18
Sa Kadakepa Ki Jesus
(Juan 18:15-18; Mateo 26:69-70; Marcos 14:66-68; Lucas 22:55-57)
Su makapenga si Jesus mag-ampù uminawà diyà duma hu mga tinun-an din daw lapas sidan duun hu Sapà ta Kidron. Diyà ta layun amin pinamulahan hu mga kayu ha olibo dayun duminiyà sidan.
Si Judas ha iyan maglimbung ki Jesus natulen din en haena ta mahies sidan mag-amul-amul duun. Aman inuwit hi Judas diyà sa mga sundalu daw sa mga bantay hu Timplo ha sinugù hu labaw ha mga sinaligan hu paghalad daw hu mga Fariseo ha tag-uuwit hu mga sulù daw hinagiban.
Ba natun-an en hi Jesus sa maul-ulahan din aman tinalagbù din sidan daw insai hu “Sin-u sa tagpan-ahaen nuy?”
Tuminubag sidan hu “Iyan si Jesus ha taga-Nazaret.”
Inikagiyan sidan hi Jesus hu “Iyan ad en su tagpan-ahaen nuy.” Si Judas ha iyan taglimbung kandin duma en daan kandan.
Su maikagi hi Jesus ha “Iyan ad en” nangakaundud daw nangabantang su agdakep kandin.
Aman inisaban sidan ininsaan hi Jesus hu “Sin-u man diay sa tagpan-ahaen nuy?”
Tuminubag gihapun sidan hu “Iyan labi si Jesus ha taga-Nazaret.”
Minikagi si Jesus hu “Inikagiyan kud inyu ha iyan ad en. Ku iyan ad tagpan-ahaen nuy harì nuy ilagkes sa mga duma ku.” Inikagi din haena ta daw matuman sa in-ampù din ha hurà bisan sabuwa ha malaag duun hu mga etaw ha in-ila kandin hu Dios ha Amay din.
10 Dayun si Simon Pedro duminagtù hu ispada din daw tigbasa sa suluguen hu tungkay labaw ha sinaligan hu paghalad, aman nalapung sa kawanan ha talinga ku suluguen ha tagngaranan ki Malco.
11 Ba inikagiyan hi Jesus si Pedro hu “Isakeb hayan sa ispada nu ta kinahanglan ha dawaten ku sa igpaantus kanak hu Amay ku.”
Sa Pag-uwit Ki Jesus Diyà Ki Anas
12 Dinakep si Jesus hu mga sundalu duma hu kapitan daw mga bantay. Binakus dan 13 daw uwita diyà ki Anas ha ugang hi Caifas sa tungkay labaw ha sinaligan hu paghalad duun taena ha tuiga. 14 Si Caifas iyan mig-ikagi su anay duun hu mga punuan hu mga Judio ha maayad pa ha sabuwa dà sa matay para hu alan.
Sa Una Ha Paglimud Hi Pedro
(Juan 18:15-18; Mateo 26:69-70; Marcos 14:66-68; Lucas 22:56-57)
15 Si Simon Pedro daw sa duma din ha tinun-an luminupug ki Jesus. Tumenged ta sa duma din nakilala hu tungkay labaw ha sinaligan hu paghalad nakaduma haena ki Jesus duun ku balay hu tungkay labaw ha sinaligan hu paghalad. 16 Ba si Pedro diyà dà nataman ta pultahan. Su tinun-an ha nakilala hu tungkay labaw ha sinaligan hu paghalad nakiglalang duun ku bahi ha tagbantay diyà ta pultahan dayun impaseled din daan si Pedro.
17 Su bahi nanginginsà diyà ki Pedro hu “Tinun-an ka ba daan tayana ha etaw?”
Ba si Pedro tuminubag hu “Kenà a.”
18 Tungkay matinù duun taena ha panahun aman sa mga suluguen daw sa mga bantay hu Timplo migtim-un daw pamanhidadang sidan. Uminamul si Pedro kandan ta aghidadang daan.
Sa Pagbistiga Ki Jesus Hu Tungkay Labaw Ha Sinaligan Hu Paghalad
(Juan 18:19-24; Mateo 26:59-66; Marcos 14:55-64; Lucas 22:66-71)
19 Duun taena ha balay binistiga si Jesus hu nauna ha tungkay labaw ha sinaligan hu paghalad mahitenged hu mga tinun-an din daw hu katudluanan din.
20 Tuminubag si Jesus hu “Impapaliman ku hu kaet-etawan sa katudluanan ku ta duun a man ganì migtudlù hu mga simbahan daw hu Timplo ha duun daan tagkaamul-amul sa kaet-etawan aman hurà gayed nakaheles ha mga lalang ku. 21 Imbà a inyu tagbistigaha? Iyan nuy ngaay insaan sa nakapaliman kanak ta natun-an dan sa mga intudlù ku.”
