Sa Maayad Ha Tultulanen Mahitenged
Ki Jesu Cristo Ha Insulat Hi
Lucas
1
1-3 Minahal ha Teofilo, madakel en sa migsulat hu naul-ulahan su anay dini ta kanuy daw sa insulat dan iyan sa inikagi kandan hu mga etaw ha nakaahà taena ha iyan daan migsangyaw duun hu kaet-etawan. Tumenged ta sinusi ku gayed sa alan sugud su anay nahenhenaan ku ha maayad ku ipanday ku isulat haini ta daw matun-an nu gayed sa kamatuuran ha intudlù inyu.
Sa Pagsangyaw Hu Kabataa Ki Juan Ha Bautista
Duun taena ha panahun ha si Herodes iyan harì diyà ta Judea amin sinaligan hu paghalad ha tagngaranan ki Zacarias saena kaliwat hi Abias sa sinaligan daan hu paghalad. Sa asawa hi Zacarias iyan si Elisabet ha kaliwat daan hi Aaron. Si Zacarias daw si Elisabet inisip hu Dios ha matareng daw tinuman dan gayed sa alan ha Kasuguan hu Dios. Ba hurà dan gayed batà ta si Elisabet harì agpamatà daw mga laas en daan sidan.
Kandan en ha panahun ki Zacarias daw hu mga duma din ha sinaligan hu paghalad sa pag-alagad hu Dios duun hu Timplo. Sumalà hu batasan hu mga sinaligan hu paghalad iyan dan naripahan si Zacarias ha sumeled duun ku Timplo hu pagsunug hu insenso. 10 Su panahun hu pagsunug taena ha insenso madakel daan sa mga etaw diyà ta guwà ha tag-ampù.
11 Dayun amin balinsuguen hu Dios ha nakahiwal diyà ki Zacarias ha tuminiyadeg duun hu kawanan ku halaran ha kamulu daan tagkasunug sa insenso duun. 12 Su maahà haena hi Zacarias nakignat gayed daw nahaldek. 13 Ba inikagiyan ku balinsuguen hu Dios hu “Zacarias, harì ka agkahaldek ta sa pag-ampù nu napaliman hu Dios aman sa asawa nu ha si Elisabet magbatà hu maama daw sa ingaran nu asem taena iyan si Juan. 14 Makapalipay haena ikaw daw malipay daan sa kaet-etawan ku ibatà asem haena 15 ta bantugan gayed ha batà duun hu atubangan hu Dios. Harì haena uminum hu binu daw bisan inu ha inumen daw ulinan hu Balaan ha Ispiritu sugud hu kabataa taena. 16 Pinaagi kandin madakel ha mga kaliwatan hi Israel sa lumikù duun hu Dios ha iyan Magbabayà dan. 17 Iyan haena agkauna dì hu Ginuu daw sa gahem din iling ki Elias ha propita ta daw makag-uliay sa maayad ha pagdapità hu mga batà duun hu mga laas dan, daw sa mga etaw ha masinupaken makaghinulsul daan dayun makalikù duun hu maayad ha panghenà-henà. Iyan haena makapangandam hu kaet-etawan hu pagpakauma hu Ginuu.”
18 Nakaikagi si Zacarias hu “Inu sa ipakatuu ku tayana ha magulang kay en man ki Asawa ku?”
19 Tuminubag su balinsuguen hu Dios ha “Iyan a si Gabriel ha sinaligan hu Dios diyà ta langit. Sinugù a kandin dini ta daw matultulan ku ikaw taini ha maayad ha tultulanen. 20 Ba tumenged ta harì ka man agtuu hu inikagi ku ikaw sugud iman maemaw ka taman ha matuman en haena.”
21 Agkangabeleng sa mga etaw ha tag-angat diyà ta guwà ku imbà agkalugay si Zacarias diyà ta seled. 22 Su gumuwà en si Zacarias harì en pakaikagi diyà ta kandan. Natun-an dan dayun ha amin din naahà diyà ta seled taena ha Timplo ta bà dà paman pakagsingyas kandan.
