YAMEESA
Yameesafa daraanimariasa akara rumannimaqanau.
1
Anutuna aiku asauku maaqa maaqa daraaniqa mariasa qinee Yameesasa inni nimandaidaqa. Qinee Anutuna eedoo qira rumbara saikara foora marunna fasiqausa maridaqa. Asauku mundirana Yisuna maasa karaambaiqa mina faqa eedoo qira rumbara ainainira fasiqara foora maridaqa nimandaidaqa.
Nimanira ainaina faqa iriranara innaaruqirana faqa mi ufana qimaqoona.
2-3 Qini qikaqaafasaauaqa oosana oosana ummaara ainaina nimanamasee qafarafa innisaa aqufinaqa sia minara maparaaiaqa dufi dufi qimasee Anutufa sia minannai daridanoo, afeekaikamma qimaqaidanoo qimidanoo fee qimasee asasiaqa. Mi nimanira ainainafa inni firaaqoo narinaqa inni Anutuna saqarikirafa kaqi kai marinanoo inni mi saqarikirafa mifa inniki sabeenara foora afeekaikamasee mariaqeera mariannoo. Innee miqiqa maridaqa Anutuna ufamau kisaaqasaa fimarifanoo inni marirafa nirafa muduka kaqi mariaqa sia kaqikaaqo sia amanaikiaqa kaqi amana kai muduka marianifeera miqiqa mariaqa. Inniki akaqausa irirafa sia amanaikinausa Anutunai innaaru qifanoo nimiani. Anutufa paapaa imarifa amiqimasee irirana kaqi nimimarifa maridanoo.
Innee iriranara innaaru qidaqa sia oonumafi qaara irira iriaqa, oonumafi qaara irira irimariasa ufaira foora uqimariafanoo. 7-8 Miqinna fasiqausa sia karaambaiqaindaraana aundurai dadaaqirana mareefaranoo misa yaifee fuanau yaifee fuanau qinausa sia moo ainaina mareefaranoo.
Ainaina faqaasara faqa kudifasiqauqara faqa qimaqoo ufafa.
Innee Yisuna ufara suqimariasaki Anutuna saqariki mariafanoo innikinaana kudi fasiqauqa nisaurimariasa Anutufa inni mara uqeerasee innarunai fuaqee qimaqainara noori uqeerasee asasiaqa. Inniki ainaina faqaasa kookuna qaqamara foora ufai fuaqa aqusainaqa taikafifaranoo. 10-11 Suani qeenoo firaaqoo aiqaiqinanoo kookuna aadanusinanoo afufeenaarirana kakasinanoo afu qafainanoo amiqi amiqirafa taikafuannoo. Miqi kai inoo ainaina faqaasa oonauqee ani auqee idaqa miqidaqa doo taikeefaranoo. Miqunara Anutufa ainaina faqaasa sandaaqaindaraana mareeqee maqasaa quqasainaqa misa faqa kudifasiqauqa faqa asasiaqa.
Nimaniranaki andeeqasee kaqikai fimariasara qimaqoo ufafa.
12 Faiqí akaqausa nimanamasee qafee mari ainainafa kisaaqasaa narimarifaqa Anutuna faqa kaqikai fidaqa miqimaria fasiqa anaaseesa amiqiranaki mariasa mariadaqa. Miqinna fasiqa anaaseesa mi nimanirana taikasaifanoo Anutufa ooqai qima afeekaikira feefauru naaru marirana nimiannoo narí Anutunara rimariasa kai nimiannoo. 13 Nimanira ainaina fannoo faiqí anaasee moo nifaaqasaa aqufinanoo sia Anutunaindari maa mandainainafa aniannoo fee qimasee oonumafi iriannoo. Mandainaina fannoo sia amana Anutuna amanamasee qafaannoo Anutufa faqa sia moo mandainainannai nimanamasee qafaannoo, sia miqidanoo. 14 Faiqí anaasee nári mandainainara nidirafa nári rarisameeqeenoo nári ufaanaki naridanoo. 15 Nári mi manda nidirafa innooqeenoo radiqififanoo mandoosana kambiqaidanoo. Mandoosana kambiqeenoo innoqafinoo kuqiranaki aqufidanoo.
16-17 Oo qini qikaqaafasaa maa maqa maaqanaki mariasa, sia Sadannafa nikaru qinnana iriaqa. Aiqama amiqira nimira ainaina idaaqirana kaqi nimira afeeka ainaina innaarunaindari qumidanoo. Anutufa innaarunaindaraa qoomauqaindi auquqoofauqa mindari mi amiqira ainainausa qumidanoo. Anutufa sia suani quqoonara foora oonuree aniree ifa moodaamau kai fimarifa. 18 Anutufa narí iriranannai kai narí anoona ufannai kai maasa narí fukasaa aanaaqi aanaaqikiranaki quqaqiseenoo maasa narí ufini aandau aiqama ainaina uriqararausai kamafi mariaqeera auquqisanau.
Anutuna ufa sia naaqoo kai iriaqa nisaukunnoo qumaraaqa.
19 Oo qini didimari qikaqaafasaauqa maa ufana naaqoonnoo iriaqa. Innee dauni moonufa irisee kasooqaqee aneenna ufa qiaqa, sia qusufa qimasee aanooqiaqa. 20 Faiqí anaasee aanooqirafa sia Anutuna andeeqara oosana dadaaqi uqeeraidanoo. 21 Innee inneeqa aiqama manda kudimakira oosana faqa manda nira oosana faqa fatika aqusee mariaqa. Innee inneeqa afeeka minnisee Anutuna aramandunnai madoodoonaqa mariaqa, maridaqa Anutufa narí ufa inni nimuqusaki quqeemarina maraaqa. Mi ufananoo inni asumu maraannoo.
22 Sia anutuna ufa naaqoo kai irisee minnisee oo qinee. Anutuna ufa irimarunausee qiaqa. Miqi qidaqa nariqa nikaru qidaqa. Naaqoo iriseeqa nisaukukoo qumaraaqa. 23-24 Anutuna ufa irisee sia qumaree marifa tanukaki qafee mari fasiqafara foora maridanoo moodaannai qafamaseenoo quandaki oori kaqinni ubeekaidanoo narí oori qafai oosanara aunimarifa. Anutuna ufa irisee sia qumaree marifa miqirafa maridanoo. 25 Anutuna idaaqira aaquqira ufa faiqí nifaaqa idukirafa maridanoo. Faiqí anaasee moo fannoo maqee maqee amiqimmandee minaki qafee marifa sia kaqi fifau irisee aunimarifa irisee qumaree marifa mi fasiqafa nana ainainee auqainanoo Anutufa dadaaqinoo amiqi amiqimmiannoo.
26 Faiqí anaasee moo fannoo nariara Anutuna ufa irimarunausee qimasaidanoo sia narí afauruara amaakiriara oonumafi iridanoo kaqi oosana oosana mandufa urirara kai qimarifa mi fasiqafa Anutuna saqarikirafa sia maridanoo kaqi fifau marifa maridanoo narí afauru fannoo narí akaru qidanoo. 27 Maasa qikoofa Anutufa maa qaaramoo ainainausa maraanara kuqaa anoona qini saqarikirausammiafoo qidanoo. Moo oosana fiaiqi faiqi rakisirana faqa moo oosana adeedaana aanaaseeuqa nariqa aupuraranaki mariasa rakisirafa faqa moo oosana maa manda maqa maaqanakina mandoosanauqa qifaaqai aqufuandoo qimasee eerairinafa faqa mi ainainna namuna maree mariasara kuqaa anoona qini saqariki mariasee qidanoo.