11
Sa Pagpatay Hi Lazaro
Amin etaw ha agkatungkayan hu dalu ha tagngaranan ki Lazaro. Saena diyà tagtimà ta Betania daw sa atebay din ha si Maria daw si Marta diyà daan tagtimà. Saini ha Maria ha agkadaluwan sa suled din ha maama iyan su bahi ha mighudhud hu pahumut duun hu paa hi Jesus daw tarapuwi ta buhuk din. Pinaelegan ku daruwa ha bahi si Jesus daw ikagiyi hu “Ginuu, agkatungkayan hu dalu sa palanggà nu ha amigu.”
Su mapaliman haena hi Jesus bà dà minikagi hu “Harì din iyan ipatay sa dalu ba iyan igkadaluwi din ta daw madayè sa Dios ha Amay ku daw madayè a daan sa Batà din pinaagi taena.”
Pinalanggà hi Jesus si Marta daw sa suled din daw si Lazaro, ba su mapaliman din ha agkatungkayan hu dalu si Lazaro hurà pa haena sagunà diyà ta mig-angat pa hu daruwa ha aldaw.
Su maiwas haena inikagiyan din sa mga tinun-an din ha “Dumiyà kuy ta Judea.”
Ba tuminubag sa mga tinun-an din hu “Manunudlù, imbà ka aglikù diyà sa bag-u pa ha agbatuwen kad ngaay hu mga Judio?”
Inikagiyan sidan hi Jesus hu “Sampulù daw daruwa ha uras sa nangkaaldaw. Bisan sin-u sa taghipanaw ku aldaw harì gayed pakasipà ta mapawà, 10 ba saena ha taghipanaw ku daleman pakasipà gayed ta masukilem man.”
11 Daw minikagi pa daan ha “Tuminiduga en sa amigu taw ha si Lazaro ba dumiyà kuy ta agpukawen ku.”
12 Tuminubag haena sa mga tinun-an din hu “Ginuu, ku nakatiduga en saena agkaulian en.” 13 Ba iyan ngaay kahulugan hu inikagi hi Jesus sa minatay en si Lazaro ba abi dan ha bà dà tagtiduga.
14 Aman ben paman sidan inikagiyi en hu “Minatay en si Lazaro, 15 ba maayad ha hurà a diyà su matay ta daw makatuu kaw gayed kanak. Diyà kuy en.”
16 Dayun si Tomas ha tagngaranan dan hu Saleping minikagi duun ku duma din ha mga tinun-an ha “Dumiyà kuy en ta daw mangamatay kuy daan duma hu Manunudlù taw.”
Si Jesus Pakabanhaw
17 Su makauma si Jesus diyà ta Betania haepat en ha aldaw sa kalebenga ki Lazaro. 18 Sa banuwa ta Betania ubay dà diyà ta Jerusalem ta mga tatulu dà ha kilomitro sa pig-elangan din, 19 aman si Marta daw si Maria inelegan hu mga taga-Jerusalem hu paglipay kandan ta minatay sa suled dan. 20 Su mapaliman hi Marta ha tagdiyà en si Jesus sagunà haena tuminalagbù, ba si Maria diyà dà ta balay dan.
21 Dayun inikagiyan hi Marta si Jesus hu “Ginuu, ku dini ka pa ngaay harì gayed matay sa suled ku. 22 Ba natun-an ku ha bisan iman ku amin nu agpanayuen duun hu Dios ig-ila din ikaw.”
23 Tuminubag si Jesus hu “Mabanhaw dà sa suled nu.”
24 Minikagi si Marta hu “Natun-an ku ha mabanhaw dà haena ku malugay.”
25 Ba si Jesus minikagi hu “Iyan a pakabanhaw daw iyan a daan pakaila hu kinabuhì. Ku amin agtuu kanak, bisan ku matay ba mabanhaw dà 26 ta saena ha agtuu kanak amin din kinabuhì daw harì en gayed matay. Agtuu ka ba daan taena?”
27 Tuminubag si Marta hu “Hee, Ginuu, agtuu a ha iyan ka su Mesiyas ha Batà hu Dios ha intagnà ha dumini ta kalibutan.”
28 Su maikagi haena hi Marta luminikù diyà ta balay dan daw muymuyahi si Maria hu kagi din “Tagdini en labi sa Manunudlù na dumiyà ka kun ta kandin.” 29 Su mapaliman haena hi Maria sagunà tuminalagbù ki Jesus. 30 Hurà pa si Jesus makauma diyà ta banuwa ta duun pa hu tinalagbuan dan ki Marta. 31 Sa mga etaw diyà ta balay hi Maria ha taglipay kandin naahà dan si Maria ha tigkan huminitindeg daw hipanaw, aman linupug dan ta abi dan ha bà dà ag-agalà duun ku lebeng hi Lazaro.
32 Su makauma si Maria diyà ki Jesus sagunà luminuhud duun hu atubangan din ha minikagi hu “Ginuu, ku dini ka pa gabia harì ngaay matay sa suled ku.”
