5
Maa maqa maaqanasaaqaraa mandainaina uriqarara ufa.
Yafa yafee Yisunara Anutuna asauku mundira fee qinafa mifa Anutuna faiqi mariannoo. Moo fannoo akoonara rinafa mifa mi fasiqana faiqiara faqa ruannoo. Maasa maaqiannanara Anutuna faiqi namuara ridaqee qianaura. Anutunara nimuqusinaqa mina ufamau andeeqasee fuannanara Anutuna faiqi namuara ridaqee qianaura. Maasa Anutunara ruannana anoona maaqimminoo maridanoo. Mifa naakapainna ufara eedoo qimasee asaukunnai qumaraannanara doo mifa anoona maridanoo. Anutuna naakapara ufa sia firaa qumaara tia maridanoo aufadaidanoo. Maasa Anutuna faiqi namu maa maqa maaqanasaaqaraa mandainaina amana maasa mina uraaqaraanaura. Maa ainainannai maasa maa maqa maaqanasaaqaraa mandainaina uraaqaraidaqa, Yisuna saqarikiranannai uraaqaraidaqa. Yafasiqa anaasee fee maa maqa maaqanakinaa mandainaina uraaqaraannoo fee. Akooqooqaraana Yisunara Anutuna amaaku fee qinafa mifa maa maqanasaaqaraa mandainaina uraaqaranoo mariannoo.
Yisunara Anutufa mina amaaku marunara kooroou ufafa.
Maa Yisufa asauku mundirafa narí anoona aranandakiqari fidika nammarisaaqari kambiqanau sia nammari kaifau nammari namufaqa fidika namufaqa apirirafa kambiqanau. Anutuna maraquna fannoo kuqaa anoona ufa imarufa maridanoo mina koorooinau. Qaaramoo ainaina kooroo imarifa maridanoo. Mi qaaramoo namufa moodaa ainainara kai qidaqa, mi namusa maraquna faqa nammari faqa fidika faqa maridaqa. Maaqoo kootaki ufa qimariasa ufa iridaqa kuqaa fee qidaqa. Faiqí ufa marinanoo Anutuna ufa fannoo faiqí ufa uriqaranoo marinara mifa akooqooqaraana Yisunara qini qimaaku uqannee qimaqoofa marinara maasa minara kuqaa anoonee qimasee irianaura. 10 Yafa yafee Yisunara Anutuna amaaku fee qinafa narí aundurakinaafa faqa dadaaqinanoo kuqaa anoonee qiannoo. Yafa yafee Yisunara sia Anutuna faiqi fee qinafa mifa Anutunara unna qimari fasiqafee qidanoo Anutufa narí amaakuara qu ufanara unna fee qidanoo miqi qidanoo. 11 Anutufa narí amaakuara qu ufafa maaqimminoo maridanoo Anutufa naaru naaru kuqaa marirana maasa qiminau, mi marirafa maasaindi mina amaakuki marifa maridanoo. 12 Yafa yafee Anutuna amaaku qumarainafa doo mifa mi marirana namufaqa qumareenoo. Yau yausee sia Anutuna amaaku qumarainausa sia mi marirana faqa qumaraidaqa.
Sarau inna ainaina Anutuna innaaru qinanoo amiannoo.
13 Innee Anutuna amaakuara irirana rusimariasa innee doo naaru marirana doo maree fee qiaqeera maa ufana akara rumannimaqaidaqa. 14 Maasa Anutuna iriranasaa maaqoo moo ainainara innaaru qiananoo kuqaa maasa qimiannoo maasa iridaqa, miqiannanara maasa Anutuna afusaa sia rufiaidaqa paasoosamasee innaaru qidaqa. 15 Maasa Anutunara moo ainainara innaaru qiananoo mifa iriannoo. Maasa minara iridaqa iraanna ainainna kuqaa qimiannoo fee qidaqa.
16 Faiqí moo fannoo moo mandoosana mareemarina sia andeeqasee kuqiranaki fimaria mandoosana marasainanoo mina akaqaafasaa fannoo qafamaseenoo Anutunara innaaru qinanoo mina mandainaina ateeka rukaiseenoo narí marirana amiannoo. Qinee kuqiranaki sia andeeqasee fimaria mandoosannara qidaqa. Andeeqasee kuqiranaki fimaria mandoosana maridanoo moo fannoo mi mandoosanna marainaqa innee sia minara innaaru qiaqa. 17 Aiqama aaqarafa mandoosana maridanoo akaqausa moo mandoosana sia kuqiranaki fimariafa maridanoo.
18 Maasa maana iridaqa sia Anutuna faiqi namu mandoosana maqee maqee maraqa fidaqa. Anutuna amaaku ititasaifanoo manda fasiqa fannoo sia amana mina mandaikamamaqaannoo.
19 Maasa maana iridaqa maasa Anutuna ainaina maridaqa. Maa maqa maaqanaki mariasa aiqama manda fasiqa aakaaqakinaa fasiqa aramandunnai maridaqa. 20 Maasa maanara iridaqa asauku mundirafa Anutuna amaaku uqanna maasa Anutunara iriaqeera mina irirana qiminau. Doo maqee maasa Anutuna amaaku asauku mundirana Yisunaki marianara moodaanaki kuqaa anoona Anutunaki maridee qidaqa. Miqiqa maasa anoona Anutunaki faqa anoona asumu mariranaki faqa maridaqee qidaqa.
21 Qini faiqi namu unna qira Anutufara fooqaa qira ainainara nianasaa rufiaaqa, kuqaa Anutuna inni nimuqusakinaana mara amaaramaseenoo mina amaaqa maqaandoora minara rufiaaqa.