6
Faiqí moo fannoo Anutuna auquara faqa maasa naamuaqira ufara faqa mandainainee qifoora maa ufana ani qimamianana anee Yisuna ufara suqimaria maqanaki keeqee marisa qimannimia. Ainainafaqaasa maa maqanasaa feefauruaree qimasaida ainaini mariasa anee maaqi qimasee misa naamuaqia, misa aiqama amiqimasee naaquqama nimaqainaqa nári rakisirausa ainainamannimaqaaqa. Akaqausa ainainafaqaasa misa faqa Yisuna ufa iri mariasa mariafaqa innee misa ainainira faiqi mariasa sia misara faqa moodaa irirana maree marunausee qimasee mandufa nimiaqa. Innee minara iriseeqa andeeqasee fiqaramasee misa ainainamannisaaqa. Innee misasaaqaraa narana qamunnaina maree mariafanoo misara faqa Yisuna ufa irimariasee qimasee maasa misara didimariasee qimasee amiqimasee misa ainainamannisaaqa. Oo Timooti anee mi ufausa Yisuna ufara suqimaria maqanaki keeqee mariasa naamuaqimasee fuki faaki qia.
Pauroofa unna amaanufa qimariasara aaquqimannimaqoo ufafa.
Faiqí moo fannoo maa qinee qunna ufana moo mau kaqirunna fidanoo karaambaiqa asauku mundirana Yisuna anoona ufara qaoo qidanoo Anutuna mapukira ufa siaifa maridanoo kaqirunna ubeekaidanoo, miqi qimari fasiqafa sia moo ainaina qafaidanoo kaqi narí afaaqa kai amooqidanoo miqidanoo. Miqi qimari fasiqafa narí manda irirananai kaaqa kaqikaa ufa oosana oosana ufara fifau rainaidanoo tinoo taanoo ridanoo. Miqira oosana fannoo faiqí aanaaseekina nariara nariara rairaiqirafa uqeeraidanoo ufa rukiarana faqa naraqi naraqira ufa faqa nariara nariara mandirirana irimariana faqa maqee maqee tinoori maria ufa rainee mariana faqa uqeeraidanoo. Faiqí akaqausa aaqee mariasa nári nifaurunnoo unna qidaqa. Misa Anutuna ufamau fidaqa firaa munnimma aina maa maqanasaa marararee qimariasa. Miqi qimariasa anoona ufa siaisa, irirafa taikarausa mi ufana qidaqa.
Doo kuqaa Anutuna ufa fannoo faiqí ainaina faqaasara foora mannisaidanoo. Faiqí moo fannoo kaiqeefa Anutuna ufa maree marifa quandaki narí maqee maree mari ainainnara doo qini qimana fee qimari fasiqafa ainainafaqaa fara foora maridanoo. Miqi qimarunara Anutuna ufa fannoo ainainafaqaa faikammamaqeera foora idanoo. Maasa maa maqa maaqanaki faiqi aanaaqisaa nanee maree aniqiafana kaqi samu aniqiafana. Maasa maa maqa maaqanasaaqari fiqa nanee maree fuanauree, kaqi samumbuanaura. Maasa qamunna faqa narana faqa maasa qimana kai doo maridanoo, doo fee qimasee nifaaqa quqaaqa.
Moomoo ainaina munnimmara randeemariasa manda nimaniranaki aqufidaqa. Nári moomoo ainainara munnimmara rimariafa nariqa furufariranara nidimarifa mifa mareeqeenoo nári ufaanaki nári naridaqa. 10 Munnimmara rimariafa mandainaina oosana oosana mandainaina oosana areemarifa maridanoo. Akaqausa ooqai Anutuna ufa irimarusa munnimmara ridaqa Yisuna ufa minnisee nariqa ummaara oosana oosana marasaafanoo mi ummaarafa nári nimuqusa radamidanoo.
Pauroofa Timootinara amudaanai qimasee andeeqaramau fuannee qu ufafa.