23 Su maiwas en sa kandan ha panahun hu pag-alagad uminulì dayun si Zacarias. 24 Hurà kalugay nabedes si Elisabet sa asawa din daw hurà magguwà-guwà diyà ta balay dan seled hu lalima ha bulan. 25 Nakahenà-henà si Elisabet hu “Binuligan a gayed hu Dios ta human ad en magbatà na harì ad en magayhà hu mga duma ku.”
Sa Pagsangyaw Hu Kabataa Ki Jesus
26 Su haenem en ha bulan sa tigkabedes hi Elisabet sinugù hu Dios sa balinsuguen din ha si Gabriel diyà ta Nazaret ha sakup ta Galilea 27 ta pinaikagiyan duun sa sabuwa ha laga ha si Maria sa kinagunan en ki Jose ha kaliwat hi David. 28 Su makauma en sa balinsuguen diyà ki Maria inikagiyan din haena hu “Maria, napanalanginan ka gayed hu Dios. Sa Dios duma ikaw.”
29 Su mapaliman haena hi Maria tungkay gayed nasamuk daw pighenhenaay din ku inu sa kahulugan taena. 30 Ba inikagiyan ku balinsuguen hu “Maria, harì ka agkasamuk ta napanalanginan ka gayed hu Dios. 31 Mabedes ka asem daw magbatà ka hu maama, daw sa ingaran nu duun iyan si Jesus. 32 Mabantug gayed daw ngaranan haena ha Batà hu Dios sa Magbabayà hu alan. Ipagharì hu Dios iling hu gin-apuan din ha si David 33 daw sa pagharì din duun hu mga kaliwatan hi Jacob hurà din gayed katapusan.”
34 Tuminubag si Maria hu “In-inuwen man hayana sa hurà a pa man makakilala hu maama?”
35 Ba inikagiyan hu balinsuguen hu “Mabedes ka pinaagi hu Balaan ha Ispiritu daw sa gahem hu Dios ha Magbabayà hu alan iyan mag-ulin ikaw. Iyan haini hinengdan ha sa batà nu asem ngaranan ha balaan ha Batà hu Dios. 36 Bisan sa idang nu ha si Elisabet ha laas en daw harì agpamatà ba haenem en iman ha bulan sa tigkabedes din. 37 Ta hurà gayed harì mahimu hu Dios.”
38 Nakaikagi si Maria ha “Suluguen a hu Dios aman sa inikagi nu matuman gayed.” Dayun uminawà su balinsuguen hu Dios diyà ta kandin.
Sa Pagdiyà Hi Maria Ki Elisabet
39 Duun taena ha panahun uminagpas si Maria duminuun hu buntud ha sakup ta Judea. 40 Su makauma diyà ta balay hay Zacarias inumaw din si Elisabet. 41 Su mapaliman hi Elisabet sa lageng hi Maria sagunà kuminayug-kayug sa batà diyà ta getek hi Elisabet. Inulinan si Elisabet hu Balaan ha Ispiritu 42 dayun minikagi ha “Hurà en gayed bahi ha mailing ikaw ta pigpanalanginan ka hu Dios daw mapanalanginan daan sa batà nu asem. 43 Pigpanalanginan a daan hu Dios ta sa inay hu Ginuu ku duminini gayed ta kanak. 44 Su mapaliman ku gan sa lageng nu sagunà kuminayug-kayug sa batà dini ta getek ku tumenged hu kalipay din. 45 Pigpanalanginan ka gayed ta tinuuwan nu ha matuman sa impadayag hu Dios diyan ta ikaw.”
Sa Pagdayè Hi Maria
46 Minikagi si Maria ha tagyanaen
“Dayeen ku gayed sa Dios 47 ha Manluluwas ku daw iyan tigkabayà-bayà ku 48 ta bisan pa ku tungkay ubus sa kahimtang ku iman ba hurà a kandin kalipati. Sugud iman makaikagi sa kaet-etawan ha iyan a bahi ha pigpanalanginan hu Dios 49 ta mga belenganen sa binuhat din kanak. Balaan gayed sa ngaran din. 50 Amin din kahid-u hu alan ha tagtahud kandin sugud dà hu nauna ha etaw bisan iman. 51 Impadayag hu Dios sa pagkagamhanan din ta sinamuk din sa henà-henà hu galbuwen ha etaw. 52 Impaus-us din daan sa bantugan ha harì ba saena ha ubus sa kahimtang din impatangkaw din. 53 Sa tagkinahanglan inilahan din ba sa sapian hurà din en ilahi. 54-55 Binuligan din sa mga kaliwatan hi Israel ta nahenhenaan din sa insaad din duun hu mga kaliwatan hi Abraham ha agkahid-uwan din sidan hu hurà din katapusan. Inikagi din en haini duun hu mga gin-apuan taw.”
