3
Yoohaneefa maasa Anutuna faiqi namuara qimaqoo ufafa.
Innee qafaaqa maasa qikoofa Anutufa firaaqoo maasara amuqusifanoo rimarifa maridanoo. Maasara firaaqoo amuqusifanoo maasara narí faiqi namu fee qidanoo. Maa maqa maaqanasaaqaraasa Anutunara sia irunnanara mina faiqi namu maasara faqa sia iridaqa. Qini qifaaqasaa qiqoondiuqa, maqee maria aukuana Anutuna faiqi namu maridaqa. Kasooqaqee innaarunai mina faiqi namu maridaqa nana amiqira ainaina fee moo faqa ootupamma qimiannoo fee maasa sia minara iridaqa sia akooqoo maridanoo. Moodaa ainaina kai maasa iridaqa. Asauku mundirafa innaarunaindari koorooinaqa maasa mifara foora marianaura. Maasa mina narí uqanna raquramisee qafamasee minara narí fooqaanaikammianaura. Maqee maria kamuqoo asauku mundirana asasammasee afeesara mariasa minara indee indee idaqa nariqa mandoosana findaukaqa fidaqa.
Moo fannoo aaqee marifa Anutuna ufa rukiaidanoo aaqaidanoo. Qaqaqarana oosana oosana fannoo Anutuna ufa rukiarafa maridanoo. Asauku mundirafa sia fifau koorooinau, maasa aaqee marunnana mara aquaneera koorooinau, minaki sia aaqarafa maridanoo innee minara irimariafanoo. Minara maasa asauku mundiranaki mariasa sia kaqi mandainainaki nidaqa. Yafa yafee kaqi mandainainaki nida fee mifa asauku mundiranara sia irifa sia uqanna minara irimarifa maridanoo.
Qini faiqinamu nikaru qimari fasiqafa anireenoo inni ueeqaandoo qimasee maana inni qimannimidaqa aufariaqee qidaqa andeeqara qoo nimariasa andeeqarausa maridaqa asauku mundirana aanna rarausa andeeqarausa mariaqa. Yafa yafee mandaikiraqoo kaqi nimarifa mifa Sadannanaindi maridanoo, Sadannafa nikaruqirafa maridanoo nikaruqiannoo. Ooqai oosana arooqooqari mandainainaki nimarifa Sadannafa maridanoo Anutufa narí amaaku maa ainainnara maa maqanasaa koorooinau, Sadannana mandainainirana arutaikaanifeera maa maqanasaa koorooinau.
Yafa yafee Anutuna faiqi maridanoo fee sia mi fasiqafa mandaikiraqoo nidanoo. Anutuna oosana anoona uqanna minaki maridanoo, Anutufa mina akoofa marinara sia amana mandaikiraqoo fimariannoo. 10 Doo qinee maqee Anutuna faiqi namufaqa Sadannana faiqi namufaqa akooroomasee qimannimidaqa. Faiqí anaasee moo fannoo sia andeeqara qoo nimarifa sia Anutuna faiqi maridanoo, narí akaqaafasaara faqa sia uriqarara ainainee qimaseenoo minara sia amuqusimarifa mifa sia Anutuna faiqi maridanoo.
Yoohaneefa maasara nariara nariara nimuqusiaqee qimaqoo ufafa.
11 Ooqai indaaru maa ufana innee irimarusa mariafanoo mi ufana oosana maaqimminoo maridanoo maasa nariara nariara uriqarara ainainee qimasee nimuqusiani. 12 Maasa sia Kaina aanna raa, mifa Sadannana faiqi maridanoo narí akaqa arinau. Kainafa nanaree narí akaqa arinoo fee inau. Narí auqoo ainaina mandaikufanoo, mina marirafa nirafa eendaandinoo marunara narí akaqa nirafa marirafa andeeqanoo marunara minasaara aanoomaseenoo arinau.
13 Qini qikaqaafasaauqa maa maqa maaqanakinaasa inniara fidiaqaaifaqa siamma innee minara tautiaqa. Kaina oosana maraifaqa misa inniara fidiaqaammifaranoo. 14 Maasa kuqirana minniseeqa kaqi mariranaki ani maridaqa. Maasa nariara nariara andeeqasee qimuqusunnanara minara maasa kaqi mariranaki animaridaqee qidaqa. Yafa yafee nariara nariara sia andeeqasee amuqusinafa kaqi kuqiranaki maridanoo sia anikeeqaidanoo. 15 Yafee faiqí moo fannoo narí akaqaafasaara fidiaqaa imarinafa mifa doo kuqa nárí marifa maridanoo. Innee maana iridaqa faiqí kuqa nárí mariasa sia naaru marirafa misaki maridanoo. 16 Maasa nariara nariara uriqarara ainainee qimasee nimuqusira oosana maaqimminoo maridanoo. Asauku mundirafa maasara amuqusidanoo narí marirana maasara aunirira saqarisaa quqasee kuqinau. Doo maasa faqa miqi kai iqa maasa qeeqa qikaqaafasaa Yisuna ufa irimariasa mina ufasaara kuqiranaki firariafaqa maasa misa rafaaqafunnimaqasee kaqi mariaqee qimasee misa nimaaqa maqasee kuquanaura. 17 Moo fannoo ainaina narí amanasaa maqeeifa narí akaqaafasaa sarauqiranaki marina qafamasee qimudaoo qimasee amiraree qimasee narí amuqusirana amuqusinanoo narí amuqusa muqufi rafaaqafuseenoo sia dadaaqinoo, naqimasee miqinna fasiqafa Anutunara qini qimuqusaki maridanoommifoo qiannoo fee. Sia amana maridanoo. 18 Qini faiqi namu, maasa nariara nariara uriqarara ainainee qimasee rirana sia afaurunnai kai qia. Asaukunnai anoona ainaina kai narí ami narí ami iranannai kai mina anoona kooroo inoo kambiqaannoo.
Yoohaneefa maasara Anutuna afusaa paasoosiaqee qimaqoo ufafa.
19 Maasa miqiannanannai kuqaa anoonasaa atooaqa maridee qianaura. Maasa miqiannanara maaqoo nidaqa maridaqa Anutuna afusaa mirinni maridanoo maasa qiqafainaqa paasoosianaura. 20 Maasa aaqamasaananoo maasa qimuqusa darinanoo Anutufa qimuqusa uriqararafa maridanoo maasa aiqama ainainara irimarifa maasara amuqusinoo sia daruannoo. 21 Maasa qimuqusirafa sia darinaqa Anutuna afusaa paasoosammianaura. 22 Paasoosidaqa maasa nana ainainaree sarau ianna ainainnara innaaru qiananoo Anutufa maasa qimiannoo. Maasa mina ufara qimuqusannoo eedoo qimasee Anutuna aidimari oosana maraidaqa iraanna ainainara qiananoo mifa qimiannoo. 23 Anutufa maa naakaparufana maasa qimaqiminau. Innee qini qimaaku Yisuna qini qisauku mundiranara inneeqa irirana minasaa rusisee quandaki narí mina ufamau fiqa nariara nariara uriqarara ainainee qimasee nimuqusiaqee qinau. 24 Yau yausee Anutuna naakapara ufamau fimarinausa misa Anutunaki marifanoo kafaa Anutufa misaki maridanoo. Anutufa narí maraquna nimiqoona minara Anutufa maasa daunduraki maridanoo fee qidaqa.