3
Ni pobilik puragi keremareke mizi nagani, wangki wok kalik panuyengke Kilisi lewagine were yombanu korowaliwiligu yongkambanu mabuwiliyegi ngangang yemane keleyi keya kuneng yemane waribene keleyagi. Purik teng puraga yongkambanu pobilik mizi puwili koyagi, ngezewiliyegi keli puwili, keya kingyengki ibeng puwili, keya ngezewiligu mizayeng keya warayengki lewege kisi puwili, keya ngezewili lewegewili mizi puwili, keya Anotoyegi songomeiya mani puwili, keya panu keya mangongangki ngagoyengki nagerewiyi mizi puwili, keya nawiligu wazono keleyiyengki wazono kisi ono puwili, keya Anotoyegirau nangezi kumuli nangai panuwili, keya nawiliyegirau keli onowili, keya nawili kiling ngalik kela pura kozak kelagirikki kiyebuk mizi puwili, keya nawiliyegi langai yang keli puwili, nawiliyegi kaile panu keleyi puwili, keya korik puwiligiyengka keli piyengki talik ngai koyagi mizi puwili, keya pangkaraga yoluweki mizi puwiliyegi songomeiya yani puwili, keya nawiligu yelibene yombanu iza yani puwili, keya watabiyeng wazewaze mizi puwili, keya ngezewili yeikta kilingwili mizi puwili, keya watabi korikwek wilik kagowing kelemiyagiyengki keli keya Anotoyegi kiyebuk puwili, keya puwili sonda mizi kang mizirikki wiyeke nawiligu puwili Anotogi yango keya marekngangwili mizagi kapura yenge yayengki yungkerik ngago wazonora kozandarau ono purik purago puwiligu mizi piyeng kowitiweki kelemi ono puwili koyagi legi pilik puwiliyaga koweige wizeimo. Purik puwili kolu wezawili iyengki kiliya kambeli logo yongok ngizi kumulira kozang ono pilik puwili kokowa lewengke iza orowei kang. Yongok pilik puwili kaile ngezewiligiyengko kuneng yaniwili keya kaile korik ngezewiligiyengko keliyeng kolokngagono wizigeya pilik piyengko ngaiwili. Logo yongok pilik puwili yaka wameikta waligeleyi ono puwiligu kelegele keleyagi langaiwili logo yombanu puwiliyegi kiriwei miziwili. Puwili yongok kazing wikyengki welagirikki wiyeke ngago nalangai nalangai kisi piyeng mabiyengki kerewiyiwili kapura taragi kiriweigi mizawili logo wire puwiligiyeng Anotogi ngago wameiktagi kusawili purik puwili were kaile puwiligiyengki kuneng miza logo kowitagirikki keli onowili kopong. Yombanu wameikta waligeleyi ono puwili wameiktagi ngai miziwili logo puwili yogo Yani keya yogo Yambiri koka Moseyegi ngai miza piyau kelikwili. Puwiligi yenge yungkeyeng korowali logo kazing ngizi Yisuyegi ngizi kumulagimekka puwili kokowa kuna. Puwiligu pilik mizi piyengki ngizirik lewagelagi ono. Purik Yani keya Yambiriyegi miza mabilik yongkambanuwili kazing yombanu puwiligu mizageya piyengki keriya logo yeik ulakyeng mamizi nangai.
 
10 Kapura ne yombanu pilikpek ono purik inugu keriya logo ini iwaka. Ini ngago nogo waligeleyi puragi iwaka, keya nogo miziyengki iwaka, keya nogo sawiya piyengki iwaka, keya wilek kang nogobek mabok Kilisigi ngalege wiya purik ini iwaka, keya ne yongkambanuwiliyegi yelakkelekta kiling wizimowei keleyibek purik ini iwaka, keya ne mabuwiliyegi kelibek purik ini iwaka, keya nawiligu ne ngangang keleni keya kunengyeng nana kapura ne Anotogi ngagoragi wok nak ngagoluk yolu ono purik ini iwaka. 11 Keya yereng Antiyok keya Aikoniyam keya Lisita piyengke nogo ngago wazono Yisu kaileyengka yongkambanuwili yaliya wazayibek kai pura kozak yeiyarikki wiyeke ne ngangang yemane wagela. Keya nogo kuneng yemane wagela piyengki ini iwaka kapura ngoluk piyeng mabiyengka Yemizibokko ne yaliya wazani. 12 Ei pobilik kai purik wameik, yongkambanu Kilisi Yisu kiling sawelarikka Anotogi kazing pangka lewengke yoluweki mizi puwili mabuwili yombanu korowaliwiligu kuneng yanagi keya ngangang keleyagi purik puwili Yisuyegi kumbak kopong. 13 Keya puwili pilik mizageyarik yombanu korowaliwili keya ngizira waligeleyi ono waligeleyiwili mizi puwili kailerikka panga korowali panurikke kunagi logo nawili ikuyogorik keleyi keya ngezewilirau Sadangko ikuyogorik keleyi penangai.
14 Kapura Timoti, niyegirik ni Anotogi wameik ni waligeleniya logo nugu ngizi kumulirik ngiziyeng mizi piyengki mabilik kiriwei kaiyageya wiziyagirikki kai purik ni waligeleniya puwili ni makngezego iwaka. 15 Keya ni mandik songonowekka Anotogi Kapiya Walektik waligeleniya logo Kapiya Walektik kangka Kilisi Yisugu ni kozang kaileyengkira keya kemenak ibeng wizagomagiraga yaliya wazaniragi ngizi kumulagibok nanagi langairik. 16 Keya ngago Anotogi Kapiya Walektikke miza piyeng mabiyeng Anotogo Kung Walek pugubokko pura lende miza puwiligi kangkayengke wiyibene kelemiya. Logo pura pobilik piyengki langai wiyekera, teni wameikta waligeleyiweki, kaile tonuguyeng teniyegi waligeleyiweki, teni kokowaraga mizi purik pangkaraga wazayiweki, teni Anotogi kazing pangka lewengke waligeleyiweki. 17 Logo weik Anotogi Kapiya Walektikku mizagewiyege Anotogi pilik puwili yawe wazono nalangai nalangai piyeng mizagi langai keya kangkere mizaweki.