8
A to re ire kölöme xö Tanono
Io niang, God i karabo kure bara irabo ömokorot idi nang idi kölöme re Krais Jisas, möxösa, a lölös möxö Töxödös ne Tanono ewe ibo isik a to re e kölöme re Krais Jisas, ina lölös i ölanglanga e bira xalik a lölös möxö magingin saban ma möxö minet. God ixo tile a Barok ke ine iat ura xarnang a nangadi saban ma xarnang a arabaa rua xikip tewe abo magingin saban. Ma nang ixo pet bira ixo irewese a lölös kö magingin saban nang i kis kö nangadi saban. Ina laa nang a warkurai te Moses i koxobo eöt tua wewet, möxösa, a lölös mera xö pu kölöme re ire ixo irewese a lölös möxöbo warkurai te Moses. Ma abo warkurai te Moses i tengen bara tabo muu eörin abo tatalien töxödös. Me God ixo irewese a lölös kö magingin saban bara ina arile möxö warkurai irabo wanot turunon kölöme re ire ewe nang ire tekobo to muu inabo mamaa mera xö pu kölöme re ire, ma lamun ire te to muu abo mamaa möxö Töxödös ne Tanono.
Idi ewe nang idi te kis kö ene a lölös mera xö pu kölöme re ire, idi tobo döxömen muu abo mamaa mera xö pu. Ma lamun ewe idi nang te kis kö ene a Töxödös ne Tanono, idi tobo döxömen muu abo mamaa möxö Tanono. Idi ewe nang idi tobo döxömen muu abo mamaa mera xö pu, ina dinödöm irabo silien idi urungan kö minet. Inexalik idi ewe nang idi tobo döxömen muu abo mamaa möxö Tanono, ina dinödöm irabo silien idi urungan kö to ma a malum. Ma i bira, möxösa, idi ewe nang idi tobo döxömen muu abo mamaa mera xö pu, ina mangana dinödöm pe idi i mimixenin e God. Önga mangana tödi bira i kobo ii ösu ine xö ene warkurai te God, ma i kebeöt tua wewet bira. Idi ewe nang a lölös mera xö pu kölöme re idi i silien idi, idi tekebeöt tua öaxanan e God.
Ma lamun e mum kobo kis kö ene a lölös mera xö pu. Kaim. A Töxödös ne Tanono ibo sisilien e mum, möxösa, a Tanono e God i kis kölöme re mum. Ma nang bara re öng kaim ine ma Töxödös ne Tanono re Krais, ine kaim bere mere Krais. 10 Ma i turunon bere abo aine e mum tabo met, möxösa, mum moxo pet abo magingin saban. Inexalik nang bara e Krais i kis kölöme re mum, mum mo to kölöme xöbo tanono e mum, möxösa, God i kure bere mum mo töxödös kö wawara re ine. 11 Ma nang bara a Töxödös ne Tanono re nangang ewe nang ixo öro öbaling e Jisas kalik a minet i kis kölöme re mum, io, ewe nang ixo öraru e Krais kalik a minet irabo isik bölök a to meringan kö Tanono ewe nang i kis kölöme re mum urungan köbo aine e mum niang irabo met.
12 Io nang, abo töke kölöme re Krais, a binilan te ire rua mumuu a mangana tatalien, ma lamun a lölös mera xö pu i kebeöt tua engin ire rua to muu ine. 13 Ruasa, möxösa, nang bara mum mo to muu abo mamaa mera xö pu, mum morobo mana met. Ma lamun nang bara mum bo sese ömet a magingin saban möxöbo aine e mum arixe ma rorop möxö Töxödös ne Tanono, io, mum morobo to, 14 möxösa, ewe idi a Tanono e God ibo sisilien idi, idi a bung baroxorok ke God. 15 Ma ina Tanono ewe nang mum moxo kip, i kobo pet e mum bara e mum abo tultul baling kua binuut. Kaim. Mum moxo kip a Tanono ewe nang ixo ölön lo e mum bara e mum morobo barok ke God. Ma xö rorop kö Tanono, ire tobo xukup ma sineseng bira, “Mama! Mama!” 16 Ma Töxödös ne Tanono iat i tengen turunon urungan köbo tanono ire bere ire abo baroxorok ke God. 17 Ma nang bara ire abo barok ke ine, io, i turunon bölök bere ire tabo unan lo abo lalaa deek nang God ixo xuxubus sua ratabaa abo barok ke ine min. Me ire tabo unan lo inabo lalaa deek arixe me Krais. Ma lamun nang bara ire tabo kip a mariris arixe me ine bira, ire tabo mana kip bölök abo kinadik arixe me ine.
Ire tobo xixiset ulamun a mariris
18 E perexulen bara abo kinadik kö ina axana bung na i lik köba saxit nang bara tabo öt ine arixe ma mariris nang irabo wanot maras sö ire. 19 Möxösa, a öxöno lagunon nang God ixo uxis, ibo xisixis xiset ma mamaa raxin ulamun a axana bung bara God irabo bulus osen a bung barok ke ine. 20 Ma öxöno lagunon ibo xisixis xiset xarna na, möxösa, abo lalaa xirip kö öxöno lagunon ixo ot saban. Ma i koxobo ot bira xö mamaa möxö öxöno lagunon. Kaim. God ixo kure bara a öxöno lagunon irabo kis bie bara a öxöno lagunon irabo eöt tua xixiset ma nunu 21 bara irabo langlanga xalik a kinis se ine nang a lak maut, ma bara irabo laxa arixe mabo baroxorok ke God kö mangana kinis nang a lak mariris.
