6
Pesu, keren paskek isi foron fafausum ae in farakrakai kerer isi unune kirer ik matuk. Ma gong sabin kere belbel fafausum ini foron mulan fafausum lo Karisito. Kere ka kep ta u, e foron fafausum arae: Sokiliis liu koseng foron sinang ae in lame kerer una minet, unune lo God, fafausum ini sinangun bapitaiso, sinangun luun limrer na olon fanu, apaptifis ken foron minet, ke nagogon ae God in tel u, in kiis fitliu. Keren paskek male God in somangat.
Biil ifasi tikas in kep fafis fanu ae ri ka usum ta na malal, ri ka tof ta fafen tina kukulii, ri ka kep ta Tanwa Kalkaluu, ke ri ka tof ta rokap ae na orek ke God turan rakrakai kia ae in tapiek namih. Male ri ka sok ufu unune kiri lo Karisito, ke biil ifasi rin kep fafis ri sabin isi rik sokiliis liu kiri. Wara le, aunbiing ri tel u arae, ke i aragii ri ka fakulkulik Kalalik ke God pes tala na aupaket, ma ri ka famatlawen u na matan fanu.
Nanal ae i kiim danun us la ae i luut, ma ka ta inen una lupes fanse ae ri soso, nanal ae God i fakalok u. +Isau le nanal ae foron finau ae imel e si turan au moseng ri kuum lo i reke. Biil in sawin ke God ik bo u, ma na farfarop lo ik fasok u.
Foron talang, taftawa le keme orek aragii usuf gam, isau le keme unune tom le gamen tel rokap na sinang ae i finngas u le God ka faliu ta gam. 10 God biil i tel ti tier la ae biil i tortores, biil. Pesu, biil ifasi in ruruu na foron foim kimi, ke famais ae gam finngas ta u usuf i, aunbiing gam lupes ta fanu kia, ma gam tongon lupes ri biitom. 11 Keme ier le gam temtem tikii, gamen foim rakrakai tom arae ini famais, papang na farfarop, isi foron tier ae gam nene isi ini unune ik suut. 12 Biil keme ier isi gamen angos, biil. Gamen arae fanu ae ri unune ma ri ka kiis fofo isi kep foron tier ae God i falimlim ta ini.
Falimlim ke God Biil Ifasi in Sokiliis
13 Aunbiing God i falimlim ta usuf Abaram, i falimlim ini asa tom, wara le biil ti as sabin awii i laumet lo. 14  +Ka falimlim aragii, “Tekentu kanaka, ian fakalok o ma iak ta in fuun e tubumtamat.” 15 Abaram i kiis fofo ma ka nene ke nami ka kep foron tier ae God i falimlim ta ini usuf i.
16 Aunbiing fanu ri falimlim, ri falimlim la ini asan tikas ae i laumet lo ri. Ke falimlim ae, ka fatekentu sani ae ri use ta u, ma i farop tikii foron fapue. 17 Ma God sabin, i falimlim tom ini asa, isi ik finngas fanu kia, ae ka falimlim ta usuf ri, le biil mang in sokiliis wolwol kia sabin. 18 God i tel ta falimlim kia usuf kerer ke ka fatekentu u ini asa tom. Iwu e tier igii biil i sokiliis la, wara le, God biil i to fasi in lem. I falimlim ta aragii, una farakrakai kerer, ae kere fin unaisa, aunbiing kere posefat na unune kirer ae kere nene ini isi falimlim ke God ae na famu lo kerer. 19  +Unune kirer isi falimlim ke God, i arae nenge angga ae i pose papte tanwa kerer. Angga ae i rakrakai ma biil ifasi in tafutlok. Nene kirer ini unune i kau sikit una falifu ae i kalkaluu kanaka, i liu ufu kaen ae na palgan Felun Tunmapek. 20  +I e falifu ae Iesu i kau famu ta lo isi kerer. I Laulaumet na Pris fitliu, arae Melkisedek.
+ 6:8 Stat 3:17,18 + 6:14 Stat 22:16,17 + 6:19 WokPris 16:2 + 6:20 BukSong 110:4