20
Sa Pagkabanhaw Ki Jesus
(Juan 20:1-10; Mateo 28:1-8; Marcos 16:1-8; Lucas 24:1-12)
Su kaaldawen hu Dominggo si Maria Magdalena duminuun taena ha piglebengan ki Jesus. Ba naahà din ha naawà en su batu ha in-ipel taena ha lebeng. Aman minulalaguy payanaen diyà ki Simon Pedro daw taena ha pinalanggà hi Jesus ha tinun-an daw inikagiyan din sidan hu “Inawà dan en sa lawa hi Jesus duun hu piglebengan kandin daw hurà day katun-i ku hindu dan en duun in-ugsak.”
Aman uminagpas si Pedro daw saena ha duma din duun ku lebeng. Miglumbà sidan sa daruwa ba saena ha duma hi Pedro nauna duun ku lebeng. Dayun sinil-ip din su lebeng daw naahà din su maputì ha mga manggad ha nakaugsak duun, ba hurà en seled su tinun-an. Pagpakauma hi Simon Pedro sa nahudiyan sagunà haena sumineled. Naahà din su maputì ha manggad ha nakaugsak duun daw sa panyù ha imbungkus ta ulu hi Jesus. Saena ha panyù napanday nalupì ha hurà makaamul duun hu duma ha mga manggad. Dayun sumineled daan haena sa duma hi Pedro ha nauna dì kandin diyà ta lebeng daw naahà din sa alan aman nakatuu ha nabanhaw si Jesus. Duun taena ha panahun hurà dan pa gayed kasabut sa insulat ha lalang hu Dios ha tagyanaen ha kinahanglan ha mabanhaw si Jesus.
10 Dayun naman-ulì su mga tinun-an.
Sa Pagpaahà Hi Jesus Diyà Ki Maria Magdalena
(Juan 20:11-18; Mateo 28:9-10; Marcos 16:9-11)
11 Diyà ta guwà taena ha lebeng si Maria tag-agalaay. Sinil-ip din daan su lebeng 12 daw naahà din sa daruwa ha balinsuguen hu Dios ha tungkay maputì sa bisti dan. Sa sabuwa diyà tagpinuu hu ulunan taena ha naugsakan hu lawa hi Jesus daw sa sabuwa diyà ta sikwayan din.
13 Su mga balinsuguen hu Dios minikagi hu “Imbà ka tag-agalaay?”
Tuminubag si Maria hu “Tinimù dan sa lawa hu Ginuu ku daw harì ku agkatun-an ku hindu dan en duun in-ugsak.” 14 Dayun luminingì si Maria na amin din naahà ha tagtiyadeg diyà ta talikudan din ba hurà din kakilala ha iyan en man diay haena si Jesus.
15 Saena nanginginsà diyà ta kandin hu “Imbà ka tag-agalaay? Sin-u sa tagpan-ahaen nu?”
Abi hi Maria ha iyan haena su tag-alima hu mga pamulahen ha kayu aman tinubag din ha “Ku iyan ka migtimù hu lawa hi Jesus ikagiya nu kanak ku hindu nu duun in-ugsak ta agtimuen ku dà.”
16 Ba minikagi si Jesus diyà ta kandin hu “Maria.”
Sagunà nakasinalu si Maria diyà ki Jesus daw ikagiyi hu madaging hu “Raboni” saini inikagiyan ha Hebreo ha tagkahulugan hu Manunudlù.
17 Ba si Maria inikagiyan hi Jesus ha “Butawani a ikaw ta hurà a pa makaulì duun hu Amay ku. Elegi nu sa mga tinun-an ku daw ikagiyi sidan ha ag-ulì a duun hu Dios ha Amay ku ha iyan Amay nuy daw Magbabayà nuy daan.”
18 Aman inelegan hi Maria Magdalena su mga tinun-an hi Jesus daw ikagiyi sidan hu “Naahà ku sa Ginuu.” Dayun intultul din sa inikagi hi Jesus diyà ta kandin.
Sa Pagpaahà Hi Jesus Duun Hu Mga Tinun-an Din
19 Su daleman en hu Dominggo nangaamul-amul sa mga tinun-an hi Jesus duun hu sabuwa ha balay ha pigsirahan dan ta agkangahaldek sidan hu mga punuan hu Judio. Migpaahà si Jesus diyà ta taliwarà dan daw ikagiyi sidan hu “Magmalinawen kaw.” 20 Su maikagi din haena impaahà din kandan sa alima din daw sa kilid din. Aman tungkay gayed nangalipay sa mga tinun-an din ta naahà dan en sa Ginuu.
21 Dayun inikagiyan sidan hi Jesus hu “Magmalinawen kaw en. Iling ha sinugù a hu Dios ha Amay ku agsuguen ku daan inyu hu pagpanunultul mahitenged kanak.” 22 Daw inikagiyan din pa daan sidan hu “Dawata nuy sa Balaan ha Ispiritu. 23 Bisan sin-u sa pasayluwen nuy pasayluwen daan hu Dios, ba sa harì nuy pasayluwen harì din en daan pasayluwen.”
Sa Pagpaahà Hi Jesus Diyà Ki Tomas
24 Sa sabuwa ha tinun-an hi Jesus ha iyan si Tomas sa tagngaranan hu Saleping hurà diyà su magpaahà si Jesus kandan. 25 Su matultulan hu mga tinun-an ha duma din ha naahà dan en sa Ginuu minikagi si Tomas hu “Harì a gayed makatuu ha nabanhaw haena ku harì ku matubluk sa alima din ha naagiyan hu lansang daw sa kilid din ha pigdughang.”
26 Su nangkasimana en naisab dà nangaamul-amul sa mga tinun-an hi Jesus duun ku balay ha pig-amul-amulan dan su anay daw human en nakatampu kandan si Tomas. Bisan ku nasirahan haena sa balay ba migpaahà si Jesus diyà ta taliwarà dan daw ikagiyi sidan hu “Magmalinawen kaw.” 27 Dayun inikagiyan din daan si Tomas hu “Ahaa daw tubluka nu sa alima ku daw tubluka nu daan sa kilid ku. Endai nud en sa pagduwa-duwa daw tuu kad en iman kanak.”
28 Dayun nakaikagi si Tomas hu “Ginuu daw Dios ku.”
29 Ba inikagiyan haena hi Jesus hu “Nakatuu ka gayed ta naahà a ikaw, ba malipayen gayed sa etaw ha tuminuu kanak bisan hurà a kandin kaahà.”
30 Madakel pa ha mga belenganen sa naahà hu mga tinun-an hi Jesus ba hurà en isulat duun taini ha libru. 31 Ba insulat haini ta daw makatuu kaw ha si Jesus iyan su Mesiyas ha Batà hu Dios, daw pinaagi hu pagtuu nuy kandin mailahan kaw gayed hu kinabuhì ha hurà din katapusan.