33 Su maahà hi Jesus si Maria daw sa mga Judio ha duminuma kandin ha tag-agalà suminakit daan sa gahinawa din, 34 aman ininsaan din sidan hu “Hindu duun inlebeng si Lazaro?”
Tuminubag sidan hu “Diyà kuy ta daw maahà nu.”
35 Dayun namanulù sa luhà hi Jesus. 36 Aman minikagi sa mga Judio hu “Ahaa nuy ku inu kaadagi sa pagpalanggà din ki Lazaro.”
37 Ba sa duma minikagi hu “Imbà din hurà kaulii si Lazaro na su buta naulian din man?”
Sa Pagkabanhaw Hi Lazaro
38 Su tagduun en si Jesus ku linebengan ki Lazaro suminakit en paman sa gahinawa din. Sabuwa ha bangbang su lebeng daw inipelan hu batu 39 aman suminugù si Jesus hu “Awaa nuy haini sa batu.”
Ba si Marta sa suled hi Lazaro minikagi hu “Ginuu, mahudù en iman hayana ta haepat en ha aldaw sa kalebenga kandin.”
40 Dayun tuminubag si Jesus hu “Dì ba inikagi kud ikaw ha ku tumuu ka maahà nu sa pagkagamhanan hu Dios?”
41 Aman inawà dan su batu ha in-ipel ku lebeng. Dayun huminangad si Jesus diyà ta langit sa mig-ampù hu “Amay ku, tagpasalamat a ikaw ta migpaliliman ka kanak. 42 Natun-an ku ha dayun ka dà tagpaliliman kanak, ba tumenged taini ha mga etaw ha tagtiyadeg dini inikagi ku haini ta daw makatuu sidan ha sinugù a gayed ikaw dini ta kalibutan.”
43 Su makapenga en haena mag-ampù uminikagi hu madaging hu “Lazaro, guwà ka duun tayan.” 44 Sagunà guminuwà si Lazaro ha nabungkusan pa sa lawa din hu maputì ha manggad daw nabungkusan daan sa weleng din hu panyù. Aman inikagiyan sidan hi Jesus hu “Badbadi nuy hayana ta daw makaawà.”
Sa Paglalang-lalang Hu Kadakepa Ki Jesus
(Juan 11:45-57; Mateo 26:1-5; Marcos 14:1-2; Lucas 22:1-2)
45 Madakel sa mga Judio ha namisita ki Maria sa nakatuu gayed ki Jesus su maahà dan sa binuhat din. 46 Ba sa duma kandan migsumbung hu binuhat hi Jesus duun hu mga Fariseo. 47 Aman sa mga labaw ha sinaligan hu paghalad daw sa mga Fariseo inamul-amul dan sa alan ha duma dan ha mga labaw ha punuan hu mga Judio.
Miglalang-lalang sidan hu kagi dan “In-inuwen taw haena sa etaw ha madakel en sa nabuhat din ha belenganen? 48 Ku ipatayà taw iman haena madakel gayed sa tumuu kandin daw elegan kuy hu mga sundalu ta Roma. Kagasen dan haini sa Timplo daw daetan dan haini sa nasud taw.”
49 Ba si Caifas ha iyan tungkay labaw ha sinaligan hu paghalad duun taena ha tuiga minikagi ha “Buang-buang kaw pa gayed. 50 Harì nuy ba diay agkatun-an ha maayad pa ku sabuwa dà sa matay para hu alan ha mga etaw dì ku madaetan pa haini sa nasud taw?”
51 Saena ha naikagi din kenà kandin dà ha henà-henà, ba tumenged ta iyan tungkay labaw ha sinaligan hu paghalad pakatagnà daan ha si Jesus matay para hu alan ha mga Judio. 52 Daw kenà para dà hu mga Judio ba para daan hu alan ha mga etaw hu Dios ha nakagsusuwayà dini ta kalibutan ta daw makag-amulà dà sidan ku malugay. 53 Sugud taena ha aldaw sa mga labaw ha punuan hu mga Judio nan-ahà hu paagi ha mapatay dan si Jesus.
54 Aman si Jesus daw sa mga tinun-an din harì en pakahipanaw duun hu kadakelan diyà ta probincia ta Judea. Ba namandiyà sidan ta banuwa ta Efraim ha ubay duun hu pinakabulung-bulung ha lugar daw diyà sidan migtimà.
55 Su madani en agsaulugen sa Aldaw hu Paglabay madakel ha mga etaw sa duminiyà ta Jerusalem ha nangapuun duun hu migkalain-lain ha banuwa ta agtumanen dan diyà sa tulumanen hu paglimpyu. 56 Su mangaamul-amul sidan duun hu Timplo pigpan-ahà dan si Jesus daw migpainsaay sidan hu “Inu sa henà-henà nuy? Tumampu ba gid haena hu pagsaulug daw ku harì?” 57 Ba sa mga labaw ha sinaligan hu paghalad daw sa mga Fariseo daan en mig-ikagi ha ku sin-u sa makatuen ku hindu duun si Jesus kinahanglan gayed ha magsumbung ta agdakepen dan haena.