10
Sa Katudluanan Mahitenged Hu Pag-endaay
(Marcos 10:1-12; Mateo 19:1-12; Lucas 16:18)
Uminawà diyà si Jesus daw duminayun ta probincia ta Judea daw layun ta Jordan. Inamul-amulan dà paman hu madakel ha mga etaw daw tinudluan din sidan sumalà hu naanadan din.
Amin daan mga Fariseo ha duminiyà ki Jesus hu pagsulay kandin aman ininsaan dan hu “Intugut ba hu Kasuguan taw ha endaan hu maama sa asawa din?”
Tuminubag si Jesus hu “Inu man sa insugù inyu hi Moises?”
Uminikagi sidan hu “Intugut hi Moises ha sa maama ku agkabayaan din en ag-endai sa asawa din ilahan din haena hu kasulatan hu pag-endaay dayun human din ipahipanaw.”
Ba tuminubag si Jesus hu “Intugut hi Moises sa pag-endaay ta madesen gayed sa henà-henà nuy. Ba su tanghagaen hu Dios sa alan binuhat din sa maama daw sa bahi. Iyan haini hinengdan ha ag-awaan hu maama sa mga laas din daw duun en ag-amul hu asawa din ta nasabuwa en sidan sa daruwa ha etaw. Pinaagi taena kenà en sidan daruwa ba sabuwa dà. Aman sa sinabuwa en hu Dios harì gayed mabaluy ha ipagsuwayà hu etaw.”
10 Su makaseled sidan duun hu balay ininsaan si Jesus hu mga tinun-an din mahitenged taena. 11 Inikagiyan din sidan hu “Saena ha ag-endaan din sa asawa din daw mangasawa hu lain ha bahi makapanapaw. 12 Iling daan taena sa bahi ha ag-endaan din sa asawa din daw paasawa hu lain ha maama nakapanapaw daan.”
Si Jesus Daw Sa Atiyuay Ha Mga Batà
(Marcos 10:13-16; Mateo 19:13-15; Lucas 18:15-17)
13 Amin mga etaw diyà ha mig-uwit hu mga atiyuay pa ha mga batà ta daw madampà hi Jesus, ba binaldeng sidan hu mga tinun-an din. 14 Su matun-an haena hi Jesus napauk gayed daw inikagiyan din sidan hu “Ipaubay dini ta kanak sa mga batà daw harì nuy sidan agbaldenga, ta sa mga etaw ha iling taini ha mga batà iyan tagharian hu Dios. 15 Laus gayed sa ag-ikagiyen ku inyu ha sa harì agkabayà ha pagharian hu Dios iling hu pagtuu taini ha batà saena harì pagharian hu Dios.” 16 Dayun sinapipi din su mga batà daw dinampà din sidan daw pigpanalanginan din.
Sa Sapian Ha Etaw
(Marcos 10:17-31; Mateo 19:16-30; Lucas 18:18-30)
17 Su aghipanaw en si Jesus amin etaw ha minulalaguy diyà ta kandin daw luhud duun hu atubangan din. Nanginginsà haena hu “Maayad ha Manunudlù, inu man sa kinahanglan ha buhaten ku ta daw mailahan a hu kinabuhì ha hurà din katapusan?”
18 Tuminubag si Jesus hu “Imbà a ikaw umawa ha maayad? Hurà gayed maayad ba iyan dà sa Dios. 19 Natun-an nud sa Kasuguan ha tagyanaen ‘Harì ka mangimatay daw harì ka manapaw, harì ka daan manakaw daw harì ka magbutang-butang, harì ka daan manlimbung daw tahura sa mga laas nu.’ ”
20 Ba minikagi haena sa etaw hu “Manunudlù, binuhat kud en hayana sugud dà su atiyuay a pa.”
21 Uminahà si Jesus diyà ta kandin ta agkahid-uwan din haena. Inikagiyan din hu “Amin pa gayed sabuwa ha hurà nu kabuhat. Ipamaligyà sa alan ha mga butang nu dayun sa halin taena ipan-ila duun hu mga makaluluuy ta daw magsapian ka diyà ta langit. Ku mapengahan nu haini lumikù ka dini daw sunud ka kanak.”
22 Su mapaliman ku etaw su inikagi hi Jesus linuyahan haena. Dayun huminipanaw ha naguul gayed ta madakel tungkay sa mga katigayunan din.
23 Mighelaw-helaw si Jesus daw ikagiyi sa mga tinun-an din hu “Malegen tungkay ha maharian hu Dios sa etaw ha sapian.”
24 Sa mga tinun-an nangabeleng gayed taena ha inikagi din. Ba si Jesus uminikagi dà paman hu “Malegen gayed tungkay ha maharian hu Dios sa etaw ha agsalig hu mga katigayunan din. 25 Malumu pa hu kamilyo sa paglusut duun hu pusu hu dagum dì hu sapian ha maharian hu Dios.”
26 Ayuwà pa nangabeleng sa mga tinun-an din aman migpainsaay sidan hu “Sin-u dà diay sa mailahan hu kinabuhì ha hurà din katapusan?”
27 Uminahà diyà ta kandan si Jesus daw kagi din “Saena harì gayed agkabaluy hu etaw ba sa alan agkahimu hu Dios.”
28 Dayun minikagi si Pedro hu “Inawaan day sa alan ta daw makasunud kay ikaw.”
29 Si Jesus tuminubag hu “Laus gayed sa ag-ikagiyen ku inyu ha bisan sin-u sa inawaan din sa mga bugtà din daw sa balay din, sa mga suled din, sa mga laas din daw sa mga batà din tumenged kanak daw hu pagsangyaw hu Maayad ha Tultulanen, 30 bisan iman ha panahun makadawat en gayed hu madakel pa ha mga bugtà daw balay, mga suled, mga laas daw mga batà dì taena ha inawaan din, daw amin din daan kinabuhì ha hurà din katapusan ba makaagi daan hu mga pasipala. 31 Madakel iman ha mga etaw sa tagkauna ba iyan diay mahudiyan, daw amin daan etaw ha hudiyan iman ba iyan diay mauna.”