56 Si Maria migtimà diyà ki Elisabet duun hu tatulu ha bulan daw human ulì.
Sa Kabataa Hi Juan Ha Bautista
57 Su magbatà en si Elisabet maama sa batà din. 58 Sa kahid-u hu Dios diyà ki Elisabet napaliman hu mga kadumahan daw mga silingan din aman nakalagkes sidan hu kalipay din.
59 Su mauma en sa ikawalu ha aldaw pigpasirkunsidahan dan su batà. Sa agkabayaan ngaay hu mga etaw ha ingaran taena ha batà iyan si Zacarias ta iyan haena ngaran hi Amay din, 60 ba si Elisabet hurà kabayà ta sa igngaran din duun iyan si Juan.
61 Ba tinubag dan ha “Hurà nu man kadumahan ha iyan hayana ngaran din.”
62 Dayun migsingyas sidan diyà ki Zacarias ku inu sa kandin ha igngaran taena ha batà. 63 Aman migsingyas daan haena ha ilahan hu agsulatan din, dayun insulat din ha “Iyan ngaran taena si Juan.” Nangabeleng gayed sa alan ha mga etaw. 64 Sagunà dayun nakaikagi si Zacarias aman dinayè dan gayed sa Dios. 65 Nangabeleng gayed su mga silingan din daw saini ha tultulanen nakalekep duun hu kaet-etawan duun hu mga buntud ha sakup ta Judea. 66 Sa alan ha nakapaliman taena mighenhenaay ku inu sa mapayanan-an taena ha batà ta ginaheman gayed haena hu Dios.
Sa Tagnà Hi Zacarias
67 Si Zacarias inulinan hu Balaan ha Ispiritu dayun minikagi ha tagyanaen
68 “Dayeen gayed sa Dios ha Magbabayà taw sikuy sa mga kaliwatan hi Israel ta duminini ta kanuy hu paglibri kanuy. 69 Agsuguen din dini ta kanuy sa Manluluwas ha kaliwat hi David sa suluguen din 70 ta iyan haena inikagi kanuy hu Dios pinaagi hu mga propita din. 71 Agbuligan kuy kandin ta daw harì kuy madaeg hu mga kuntra taw. 72 Agkahid-uwan din sa mga gin-apuan taw daw harì haena agkalipat hu kasabutan dan. 73 Sa impanumpà hu Dios diyà ki Abraham ha gin-apuan taw iyan 74 sa sikuy sa mga kaliwatan din libriyen kuy kandin ta daw harì kuy madaeg hu mga kuntra taw daw harì kuy daan mahaldek hu pag-alagad kandin 75 tumenged ta mahimpit daw matareng kuy duun hu atubangan din iman ha bubuhay kuy pa.”
Dayun inikagiyan hi Zacarias su batà din hu
76 “Ngaranan ka gayed asem ha propita hu Dios ha Magbabayà hu alan ta iyan ka igpauna dì hu Ginuu hu pagpangandam hu ag-agiyan din. 77 Ikagiyan nu sa kaet-etawan ha pinaagi hu pagpasaylu hu mga salà dan maluwas sidan 78-79 tumenged ta maluluy-en sa Dios. Saena makailaw hu henà-henà hu mga etaw ha duun tagtimà hu kasukileman hu kamatayen daw iyan daan haena panulù duun hu kalinaw.”
80 Uminadagi daw matatau gayed su batà hi Zacarias. Su makagulang en haena duun migtimà hu pinakabulung-bulung ha lugar hangtud ha mauma sa panahun ha matudluan din en sa mga duma din ha kaliwatan hi Israel.