagi, yeiya. 17 Puwiligu piyegi pelik kanga meiya to mela, Kapura tonuwago wara yolu peyeng perek marek songono melenazik keya watabisi waliya neyau, meiya. 18 Yisugu puwiliyegi pelik yeiya, Piyeng pelege neyegi orowei koli, yeiya.
19 Togo Yisugu yongkambanuwili pulogo yengelik wazono mogosagibekke mogosa wazaya. Logo pulaga pugu perek melenazik yaka piyeng wei keya watabisi yaka piyaurau wei miza logo paka ngalege langai pakela wizimowei Anotoyegi ngeragi piyengki wazono meiya. Pilik miza logo pugu perekyeng sikila logo ngezebokko waligeleyiwiliyegi yana logo puwiligu yongkambanuwili mabuwili yani miza. 20 Puwili mabuwili na logo weik ngekyengko.
Pilik miza logo pulaga yombu Yisu ngezebokko waligeleyiwili kik meleyau keya pongo ingenazikka neyau piyengke ngeragi perekyeng keya watabisiyauga wale wazono wiyayeng mereng miza. 21 Yombu pulogo ngeragi nawili sangkelarik tausen melenazik tikinda, yongok keya mandikwilirau sangkela ono.
 
22 Togo pulaga Yisugu yombu pi ngezebokko waligeleyiwili wangleige tameneng meibene keleya logo kai kolamiyabekke pangazuwage puwili were yo wezayela. Pi yolu keya yongkambanuwiliyegi kambeli yeiya logo wezayela. 23 Puwili kuna logo pulaga pi panga lewakpekke waberek miziweki ngezebek kambela. Keya yokmek kiliya logo weik kusawekkerik Yisu ngezebek keke pulogo waberek mizageya wiziya. 24 Puwekkerik yombu Yisu ngezebokko waligeleyiwili wangleige panga kaibekke libuge ngalengale kunarik yawe yemane miza, purik kebarekpek puwiligu kunagimekke lewa logo yemane uli keya kailauriktau yemane lewa kopong wanglei yo keya to mizi logo puwili yawe yemane miza.
25 Togo wangkotazi kang ngizige tek purikke Yisu puwiliyegi kaibekke ngalengale lewagela wiriya. 26 Keya yombu ngezebokko waligeleyiwili pi panga kaibekke ngalengale yawerelege keriyawekke puwili leli ula logo pelik kisa, Pi kerewabek kani, kisa logo kulili miza kopong ngalizi kek kisa mela. 27 Tegi Yisugu puwiliyegi nguk namizi pelik yeiya, Kulili mizi wak. Nogo mena kozang sara koyi, yeiya.
28 Pulaga Pitago piyegi pelik ngago meiya, Yemizibek tamizeige wameik panu ni mabura ne niyegi kaibekke ngalengale wiriyibene koli nei, meiya. 29 Tegi Yisugu koli meiya logo Pita wangleiga welagela weik panga kaibekke ngalengale Yisuyegi kuna. 30 Kapura Pita kebarek yemanebek ulirikki pakelawekke kulili mizagela weik yenge kaibekke kiliya moweki mizi wiziga pugu Yisuyegi ngalizi pelik kek meiya, Yemizibek, ne kaiyaga na nera yaliya wazaniye, meiya. 31 Tegi nguk namizi Yisugu melezik wezamela logo Pita kebangkeliweirik ngalege ulumiya logo piyegi pelik meiya, Ni kangka neyau kumulira nangki? Nogo ni kozanda nanagi langai purikki ngizi panu kumuli nugura songono panu, meiya.
32 Pulaga piyau mabiyau panga wangleige tameneng meiya logo kebarekpek weik yeik sawiya. 33 Logo pulogo yombanu ngezebokko waligeleyi wangleige mogosa puwili kebiyeng morogulunda koyimowei Yisuyegi ya kumula koya logo pelik meiya, Wameik panu, ni Anotogi Marekpek, meiya.
 
34 Puwili weik kai kolamiyabekke pangazuwage ngabelak Kenesare meibekke lewagela. 35 Pulogo yongkambanuwiligu pi Yisu mamiza. Logo ngagora yereng mereke pulogo piyengke wezamela logo yombanuwiligu kemegeme miziwili piyegi iza orowei wiriya. 36 Piyegi kanda puwiligu Yisuyegi pelik kelegele mei miza, Yombanu kemegemewiligu melewangka nugurikki walemek yeik kuming kelemi purik pangka ma yeik, mei miza. Logo pugu, Ei, yei purik yombanu kemegemewiligu melewangka pugurikki walemek kuming kelemi mizi logo puwili mabuwili weik yombiyangai wazayi miza.