Sa Ikatulu Ha Pag-ikagi Hi Jesus Mahitenged Hu Kamatayen Din
(Marcos 10:32-34; Mateo 20:17-19; Lucas 18:31-34)
32 Su diyà en say Jesus ta dalan payanaen ta Jerusalem uminuna si Jesus, aman sa mga tinun-an din nangabeleng daw sa duma ha mga etaw ha taglupug kandan nangahaldek daan. Tinabis dà paman hi Jesus su sampulù daw daruwa ha tinun-an din daw ikagiyi hu maul-ulahan din 33 ha tagyanaen “Tagdiyà kuy en iman ta Jerusalem. Siak sa Suled hu Kaet-etawan itugyan a duun hu mga labaw ha sinaligan hu paghalad daw hu mga manunudlù hu Kasuguan. Hukuman a kandan hu kamatayen daw itugyan a daan kandan duun hu mga etaw ha kenà Judio 34 ha iyan magtameyes kanak. Ileban a daan kandan daw lagkutan a, dayun himatayan a kandan ba duun hu ikatulu ha aldaw mabanhaw a dà.”
Sa Paghangyù Hi Santiago Daw Hi Juan
(Marcos 10:35-45; Mateo 20:20-28)
35 Si Santiago daw si Juan sa mga batà hi Zebedeo duminiyà ki Jesus daw ikagi hu “Manunudlù, amin day ngaay aghangyuen diyan ta ikaw.”
36 Ininsaan sidan hi Jesus hu “Inu man sa agkabayaan nuy ha buhaten ku diyan ta inyu?”
37 Tuminubag sidan hu “Sa aghangyuen day ikaw iyan sa ku magharì ka asem iyan kay ipapinuu duun hu abay nu, sa sabuwa diyan ta kawanan nu daw sa sabuwa diyan ta gibang nu.”
38 Ba inikagiyan sidan hi Jesus hu “Harì nuy gayed agkatun-an sa taghangyuen nuy. Maantus nuy ba sa mga malegen ha maul-ulahan ha madani en makauma dini ta kanak?”
39 Tuminubag sidan hu “Hee, maantus day.”
Inikagiyan sidan hi Jesus hu “Maagiyan nuy gayed sa malegen ha maul-ulahan iling hu kanak 40 ba kenà a iyan tagbayà ku sin-u sa makapinuu dini ta kawanan ku daw ta gibang ku ta iyan tagbayà taena sa Amay ku.”
41 Su mapaliman haena ku sampulù ha mga duma dan ha tinun-an napaukan dan gayed si Santiago daw si Juan. 42 Dayun inamul hi Jesus su mga tinun-an din daw ikagiyi hu “Natun-an nuy en ha sa mga punuan hu kenà mga Judio iyan tagbayà hu mga sakup dan daw sa mga sinaligan dan iyan tagsugù hu mga ginsakupan dan. 43 Ba saena harì mahimu diyan ta inyu ta ku amin inyu agkabayà ha iyan labaw kinahanglan ha iyan mabuhat ha suluguen nuy, 44 daw ku amin inyu agkabayà gayed ha iyan tungkay labaw kinahanglan ha iyan daan ulipen hu alan. 45 Bisan siak sa Suled hu Kaet-etawan kenà ku iyan indini ta kalibutan ta daw mabuligan a hu mga etaw, ba sa pagdini ku iyan sa pagbulig daw sa pagpakamatay ta daw malibri sa kaet-etawan ha naulipen hu salà.”
Sa Pagbulung Ki Bartimeo
(Marcos 10:46-52; Mateo 20:29-34; Lucas 18:35-43)
46 Nakauma say Jesus diyà ta Jerico. Su dumayun en si Jesus duma hu mga tinun-an din daw hu madakel tungkay ha mga etaw amin buta ha tagpinuu diyà ta kilid ta dalan ha tagpakilimus ha iyan si Bartimeo ha batà hi Timeo. 47 Su mapaliman din ha si Jesus sa taga-Nazaret aglabay en diyà ta kandin nangulahì haena hu “Jesus ha Kaliwat hi David, kahid-uwi a ikaw.”
48 Binaldeng haena hu mga etaw ta igpahagteng dan ngaay, ba bà dà nasì kadaging sa pangulahì din ha tagyanaen “Sikaw sa Kaliwat hi David, kahid-uwi a man ikaw.”
49 Aman tuminaleen en si Jesus daw ipaumaw su buta.
Inumaw dan haena daw ikagiyi hu “Pandayai nu sa gahinawa nu. Hitindeg ka ta inumaw ka hi Jesus.”
50 Dayun inawà din su in-apid ha pinaksuy din daw agpas diyà ki Jesus.
51 Ininsaan hi Jesus su buta hu “Inu man sa agkabayaan nu ha buhaten ku diyan ta ikaw?”
Su buta tuminubag hu “Manunudlù, makaindan a ngaay.”
52 Inikagiyan haena hi Jesus hu “Hipanaw ka ta sa ingkaulii nu iyan sa pagsalig nu kanak.” Sagunà nakaindan su buta daw duma ki Jesus diyà ta dalan.