22 Io, me ire te ösöxö im bara abo uxixis kirip kö öxöno lagunon iri örasen a tiip taxin ot na xarnang a barok i wawas a nago. 23 Ma i kobo a öxöno lagunon kalik mon. Ire ewe nang te kip a Töxödös ne Tanono xarnang a sila ne arabaa nang i öturunon bara ire tabo kip abo arabaa deek kabise melamu, ire bölök te örasen a kinadik taxin kölöme xö balna ire nang ire te xixiset arixe ma mamaa raxin ulamun a axana bung bara e God irabo ölön ire bara ire tabo a bung baroxorok ke ine ma bara ine irabo ölanglanga abo lewene aine ire bölök. 24 Me ire te örasen abo kinadik bira, möxösa, nang e God ixo öro ire, ine ixo isik a mangana ineöro rö ire bere ire tabo xixiset ma nunu ulamun abo lalaa ire tabo kip melamu. Inexalik nang bara ire te xixiset ma nunu ulamun abo lalaa ire te pere na, io, ire tekobo xixiset ma nunu. Ruasa, möxösa, kaim pe öng i xixiset ma nunu ulamun abo lalaa ine iri uruoxe im. 25 Ma lamun nang bara ire te xixiset ma nunu ulamun abo lalaa ire tekela uruoxe bang, ire tabo xixiset ma nunu arixe ma balawapat.
26 Ma xarna niang bölök, a Töxödös ne Tanono ibo rorop ire ulamun inabo lalaa nang ire tekoxobo eöt min. Ire tokobo ösöxö bara a sa nang ire tabo seseng ulamun. Me ire tekebeöt tua rengrengen osen, ma lamun a Tanono i örasen a tiip taxin te ire ma i seseseng kua gene ire. 27 Me God ewe nang ibo ruruxun ulamun abo lalaa kölöme xö kat te ire, ine i ösöxö sik a dinödöm kö Tanono, möxösa, a Tanono ibo seseseng eöt ma a mamaa iat kö God tua gene ire a nangadi xö God.
28 Me ire te ösöxö bere God ibo rörörön kölöme xöbo lalaa xirip pua öraru abo dedeek kua gene idi nang idi te mamaa re God, idi iat nang iri kuwe lo idi eöt ma dinödöm pe ine nang ine ixo bulus ot. 29 Ma ina na i maras, möxösa, idi ewe e God ixo bulus ot arun a dinödöm pe ine rua werwere kos idi, io, idi iat bölök God ixo tulus sik mesila bara idi tabo xuxulas sua eöt xarnang a Barok ke ine, bara a Barok ke ine irabo kip lo a sisila ne kinis kaluluonin idi abo oleleng ne tönö. 30 Me idi ewe God ixo tulus sik mesila, io, ixo kuwe lo bölök idi. Me idi nang ixo kuwe idi, ixo kure idi bara te töxödös kö wawara re ine. Me idi nang ixo kure idi, ine ixo ömar idi ma mariris taxin.
A abalamu re God i karabo wan kalik ire
31 Io, a lasa im nang ire tabo tengen ulamun inabo lalaa? Nang bere God i tuu rua gene ire, ewe irabo eöt tua tinuu xarnang a iuo urungan te ire? 32 God i koxobo pet pi a Barok ke ine iat kalik a ömokorot, ma lamun ixo isik tewe ine rua minet tua gene ire xirip. Ine mon nang ixo isik a Barok ura rö ire bira, a turunon saxit irabo tabaa tataunin ire arixe mabo lalaa xirip bölök. 33 Ewe im irabo eöt tua wupuk idi ewe God iri pere kos idi? Kaim pe öng. E God kalik i kure ewe nang i töxödös kö wawara re ine. 34 Ewe im i eöt tua kure bere ire tere pet a sasaban? Kaim pe öng. Krais Jisas ewe ixo met. Ma lamun a laa raxin belek bara God ixo öraru wuxus ine. Me ine xalik i kis kö kinis taxin kö lawa tuun te God ma i wöwörö rua gene ire. 35 Me ewe i eöt tua bölbölö wi ire xalik a abalamu re Krais? Ma i eöt bara a purpuruan, bara kinadik, bara eler, ma bara a irilöng taxin irabo bölö wi ire xalik ina abalamu? Ma nang bara kaim pe sisige, ma bara i lörörö bara tabo tee ömet ire, i eöt bara inabo lalaa irabo bölö wi ire xalik ina abalamu? Kaim. 36 I xarnang mon a tinenge re God nang toxo geet i tengen bara,
“God, xöbo bung kirip tobo sesexomet e mem pua xelen nöngön.
Idi tobo pere kos e mem xarnang abo sipsip nang idi teka sese ömet.”
37 Inexalik, i karabo bira. Ire tobo wawas ösu esexerein inabo lalaa sa nang ire te örasen, möxösa, ire te kisisik kö öng ewe nang ixo isik a abalamu re ine urungan te ire. 38 Ma i eöt bara arabo tengen bira, möxösa, e ösöxö runon iat bara kaim pe laa irabo eöt tua bölbölö wi ire xalik a abalamu re ine. Ina to na, ma a minet idu tekobo eöt tua bölbölö wi ire. Ma abo angelo bölök, bara a lölös köbo tano saban, bara abo lalaa na ma nang bölök melamu, ma bara abo lölös kabise bölök i kobo eöt tua bölbölö wi ire. 39 Kaim pe öng kuso lömö, bara mera xö pu, ma bara re mangana laa sa mera xö öxöno lagunon kirip irabo eöt tua bölbölö wi ire xalik a abalamu xö God nang i tabaa ire min kö kinis se ire kölöme re Krais Jisas, a Orong ke ire.