13
Sa Hudiyan Ha Mga Panugun
Mga suled, dayuna nuy sa pagpinalanggaay nuy isip ha migsusuled kaw duun hu pagtuu. Harì nuy agbay-ani sa pagdawat hu mga langyaw ta sa duma taena kan ku hurà nuy kakilala ba balinsuguen man diay hu Dios. Henhenaa nuy sa mga napurisu isip ha napurisu kaw daan duma kandan, daw saena ha pigpasipalahan isip ha pigpasipalahan kaw daan duma kandan.
Kinahanglan ha tahuran nuy sa pag-asawa nuy daw hurà makasalà inyu ta agsilutan gayed hu Dios haena sa tagbuhat hu malaw-ay daw sa tagpanapaw.
Andama nuy ha harì kaw mabuhat ha agapan hu salapì, ba bisan inu ha didiyan ta inyu tumanan en haena ta inikagi hu Dios ha
“Harì ku gayed inyu ag-endaan daw igpatayà.”
Aman adagi gayed sa pagsalig taw duun hu Dios ha makaikagi kuy hu
“Sa Dios iyan tagbulig kanak aman harì a agkahaldek hu bisan inu ha buhaten kanak hu etaw.”
Harì nuy aglipati haena sa mga pangulu nuy ha iyan migtudlù inyu hu lalang hu Dios. Timan-i sa maayad ha kinaiya dan daw ilingi nuy sa pagtuu dan. Si Jesu Cristo harì agkabalhin sugud dà su anay bisan iman daw duun hu hurà din gayed katapusan.
Harì kaw magpalimbung hu migkalain-lain ha katudluanan. Sa makapadasig kanuy iyan dà gayed sa grasya hu Dios kenà pinaagi hu harì pagkaen hu mga kalan-enen, ta sa pagtuman taena harì daan makapaayad kanuy. 10 Amin taw inhalad ha harì mabaluy ha kan-en hu sinaligan hu paghalad duun hu Tabernaculo.
11 Sa tungkay labaw ha sinaligan hu paghalad tag-uwit hu langesa hu mananap duun taena ha Tungkay Balaan ha Lugar ta daw mapalas sa mga salà, ba sa lawa taena ha mananap agsunugen diyà ta guwà. 12 Iling daan taena si Jesus migpakamatay diyà ta guwà taena ha banuwa ta daw mapalas sa mga salà hu kaet-etawan pinaagi hu langesa din. 13 Aman dumuma kuy kandin diyà ta guwà daw antusen taw duma kandin sa pagpagagayhai kandin. 14 Ta dini ta kalibutan hurà taw laus ha banuwa, ba amin taw iman taghinamen ha banuwa ha hurà din katapusan.
15 Aman pinaagi ki Jesu Cristo sigi taw ihalad duun hu Dios sa pagdayè pinaagi hu pag-ikagi taw hu mga pagpasalamat kandin. 16 Harì nuy agbay-ani sa pagbuhat hu maayad daw sa pagkakalalagan ta iling haini hu halad ha agkabayà-bayaan hu Dios.
17 Magmatinumanen kaw gayed hu mga pangulu nuy daw tahuri nuy sidan ta iyan sidan tag-alima inyu duun hu pagtuu daw iyan daan sidan agpanubag duun hu Dios ku pig-inu-inu dan sa katumana hu katengdanan dan. Magmatinumanen kaw kandan ta daw malipayen sidan duun hu buluhaten dan, ta ku harì kaw magtuman luyahan sidan daw sa mga buhat dan harì magpulus inyu.
18 Ampui kay gayed inyu. Nasiguru day ha hurà gayed makasaway hu buluhaten day ta sa katuyuan day iyan dà sa pagbuhat hu maayad. 19 Aghangyuen ku gayed inyu ha iampù a inyu ta daw laus a dà makalikù diyan.
20-21 Sa Dios ha iyan puunaan hu kalinaw mag-ila inyu hu bisan inu ha kinahanglanen nuy hu pagtuman hu agkabayaan din, daw buhaten din diyan ta inyu sa makapabayà-bayà kandin pinaagi ki Jesu Cristo ha Ginuu taw sa binanhaw din daw nabuhat ha bantugan ha magbalantay taw isip ha karniro kuy kandin, ta sa langesa hi Jesu Cristo iyan timaan hu hurà din katapusan ha kasabutan hu Dios daw hu kaet-etawan. Aman dayeen gayed hu hurà din katapusan.
22 Mga suled, aghangyuen ku gayed inyu ha magpailub kaw taini ha salambagan ku ta saini ha sulat ku mababà dà.
23 Agkabayaan ku ha matun-an nuy ha sa suled taw ha si Timoteo impaguwà en. Ku makaagpas haena dini agdumahen ku diyan hu pagpakig-ahà inyu.
24 Ipangamusta kay duun hu mga pangulu nuy daw hu alan ha mga etaw hu Dios diyan. Agpangamusta inyu sa mga suled taw dini ta Italia.
25 Panalanginan kaw alan hu Dios.