22 Su maikagi haena hi Jesus sagunà linaparu hu sabuwa ha bantay daw ikagiyi hu “Imbà ka tagtubag-tubag hu iling tayan duun hu tungkay labaw ha sinaligan hu paghalad?”
23 Ba tuminubag si Jesus ha “Ku nasayep man ugaling sa inikagi ku ikagiyi sa mga etaw dini ku inu sa nasayep duun. Ba ku hurà imbà a man ikaw laparuwa?”
24 Dayun si Jesus sa binakus en impauwit hi Anas diyà ki Caifas ha iyan tungkay labaw ha sinaligan hu paghalad duun taena ha tuiga.
Sa Ikaduwa Daw Sa Hudiyan Ha Paglimud Hi Pedro
(Juan 18:25-27; Mateo 26:71-75; Marcos 14:69-72; Lucas 22:58-62)
25 Su taghidadang pa si Simon Pedro diyà ta guwà ininsaan hu mga etaw hu “Tinun-an kad ba daan tayana ha etaw?”
Ba si Pedro miglimud hu “Kenà a man.”
26 Amin suluguen hu tungkay labaw ha sinaligan hu paghalad daw suled taena ha tinigbas hi Pedro ha minikagi diyà ki Pedro hu “Bà su naahà ku gan ikaw duun hu pigdakepan taena ha etaw.”
27 Ba miglimud en paman si Pedro dayun tuminagauk sa manuk.
Sa Pagbistiga Ki Jesus Hi Pilato
(Juan 18:28-38; Mateo 27:1-2,11-14; Marcos 15:1-5; Lucas 23:1-5)
28 Su maselem pa si Jesus inuwit en ku mga punuan hu Judio duun ku balay hu gubernador sa napuun ta balay hi Caifas. Ba sa mga punuan diyà dà nataman ta guwà taena ha balay ta daw harì dan malapas sa tulumanen hu mga Judio hu pagsaulug taena ha Aldaw hu Paglabay. 29 Tumenged taena guminuwà si Pilato daw insai sidan hu “Inu man sa salà taini ha igsumbung nuy?”
30 Tuminubag sidan hu “Masinupaken haini ha etaw aman igpaatubang day ikaw.”
31 Saena ha mga punuan hu Judio bà dà inikagiyi hi Pilato ha “Uwita nuy dà diyan daw iyan kaw en maghukum kandin sumalà hu inyu ha Kasuguan.”
Ba tuminubag sidan ha “Hurà itugut kanay ha hukuman day sa etaw hu kamatayen.” 32 Nahitabù haena ta daw matuman sa inikagi su anay hi Jesus ku agkainu-inu sa kamatayen din.
33 Sumineled si Pilato diyà ta balay din daw ipaatubang kandin si Jesus dayun ininsaan din hu “Iyan ka ba Harì hu mga Judio?”
34 Si Jesus tuminubag hu “Sayan ha inikagi nu ikaw en ba ha henà-henà daw ku tinultulan ka ba hu mga etaw mahitenged kanak?”
35 Minikagi si Pilato ha “Judio a ba daan? Iyan sa mga duma nu ha Judio daw sa mga labaw ha sinaligan hu paghalad migtugyan ikaw dini ta kanak. Inu man sa salà nu?”
36 Tuminubag si Jesus hu “Sa pagkaharì ku kenà dini ta kalibutan. Ku harì a pa ngaay dini suminukul en gan sa mga suluguen ku ta daw harì a madakep taini ha mga Judio. Ba sa pagkaharì ku kenà dini dà ta kalibutan.”
37 Minikagi si Pilato ha “Ku iyan hayan harì ka gayed diay.”
Si Jesus tuminubag hu “Laus sa inikagi nu ta siak Harì a gayed. Iyan hayana indini ku ta kalibutan ha migpakaetaw a ta daw matun-an hu kaet-etawan sa kamatuuran. Bisan sin-u sa agkabayà ha makatuen hu kamatuuran tagpaliliman kanak.”
38 Ba minikagi si Pilato hu “Inu en paman hayana ha kamatuuran?”
Dayun sagunà guminuwà si Pilato daw inikagiyan din sa mga Judio ha “Hurà ku naahà ha salà din ha angayan ha hukuman. 39 Ba sumalà hu inyu ha naanadan ku agsaulugen sa Aldaw hu Paglabay amin purisu ha aglibriyen ku. Agkabayaan nuy ba ha ipaguwà ku haini sa Harì hu mga Judio?”
40 Ba tuminubag sidan hu madaging hu “Harì day hayana agkabayaan ba sa ipaguwà nu iyan si Barabas.” Si Barabas sabuwa ha tulisan.