2
Sa Kaamulan Diyà Ta Cana
Su maiwas en sa daruwa ha aldaw amin kaamulan diyà ta Cana ha sakup ta Galilea. Tuminampu sa inay hi Jesus daw inimbita daan si Jesus daw sa mga tinun-an din. Su maamin en sa binu inikagiyan si Jesus hi Inay din hu “Naamin en sa binu.”
Ba tuminubag si Jesus ha “Hurà kinahanglan ha suguen a ikaw ta kenà pa haini panahun ha maahà sa gahem ku hu kaet-etawan.”
Inikagiyan hi Inay din sa mga suluguen ha “Buhata nuy sa sumalà ha igsugù din inyu.”
Diyà ta ubay dan amin haenem ha tadyaw ha talaguay hu wahig ha iyan taggamiten hu mga Judio ku agtumanen dan sa tulumanen hu paglimpyu. Sa kada sabuwa taena ha tadyaw agkataguan hu katluan ha galun ha wahig.
Inikagiyan hi Jesus sa mga suluguen hu “Pamunua hu wahig haini sa tadyaw.” Aman pinamunù dan. Dayun minikagi si Jesus diyà ta kandan hu “Saluk kaw duun daw uwita diyà tayà ha tagbayà hu kaamulan.”
Aman tuminuu sidan. Pigkinanaman ku tagbayà hu kaamulan su wahig ha nabuhat en ha binu. Hurà din katun-i ku hindu haena napuun ba natun-an ku mga suluguen ha migsaluk duun. Dayun inumaw din haena sa agpangasawa 10 daw ikagiyi hu “Sa duma ha mga etaw iyan dan ig-una igpainum sa maemis ha binu. Ku madalem en sa nainum hu mga etaw human dan igpainum sa kenà ayuwà maayad. Ba sikaw hinudiyan nu haini sa binu ha tungkay maemis.”
11 Saena ha binuhat hi Jesus diyà ta Cana ha sakup ta Galilea iyan nauna ha belenganen ha binuhat din. Pinaagi taena nakapaahà din sa pagkagamhanan din aman nakatuu kandin sa mga tinun-an din.
12 Su maiwas en haena duminiyà si Jesus ta Capernaum duma ki Inay din, hu mga suled din daw hu mga tinun-an din, daw migtimà sidan diyà hu pila ha aldaw.
Sa Pagseled Hi Jesus Ta Timplo
(Juan 2:13-22; Mateo 21:12-13; Marcos 11:15-17; Lucas 19:45-46)
13 Su madani en agsaulugen hu mga Judio sa Aldaw hu Paglabay duminiyà si Jesus ta Jerusalem. 14 Diyà ta Timplo naahà din sa mga tagbabaligyà hu mga baka, mga karniro daw mga salapati, daw naahà din daan sa tagpinuu abay hu lamisahan ha tagpamaylu hu mga salapì. 15 Aman binuhat din sa lagkut ha pisì daw pan-abuga sa mga etaw duma hu mga karniro daw mga baka dan. Insawed din sa mga salapì ku tagpamaylu dayun pinamantang din sa mga lamisahan dan. 16 Inikagiyan din su tagbabaligyà hu salapati hu “Awaa nuy hayan. Harì nuy agbuhata ha baligyaanan haini sa balay hu Amay ku.”
17 Nahenhenaan dayun hu mga tinun-an din sa insulat duun hu lalang hu Dios ha tagyanaen “Dios ha Magbabayà hu alan, masakit gayed tungkay sa gahinawa ku tumenged taini ha balay nu ta agkanugunan ku gayed.”
18 Dayun sa mga punuan hu mga Judio nanginginsà diyà ki Jesus hu “Amin ba belenganen ha makapaahà nu kanay ta daw day matun-an ha amin nu katenged hu pagbuhat taena?”
19 Tuminubag si Jesus hu “Kagasa nuy haini sa timplo ta agbalayen ku dà duun hu tatulu ha aldaw.”
20 Minikagi sidan hu “Kapatan daw haenem ha tuig sa kabalaya taini ha Timplo na agbalayen nu ba hu tatulu dà ha aldaw?” 21 Ba sa timplo ha sinubay hi Jesus iyan sa lawa din. 22 Su mabanhaw en si Jesus nahenhenaan hu mga tinun-an din haena sa inikagi din daw tinuuwan dan daan sa insulat ha lalang hu Dios ha inikagi din mahitenged hu pagkabanhaw din.
23 Su diyà pa si Jesus ta Jerusalem su panahun hu pagsaulug hu Aldaw hu Paglabay madakel tungkay sa nakatuu kandin ta naahà dan sa mga belenganen ha binuhat din. 24 Ba si Jesus hurà kabenali hu pagtuu dan kandin ta natun-an din en ku inu sidan. 25 Hurà en kinahanglan ha tultulan pa si Jesus mahitenged hu mga etaw ta daan din en natun-an ku inu sa duun hu mga henà-henà dan.