11 Oo Timooti anee Anutuna ufa irimarianafa mariananoo, anee munnimma ainainara randee maria iriranamau fimariasara faqa mi manda ainainausara faqa eerairiaqa. Innee nimudaanai qimasee andeeqaranara faqa Anutufara foora irirana faqa Yisunasaa mundirana faqa faiqí aanaaseera nimuqusirana faqa kisaaqasaa Anutuna aanara afeekaikirana faqa faiqí anaasee ireeda reendeenamandee kai qimannimirana faqa mi ainainausara nimudaanai qimasee maraaqa. 12 Timooti anee Yisuna ufamau fidana narí amani narí amaniara foora amudaanai qimasee rakiranakiara foora urinaaqareenana naaru naaru marirana marasainanoo anindi mariani, mi andeeqara marira niranara Anutufa ani aarameeqee minaki quqeenoo. Ooqai anee Yisunasaa mundufunafa anee moomoosa nifusaa amiqimmandee Yisunara kooroounafa mariananoo mikari Anutufa mi amanirana ani amufa mariananoo.
13-14 Oo Timooti aiqama ainaina aidoo nimimarina Anutuna afusaa faqa, Piratoona oorisaa kooroounafa asauku mundirana Yisuna afusaa faqa qinee aaquqimasee qimamidaqa. Yisuna ufa asaana rumaseenana aiqama eedoo qimasee maraa, mi mau finana ani nirafa marirafa anukarafa sia aaqarafa mariani. Miqi kai ina fifi inana karaambaiqa Yisufa narí qumira aukuana paquria. 15 Anutufa amiqirafa moodaa rakisirafa aiqama uriqararausa urinaaqararafa aiqama karaambaiqauqa karaambaiqa mifa narí kai irisee andeeqara aukuanee qimaseenoo mi aukuanna kai Yisuna aqiqainanoo mai kafaa kooroomannimaqaannoo. 16 Anutufa mifa kai sia faiqí undee irafa aaduma marifa, mifa kai sia faiqí amana qafaaqaaira kaaqa qaranaki marifa, sia moo fannoo mina qafaida sia moo fannoo amana qafaannoo. Mina auqu uqeerarana faqa naaru naaru afeeka marirana faqa minaindi kai maridanoo. Kuqaa.
17 Oo Timooti anee ainainafaqaasa maaqi qimasee qimannimia. Innee ainainafaqaasa sia inneeqa nifaaqa nimooqiaqa. Sia innee taikeemaria munnimmanasaa inneeqa irirana munduaqa. Inni Anutunasaa kai inneeqa irirana munduaqa. Mifa aiqama ainaina afaaramasee maasa qiqaara raanifee ainaina qimimarinasaa kai inneeqa irirana munduaqa.
18 Oo Timooti anee ainainafaqaasa mi ufana qimannimisee maa ufana faqa qimannimia. Sia moomoo munnimma ainaina mararara kai iriaqa. Innee faiqí anaasee dadaaqiqa amiqira dadaaqirana dadaaqiaqa mi dadaaqirana nimimariananaki aniki ainaina moomoora foora mariannoo. Innee afaariaqa inneeqa ainaina naida nimiaqa. 19 Innee miqiqa moomoo innaarunai qumiasana moomoo suqusee marasee naaru kambiqainna aukuana inni faakanaikiannoo. Miqoo innee kuqaa amiqira marirana marasee marifaranoo.
20 Oo Timooti qinee moomoo fasiqa anaasee ani asaukuki quqasaanana anee amiqimasee afapita qumaraa. Dapi ufa Anutuna andeeqarufa sia minaki mari ufafa furufarira ufa raiqara ufa faqa akaqausa moo aaqara ufara unna qimasee irirana faqaasa ufa fee qidaqa mi ufausara aiqama anee faqa misa faqa eerairiaqa. 21 Akaqausa mi unna irirana faqaasa ufara doo iridaqee qinausa Yisuna ufasaa fimariaqooqari quqasee auiaidaqa. Doo.
Anutuna afaarirafa inni aiqamausaki mariani.